پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
عبارت جستجونتیجه  1  تا  12  از  15616  نتیجه  در  0/2968975  ثانیه 
 
گالری لیست جدول گراف
           

مرتب سازی بر اساس
1
58
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‭‭‭The mysteries of the Great Pyramid in relation to freemasonry
حقوق :
a
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
LCC :
‏‫‭‭HS۴۲۵ , ‭/ب‌۲م‌۹ ۱۳۱۷
2
532
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Histoire naturelle Genrale et particuliere
حقوق :
a
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
M. le comte de buffon
3
92
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Persische Marchen und Schwanke
حقوق :
a
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
LCC :
PIR۳۹۹۳ , ‏‫‭‭/‮‌ال‍ف‌‬۷پ‌۴ ۱۳۴۰
4
26
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Акикат жолындағы арыстар
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
ISBN :
‎9644723422‬
LCC :
BP۲۴۹/۵ , ‭/م‌۶د۲۰۴۹۵۲۵۵ ۱۳۸۰
5
280
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
A collection of oil agreements and connected documents relating to the persian Gulf Shaikhdoms and the Sultanate of Muscat and Oman (1954)
موضوع :
ن‍ف‍ت‌ -- خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، ام‍ارات‌ -- ق‍رارداده‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
زبان اثر :
English
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
6
366
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Le livre des merveilles
حقوق :
a
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/Nathaniel hawthorne
7
392
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Iran: past and present
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
LCC :
DSR۱۴۷۶ , ‭/و۹‌ال‍ف‌‬۹ ۱۳۵۴
شماره رکورد کتابشناسي :
۹۵۵ /۰۸۲
8
458
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Heldensagen von Firdusi
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
LCC :
PIR۴۴۹۳ , ‭/آ۳۸۱۵ش‌۲ ۱۲۳۰
شماره رکورد کتابشناسي :
۱‌ف‍ا‬۸ /۲۱
9
148
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
م‍اری‌ رز
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‍ش‍ل‌ ژاک‍و,ژاگ‍و، م‍ی‍ش‍ل‌
10
476
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
دی‍وان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ف‍رخ‍ی‌س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌,[کتاب],/ ب‍ج‍م‍ع‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‍ب‍دال‍رس‍ول‍ی‌)
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
عنوان قراردادي :
[دی‍وان‌]
11
280
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‭Hezbollah: born with a vegeance
حقوق :
a
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
LCC :
‏‫‬‭JQ۱۸۲۸/آ۹۸ح۴۷ ۱۳۷۶
12
228
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Zohra:la femme du mineur
حقوق :
a
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/Hadj Hamou Abdelkader
نتیجه  1  تا  12  از  15616  نتیجه  در  0/2968975  ثانیه