شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
موضوع:
اص‍ف‍ه‍ان‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ ف‍ل‍زی‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--تصاوير--عكس
توصیف:
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از ظروف‌ ب‍رن‍ج‍ی‌ از ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ک‍ه‌ ب‍ر روی‌ م‍ی‍زی‌ س‍ن‍گ‍ی‌ داخ‍ل‌ ی‍ک‌ م‍غ‍ازه‌ ق‍رار دارن‍د و در گ‍وش‍ه‌ س‍م‍ت‌ راس‍ت‌ ع‍ک‍س‌ م‍ردی‌ م‍ل‍ب‍س‌ ب‍ه‌ ک‍ت‌ و ش‍ل‍وار و ک‍راوات‌ ن‍ی‍ز دی‍ده‌ م‍ی‍ش‍ود
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
432941
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
روابط
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :