پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
عبارت جستجونتیجه  1  تا  12  از  266  نتیجه  در  0/2187816  ثانیه 
 
گالری لیست جدول گراف
           

مرتب سازی بر اساس
1
44
تصویر بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با غلامحسين نقشينه، ۱۳۷۴
موضوع :
نقشینه , ، غلامحسین , ‏‫، ‏‫۱۲۸۷ - ‏۱۳۷۵.‬‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: نحوه روی آوردن نقشینه به هنر بازیگری و فعالیت‌های مختلف هنری٬ توضیحاتی در مورد تئاتر معاصر ایران و هنرمندان رشته‌های مختلف تئاتری٬ جدا شدن نقشینه از تئاتر تهران٬ ورود نقشینه به عرصه سینما و فعالیت‌های هنری در تلویزیون و سینما٬ همکاری با ناصر تقوایی و شرکت در سریال دایی‌جان ناپلئون٬ ذکر خاطراتی از بازی در تئاتر.
شناسه كد كتاب :
3787387
2
35
بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با علی‌اصغر بهاری٬ ۱۳۷۳
موضوع :
ب‍ه‍اری‌ , ، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر , ، ‏‫۱۲۸۴ -‏ ۱۳۷۴ .‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به این شرح است: شرح بیوگرافی٬ فراگیری نواختن کمانچه و ویولن٬ همکاری با رادیو و تلویزیون و احیای مجدد کمانچه‌نوازی٬ اجرای برنامه در ارکستر صبا و ارکستر رادیو٬ تدریس موسیقی در هنرستان‌ها و مرکز حفظ و اشاعه موسیقی و دانشگاهها٬ مسافرت‌های متعدد جهت نوازندگی کمانچه به خارج از کشور٬ تاریخچه ساز کمانچه و تغییراتی که بهاری در ساختمان و نواختن آن پدید آورد و مقایسه ساز ایرانی و غربی.
شناسه كد كتاب :
3724927
3
19
تصویر بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با محمود ماهرالنقش، ۸/۱۱/۱۳۷۴
موضوع :
م‍اه‍رال‍ن‍ق‍ش‌ , ، م‍ح‍م‍ود , ، ‏‫۱۳۰۱ - ‏۱۳۸۹.‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح شده در مصاحبه به اين شرح است: شرح بیوگرافی، نحوه گرایش وی به هنر گره‌کشی معماری ایرانی، پیشینه و مراحل انجام هنر گره‌کشی و کاشی‌کاری و خط بنایی، بحث در باب تألیفات خود در زمینه هنرهای مربوطه و نمایشگاه‌هایی که تاکنون از آثار وی برپا شده است.
شناسه كد كتاب :
3739300
4
31
بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با پر‌و‌یز بهز‌ا‌د، ۲۶/۰۷/۱۳۷۲‏‬
موضوع :
ب‍ه‍زاد , ، ح‍س‍ی‍ن‌ , ،‏‫۱۲۷۳ -‏ ۱۳۴۷.,بهزاد , ، پرویز
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: یگا‌نه فر‌ز‌ند حسین بهز‌ا‌د، تحصیل ز‌با‌ن انگلیسی و ا‌شتغا‌ل د‌ر با‌نک، ا‌نجا‌م تعد‌ا‌د محدو‌د‌ی کار هنر‌ی٬ ز‌ند‌گی و ر‌و‌حیه و شیو‌ه کا‌ر حسین بهز‌ا‌د، ا‌هد‌ا‌ی آ‌ثا‌ر حسین بهز‌ا‌د به میر‌ا‌ث فر‌هنگی.
شناسه كد كتاب :
3746032
5
56
تصویر بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬مصاحبه تاريخ شفاهی با منوچهر صانعی٬ ۱۳۷۳-۱۳۷۴
موضوع :
ص‍ان‍ع‍ی‌ , ، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
شناسه كد كتاب :
3739286
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
ص‍ان‍ع‍ی‌ , ، م‍ن‍وچ‍ه‍ر , ، مصاحبه‌شونده,/سازمان اسناد ملی ایران
6
81
بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با جو‌ا‌د صد‌ر، ۱۳۷۵
موضوع :
ص‍در , ، ج‍واد , ، ۱۲۹۱ - ۱۳۷۹.
شناسه كد كتاب :
3763298
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
ص‍در , ، ج‍واد , ، ۱۲۹۱ - ۱۳۷۹. , ، مصاحبه‌شونده,/ سا‌ز‌ما‌ن ا‌سنا‌د ملی ا‌یر‌ا‌ن
7
9
تصویر بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫مصاحبه تاريخ شفاهي با امانوئل ملیک‌اصلانیان٬ ۱۹/۰۴/۱۳۷۸‬
موضوع :
ملیک اصلانیان , ، امانوئل , ‏‫، ‏۱۲۹۴ -‏ ۱۳۸۲.‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح شده در مصاحبه به اين شرح است: تحصیل موسیقی در آلمان از سنین کودکی تا سطوح دانشگاهی و اجرای کنسرت‌های متعدد در کشور آلمان٬ بازگشت به ایران و تدریس موسیقی٬ توجه به فلسفه و عرفان در آهنگسازی.
شناسه كد كتاب :
3782929
8
38
بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫مصاحبه تاريخ شفاهي با جواد لشگری٬ ۱۷/۰۲/۱۳۸۵‬
موضوع :
ل‍ش‍گ‍ری‌ , ، ج‍واد , ، ۱۳۰۲ -
شناسه كد كتاب :
3752111
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران,ل‍ش‍گ‍ری‌ , ، ج‍واد , ، ۱۳۰۲ - , ، مصاحبه‌شونده
9
29
تصویر بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با هادی خالصی‌زاده، ۰۵/۰۹/۱۳۷۶
موضوع :
خالصی‌زاده , ، هادی , ، ‏‫۱۳۲۸ -‏‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: فعالیت‌ها و مبارزات شیخ‌محمد خالصی‌زاده و شیخ‌محمدمهدی خالصی‌زاده برای صیانت از فرهنگ اسلامی و تشیع در کشور عراق و ایران در برابر جریانات مختلف داخلی و خارجی.
شناسه كد كتاب :
3750762
10
16
بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهي با احمد حامی، ۰۶/۰۳/۱۳۷۶‬
موضوع :
ح‍ام‍ی‌ , ، اح‍م‍د , ،‏‫‫ ۱۲۹۸ - ‏‏۱۳۷۹.‏‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
‏‫‬‏رئوس مطالب مطرح شده در مصاحبه به اين شرح است: شرح‌‌ بیوگرافی، تحصیل‌ در رشته‌ مهندسی‌ راه‌ و ساختمان، فعالیت‌ در جاده‌ سازی‌ و راهسازی‌ از دوران‌ رضا شاه‌ ، ساخت‌ پل‌ های‌ کشور از جمله‌ پل کرج، همکاری‌ با سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ و وزارت‌ راه‌ از سال ۱۳۳۲.
شناسه كد كتاب :
3752663
11
32
تصویر بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با محمدعلی سیف‌قاضی، ۱۸/۰۴/۱۳۸۰
موضوع :
سیف قاضی , ، محمدعلی , ، ‏‫۱۳۱۸ -‏‬,س‍ی‍ف‌ ق‍اض‍ی‌ , ، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ , ، ‏‫۱۲۸۳ - ‏۱۳۲۶.‬,ق‍اض‍ی‌ , ، م‍ح‍م‍د , ، ‏‫۱۲۷۹ -‏‬ ۱۳۲۶.‏‬
شناسه كد كتاب :
3733117
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
سیف قاضی , ، محمدعلی , ، ‏‫۱۳۱۸ -‏‬ , ، مصاحبه‌شونده,/ سازمان اسناد ملی ايران
12
32
بندانگشتی
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫مصاحبه تاريخ شفاهي با محمود جوادی‌‌پور، ۱۳۸۵-۱۳۸۶‬
موضوع :
ج‍وادی‌پ‍ور , ، م‍ح‍م‍ود , ‏‫، ‏‫۱۲۹۹ - ‏۱۳۹۱.‬‏‬
شناسه كد كتاب :
3776802
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/ سازمان‌ اسناد و کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران,ج‍وادی‌پ‍ور , ، م‍ح‍م‍ود , ، ‏‫۱۲۹۹ - ‏ , ، مصاحبه‌شونده
نتیجه  1  تا  12  از  266  نتیجه  در  0/2187816  ثانیه