شناسنامه
عنوان:
دیوان غزلیات نشاط
منبع:
۵-۱۰۷۱۵
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
شعر فارسی , -- قرن ‏‫۱۳ق.‏‬
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغاز: , پیداست سر وحدت از اعیان اما تری / العکس فی المرایا و النفس فی القوی. انجام: , گر پناهی دهدم دوست عجب نیست نشاط / ناگزیر است می از دردی و گلشن زخسی.
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/میرزا عبدالوهاب نشاط ن‍ش‍اط اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ , ، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌ , ، ۱۱۷۵-۱۲۴۴ق‌.
شماره کتابشناسي ملي:
‏‫‭ف۷۱۵
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
۷۱۵ف
يادداشت کلي:
زبان:فارسی تاریخ تالیف:قرن۱۳ق.
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
در این دیوان غزلیات نشاط با رعایت ترتیب حروف تهجی آخر قوافی آمده است.
شناسه كد كتاب:
1744532
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :