صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان:
بررسی و تبیین رابطه سبک رهبری و طراحی راهبرد مناسب در شرکتهای گروه مپنا
پديدآور:
/پژوهشگر نیما اقتدار اقتدار٬ نیما
نام سازمان:
دانشگاه شهید بهشتی , . دانشکده مدیریت و حسابداری
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
application/doc
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
تهران , ‏‫(دکترای تخصصی): مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک.‬ , ‏‫‏٬ ۱۳۸۵. , ‏‫دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری.‬
زبان اثر:
فارسی
موضوع:
ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ره‍ب‍ری‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ راه‍ب‍ردی‌
ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍دی‍ران‌
مدیریت راهبردی
ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌
چکيده:
هدف پژوهش بررسی و تبیین رابطه سبک رهبری و طراحی راهبرد مناسب در شرکتهای گروه مپنا است. نتایج نشان می‌دهند که در موقعیتهای مناسب، میان سبک رهبری و طراحی راهبردهای مناسب در شرکتهای گروه مپنا همبستگی مثبت وجود دارد. بنابراین، در موقعیتهای مناسب، به منظور طراحی راهبردهای مناسب سازمانی در این شرکت، سبک رهبری رابطه‌گرا مناسب است و سبک رهبری وظیفه‌گرا باعث طراحی راهبردهای نامناسب می‌گردد. در مو
شماره کتابشناسي ملي:
‏‫‏‏۱۸۴۳۲۵۵
نام تنالگان به منزله موضوع:
گروه مپنا
يادداشت کلي:
چکیده: انگلیسی.
شناسه كد كتاب:
1843255
نمايش | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: