پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
جستجوی عبارتنتایج   1  تا  10  از  6428  نتیجه  در  0/3437588  ثانيه، 
 
             

مرتب سازی بر اساس

 شمارهعنوان و نام پديدآورمولفتاریخ انتشارموضوعحقوقمنبعزبان اثر
1A collection of oil agreements and connected documents relating to the persian Gulf Shaikhdoms and the Sultanate of Muscat and Oman (1954)ن‍ف‍ت‌ -- خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، ام‍ارات‌ -- ق‍رارداده‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- اس‍ن‍اد و م‍دارک‌English
2Poemes anciens/ ‎Ferydoun Rahnema‬ره‍ن‍م‍ا، ف‍ری‍دون‌، ۱۳۵۴ - ۱۳۱۰Paris‬: ‎Debresse -Poesie‬, ۱۳۳۸ = ۱۹۵۹.ش‍ع‍ر ف‍ران‍س‍ه‌ -- ق‍رن‌ ۲۰French
3‏‏‫‭‭‭The Muslim architecture of Egypt‏‫‭‭‭/ ‎by K. A. C. Creswell‬.‏‫‏‏‏‭‭‭‎Creswell, Keppel Archibald Cameron‬,ک‍رس‍ول‌، ک‍پ‍ل‌آرچ‍ی‍ب‍ال‍دک‍م‍رون‌، ۱۸۷۹ - ۱۹۷۴مم‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ص‍ر,م‍ع‍م‍اری‌ -- م‍ص‍رEnglish
4Иран сегодня/ م‌. س‌. ای‍وان‍وف‌Ivanov, Mikhail Sergeevich‬,ای‍وان‍وف‌، م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‌ س‍رگ‍ی‌ی‍وی‍چ‌، م‌۱۹۸۶ -م‍س‍ک‍و: ن‍ائ‍وک‍ا، ش‍ع‍ب‍ه‌ ادب‍ی‍ات‌ ش‍رق‌, ۱۳۴۸اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌ -- ای‍ران‌,ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰,ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰Russian
5اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ای‍ران‌ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍افارسي
6دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ق‍واع‍د ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌م‍ان‍دان‍ا,‭- ۱۳۲۱,ص‍دی‍ق‌ب‍ه‍زادی‌۱۳۷۸ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍واع‍د.فارسي
7پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌: در ب‍اب‌ ری‌، پ‍ه‍ن‍ه‌ ت‍ه‍ران‌، ال‍ب‍رز، م‍ازن‍دران‌ طب‍رس‍ت‍ان‌، م‍ازنف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۴۱۶ - ۳۲۹؟ق‌. ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر ؛ ‏ف‍ردوس‍ی‌ -- اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۴۱۶ - ۳۲۹؟ق‌. ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -- ن‍ام‍ه‍ای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ؛ ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۴ق‌. -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍دفارسي
8كوششي در آموزش خط سياق به انضمام كتاب هاي درسي تعليم خط سياق: محاسب التجار1387ماليه عمومي- ايران- حسابداري,سياقفارسي
9Notes sur quelques monuments musulmans de Syrie a propos d'une etude recente/ ‎J. sauvagetSauvaget, Jean‬,س‍وواژه‌، ژان‌، ۱۹۵۰ - ۱۹۰۱س‍وری‍ه‌ -- آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌,م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌ -- س‍وری‍ه‌English
10Actes du dixieme congres international des Orientalistes Session de Geneve: 1894ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ش‍رق‌ش‍ن‍اس‍ان‌ (ده‍م‍,Congres intenational des orientalistes (10 eme: 18Nendeln‬: ‎Kraus reprint‬, ۱۳۵۱ = ۱۹۷۲.ف‍ق‍ه‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ ش‍رق‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍اEnglish
نتایج   1  تا  10  از  6428  نتیجه  در  0/3437588  ثانيه