7429543 , ‎‎پرونده پرسنلی علی زرندی
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
‎‎پرونده پرسنلی علی زرندی
حقوق:
‎‎a
منبع:
‎‎۲۵۱/۰۰۰۰۲۰
زبان اثر:
per
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
‎Civil Servants
‎eng
‎Dismissal
‎Recruitment
‎Wages
‎Theft
‎اخ‍راج‌
‎اس‍ت‍خ‍دام‌
‎افزایش حقوق
‎ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا
‎دزدی‌
‎ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌
نام تنالگان به منزله موضوع:
‎‎نظمیه
شماره کتابشناسي ملي:
‎‎۷۴۲۹۵۴۳
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‎‎‏‫پرونده پرسنلی علی زرندی مهتر نظمیه ویل حمد ( ؟ )شامل: استخدام، حقوق و دستمزدها، افزایش حقوق، اخراج به علت سرقت.‬
داده هاي کلي پردازش:
20201230 per 50
شناسه كد كتاب:
7429543
منشا:
‎‎سازمان بازنشستگی کشوری
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :