پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
عبارت جستجونتیجه  1  تا  12  از  225241  نتیجه  در  0/4531228  ثانیه 
 
گالری لیست جدول گراف
           

مرتب سازی بر اساس
1
4
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ و آم‍ار دان‍ش‌ آم‍وزان‌ و ک‍ارک‍ن‍ان‌ آم‍وزش‍گ‍اه‌ (س‍پ‍ه‍ر) ن‍طن‍ز
حقوق :
a
منبع :
‭۲۹۷/۸۵۸۹‬
نوع :
سند
جنس :
image/jpg
2
65
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ف‍روش‌ ش‍ش‍دان‍گ‌ ق‍ری‍ه‌ خ‍ال‍ص‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ورام‍ی‍ن‌ ، ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ح‍ق‍اب‍ه‌ چ‍ن‍د ق‍ری‍ه‌ از ق‍رای‌ ورام‍ی‍ن‌ / ش‌۱۳۱۸۲۸
حقوق :
a
منبع :
‭۲۳۰/۴۳۰‬
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
3
5
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
پرونده پذیرش اظهاریه محمدابراهیم توسط حاکم قاینات
موضوع :
,,,,,,
حقوق :
a
منبع :
۹۹۸/۹۸۳
نوع :
سند
4
16
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
رس‍ی‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ اخ‍ت‍لاف‍ات‌ م‍ال‍ی‌ دوت‍ن‌ از اه‍ال‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ ب‍ا م‍ص‍طف‍ی‌ خ‍ان‌ ح‍اج‍ب‌ ال‍دول‍ه‌ درخ‍ص‍وص‌ ب‍ه‍ای‌ ح‍ف‍رچ‍اه‌ ، اج‍اره‌ آب‌ ، ۰۰۰
حقوق :
c
منبع :
‭۲۹۸/۳۶۰۰‬
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
5
42
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ت‍ق‍اض‍اه‍ای‌ اج‍ازه‌ ش‍رک‍ت‌ در ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ و ت‍ج‍دی‍دی‌ ، گ‍زارش‌ ب‍رگ‍زاری‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ در گ‍رگ‍ان‌ و دام‍غ‍ان‌ ، ص‍ورت‌ اس‍ام‍ی‌ داوطل‍ب‍ان‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌ و ...
حقوق :
a
منبع :
‭۲۹۷/۳۶۸۸۶‬
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
6
313
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
رسیدگی به شکایات اهالی سبزوار و مبنی بر اجرای طرح‌های عمرانی
حقوق :
a
منبع :
۲۹۳/۱۲۰۷۴۲
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
7
6
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ت‍ق‍اض‍اه‍ای‍ی‌ م‍ب‍ن‍ی‌ ب‍ر ث‍ب‍ت‌ ن‍ام‌ م‍ج‍ان‍ی‌ در م‍درس‍ه‌ س‍ن‌ ل‍وئ‍ی‌
حقوق :
a
منبع :
‭۲۹۷/۱۷۲۵۳‬
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
8
13
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
درخواست اجاره و تعمير ملک قورخانه مبارکه در تهران
حقوق :
a
منبع :
۲۳۰/۱۱۴۶۲
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
9
11
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ک‍ش‍ف‌ گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ای‌ از ج‍واه‍رات‌ ق‍ی‍م‍ت‍ی‌ درخ‍م‍ی‍ن‌
حقوق :
a
منبع :
‭۲۹۳/۱۲۵۲‬
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
10
6
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
گ‍زارش‍ی‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ام‍ورخ‍ارج‍ه‌ درن‍ح‍وه‌ پ‍رداخ‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ در ک‍ارگ‍زاری‌ اردب‍ی‍ل‌
حقوق :
a
منبع :
‏‫‭۳۶۰/۳۳۴۳‬‬
نوع :
سند
جنس :
image/jpg
11
7
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ت‍خ‍ف‍ی‍ف‌ م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ ق‍ری‍ه‌ چ‍ه‍رت‌ واق‍ع‍ه‌ در س‍راب‌ ب‍واس‍طه‌ خ‍ش‍ک‍س‍ال‍ی‌
حقوق :
a
منبع :
‭۲۴۰/۳۷۶۷۰‬
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
12
3
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
یک شماره از روزنامه جوشن مربوس به اسفند ۱۳۵۸ در مورد زندیگینامه کریم پور شیرازی
حقوق :
a
منبع :
‭۳۵۰/۱۰۷۳‬
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
نتیجه  1  تا  12  از  225241  نتیجه  در  0/4531228  ثانیه