پیمایش
  جستجوی الفبایی
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
عبارت جستجونتیجه  1  تا  12  از  63170  نتیجه  در  0/2500048  ثانیه 
 
گالری لیست جدول گراف
           

مرتب سازی بر اساس
1
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ه‍ا
موضوع :
دول‍ت‍م‍ردان‌,س‍خ‍ن‍ران‍ی‌,ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌,گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ه‍ا,ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌,ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌,س‍ل‍طان‍ی‌ف‍ر، ص‍دی‍ق‍ه‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
2
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
معيني حسين (يک)
نوع :
عكس
جنس :
image/jpg
شماره بازيابي :
PH007090
تاریخ تایید :
1386/11/27
3
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
م‍راس‍م‌ ج‍ش‍ن‌ آغ‍از س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌
موضوع :
پ‍ه‍ل‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا,ب‍زرگ‍داش‍ت‌,پ‍ه‍ل‍وی‌، ف‍رح‌,اس‍ت‍ادان‌,س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌,دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌,دان‍ش‌آم‍وخ‍ت‍گ‍ان‌,ن‍ص‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌,ش‍ی‍ب‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
4
4
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ت‍ج‍اوز ه‍وای‍ی‌
موضوع :
خ‍وزس‍ت‍ان‌,ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌,ت‍ج‍اوز ه‍وای‍ی‌,ه‍وی‍زه‌,ام‍ام‍زاده‌ه‍ا
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
5
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ی‍ک‌ ب‍رده‌ ای‍ران‍ی‌
موضوع :
ای‍ران‌,ب‍رده‌داری‌
حقوق :
ع‍ک‍س‌ از ن‍ق‍اش‍ی‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
6
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
م‍ح‍م‍د رض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌
موضوع :
دول‍ت‍م‍ردان‌,پ‍ه‍ل‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا,پ‍ه‍ل‍وی‌، رض‍ا,ای‍زدپ‍ن‍اه‌، م‍ص‍طف‍ی‌,ک‍اخ‌ م‍رم‍ر,ع‍ی‍د ن‍وروز
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
7
4
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
موضوع :
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌,ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا,ع‍ادل‍ی‌، م‍ه‍دی‌,ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ع‍اون‍ی‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
8
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
تصاويري از دفاع مقدس
نوع :
عكس
جنس :
image/jpg
شماره بازيابي :
PH012209
تاریخ تایید :
1386/12/07
9
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
دی‍دار ف‍رح‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ ب‍ا ب‍ان‍و م‍وب‍وت‍و س‍ه‌س‍ه‌س‍ک‍و
موضوع :
م‍س‍اف‍رت‌,رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌,دی‍داره‍ا,پ‍ه‍ل‍وی‌، ف‍رح‌,آف‍ری‍ق‍ا,ک‍ن‍گ‍و,م‍وب‍وت‍وس‍ه‌س‍ه‌س‍ک‍و، ...(ه‍م‍س‍ر ری‍ی‍س‌ ج‍م‍ه‍ور ک‍ن‍گ‍و)
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
10
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
تصاويري از دفاع مقدس
نوع :
عكس
جنس :
image/jpg
شماره بازيابي :
PH025320
تاریخ تایید :
1387/06/26
11
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ازدی‍ده‍ا
موضوع :
ب‍ازدی‍ده‍ا,دول‍ت‍م‍ردان‌,اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، ج‍واد,اس‍ت‍ان‍داران‌,ام‍ت‍ح‍ان‍ات‌,م‍دارس‌ م‍ت‍وس‍طه‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
عكس
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
12
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
تصاويري از دفاع مقدس
نوع :
عكس
جنس :
image/jpg
شماره بازيابي :
PH010496
تاریخ تایید :
1386/12/05
نتیجه  1  تا  12  از  63170  نتیجه  در  0/2500048  ثانیه