4225150 , : تهران، دوم اسفند ۱۳۹۱ , چکیده مقالات نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
: تهران، دوم اسفند ۱۳۹۱ , چکیده مقالات نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطلاعاتی وب
حقوق:
a
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--كتاب چاپي
جنس:
image/jpg
شماره کتابشناسي ملي:
۴۲۲۵۱۵۰
داده هاي کلي پردازش:
20160501 per 50
شناسه كد كتاب:
4225150
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :