پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
جستجوی عبارتنتایج   1  تا  10  از  77577  نتیجه  در  0/484373  ثانيه، 
 
             

مرتب سازی بر اساس
1


4
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ و آم‍ار دان‍ش‌ آم‍وزان‌ و ک‍ارک‍ن‍ان‌ آم‍وزش‍گ‍اه‌ (س‍پ‍ه‍ر) ن‍طن‍ز
حقوق :
a
منبع :
‭۲۹۷/۸۵۸۹‬
نوع :
سند
جنس :
image/jpg
2


6
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
گ‍زارش‍ی‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ام‍ورخ‍ارج‍ه‌ درن‍ح‍وه‌ پ‍رداخ‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ در ک‍ارگ‍زاری‌ اردب‍ی‍ل‌
حقوق :
a
منبع :
‏‫‭۳۶۰/۳۳۴۳‬‬
نوع :
سند
جنس :
image/jpg
3


40
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
تامین آب مشروب شهر اردبیل
موضوع :
ه‍وی‍دا , ، ام‍ی‍رع‍ب‍اس‌ , ، ‏‫۱۲۹۸ -‏ ۱۳۵۸.‏‬,Hoveyda , , Amir Abbas
حقوق :
a
منبع :
۲۳۰/۹۴۱۱
نوع :
سند
4


291
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
گزارش‌های مختلف مباشران از دریافت مالیات غلات و عوارض گمرکی
موضوع :
مسیو کتابچی مباشر کل گمرکات
حقوق :
a
منبع :
۲۹۵/۷۶۱۱
نوع :
سند
5


4
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
م‍ص‍ال‍ح‍ه‌ ن‍ام‍ه‌ ف‍روش‌ ح‍ق‌ الارث‌ ت‍وس‍ط وراث‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌خ‍ان‌ ام‍ی‍ر ن‍ظام‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ص‍ورع‍ل‍ی‍خ‍ان‌ س‍اع‍دال‍س‍ل‍طن‍ه‌
حقوق :
a
منبع :
‭۲۹۶/۱۲۶۷۲‬
نوع :
سند
جنس :
image/jpg
6


10
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
خلاصه مذاکرات کمیسیون ویژه امور مالی و اداری رزمندگان معاونت امور جنگ وزارت آموزش و پرورش
حقوق :
a
منبع :
‏‫۲۹۷/۴۷۹۰۴‬
نوع :
سند
جنس :
image/jpg
7


792
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
تلگراف‌های حمایت از کاندیداهای مجلس
حقوق :
a
منبع :
۲۳۰/۹۲۲۶
نوع :
سند
جنس :
image/jpg
8


363
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
اخ‍ت‍لاف‍ات‌ ورث‍ه‌ ص‍اح‍ب‌ اخ‍ت‍ی‍ار ب‍ا وزارت‌ م‍ال‍ی‍ه‌ درم‍ورد م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ب‍ر ق‍ری‍ه‌ گ‍ل‍ش‍ن‌ آب‍اد س‍اوج‍ب‍لاغ‌
حقوق :
a
منبع :
‭۲۳۰/۲۰۵‬
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
9


76
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ادع‍ای‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ق‍س‍م‍ت‍ی‌ از ام‍لاک‌ ت‍وق‍ی‍ف‍ی‌ اش‍رار از طرف‌ ی‍ک‍ی‌ از م‍ال‍ک‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
حقوق :
a
منبع :
‭۲۳۰/۴۸۱‬
نوع :
سند
جنس :
image/jpg
10


217
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫نامه ها و عرايض ارسالي به دربار ناصرالدين شاه.‬
موضوع :
ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار , ، ش‍اه‌ ای‍ران‌ , ، ‏‫۱۲۴۷ - ۱۳۱۳ق.‬,ظل‌ال‍س‍ل‍طان‌ , ، م‍س‍ع‍ود م‍ی‍رزاب‍ن‌ ن‍اص‍ر , ، ۱۲۶۶-۱۳۳۶ق‌.,ام‍ی‍ن‌ ال‍س‍ل‍طان‌ , ، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ , ، ‏‫۱۲۷۵ - ‏۱۳۲۵ق.‬
حقوق :
a
منبع :
۲۹۵/۷۵۲۳
نوع :
سند
نتایج   1  تا  10  از  77577  نتیجه  در  0/484373  ثانيه