مجموعه ها
طرح های پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
در این مجموعه کلیه طرح های پژوهشی که به سفارش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تهیه شده است نمایش داده می شود.
عنوان و نام پديدآور:
طرح های پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
نوع:
مجموعه
توصیف:
در این مجموعه کلیه طرح های پژوهشی که به سفارش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تهیه شده است نمایش داده می شود.
      
Skip Navigation Links.
نتایج   1  تا  10  از  20  نتیجه  در  0/1719062  ثانيه، 
 
           

مرتب سازی بر اساس
1
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
شناسایی الزامات اساسی کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی بر اساس مدل کیفی کانو و ارزیابی وضعیت موجود در مقایسه با کتابخانه دیجیتالی هم نقش,شناسایی الزامات اساسی کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی بر اساس مدل کیفی کانو و ارزیابی وضعیت موجود در مقایسه با کتابخانه دیجیتالی هم نقش
پدیدآور :
ن‍ش‍اط ، ن‍رگ‍س‌
فرمت :
application/pdf
موضوع :
کتابخانه‌های الکترونیکی- سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران-منابع اطلاعاتی الکترونیکی - رضایت - کاربران- مشتریان,Digital libraries-‪Electronic information Users-resources-Satisfaction
2
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
بررسي ميزان بهره مندي كتابداران و اطلاع رسانان كتابخانه ملي از تكنيك هاي ارتباطات غيركلامي (زبان بدن، پيرا زبان و پيام هاي غيركلامي) در مواجهه با كاربران و ارائه مدلي مطلوب براي بهبود آن در كتابخانه هاي ايران,بررسي ميزان بهره مندي كتابداران و اطلاع رسانان كتابخانه ملي از تكنيك هاي ارتباطات غيركلامي (زبان بدن، پيرا زبان و پيام هاي غيركلامي) در مواجهه با كاربران و ارائه مدلي مطلوب براي بهبود آن در كتابخانه هاي ايران
پدیدآور :
آقارفیعی، داوود، ‏‫۱۳۵۷ -‏‮‬
فرمت :
application/doc
موضوع :
ارت‍ب‍اط غ‍ی‍رک‍لام‍ی‌-ک‍ت‍اب‍داران‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌-اطلاع‌رس‍ان‍ان‌-ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا- سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایرا,Non Verbal Communication-National Library Librarians-Information Scientists-Libraries ‌
3
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
آمادگی دیجیتالی کتابخانه ملی برای ایجاد شبکه دیجیتالی ملی ) هاب دانش(,آمادگی دیجیتالی کتابخانه ملی برای ایجاد شبکه دیجیتالی ملی ) هاب دانش(
پدیدآور :
ن‍ش‍اط ، ن‍رگ‍س‌
فرمت :
application/pdf
موضوع :
شبکه‌های کامپیوتری-شبکه‌های ذخیره‌سازی-فناوری اطلاعات و ارتباطات -سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران,Computer networks-Storage area -networks (Computer networks)-Information and Comunication Thechnology
4
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
ارزیابی آموزش حضوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران,ارزیابی آموزش حضوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
پدیدآور :
نوذری امینی، سودابه
فرمت :
application/pdf
موضوع :
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران-آموزش-ارزشیابی - آموزش ضمن خدمت-,Evaluation- Inservice Training
5
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
طرح تحول و استراتژي طراحي مجدد ميزهاي مرجع و اطلاع‌رساني كتابخانه ملي ايران,طرح تحول و استراتژي طراحي مجدد ميزهاي مرجع و اطلاع‌رساني كتابخانه ملي ايران
پدیدآور :
نجفقلی‌نژاد، اعظم، ‏‫۱۳۶۰ -‏‬
فرمت :
application/doc
موضوع :
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران-خ‍دم‍ات‌ م‍رج‍ع‌-ک‍ت‍اب‍داران‌ م‍رج‍ع‌‌ - خدمات اطلاع رسانی-,Reference Services- ‪Reference Librarians-Library administration- Information Services
6
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
بررسی میزان رضایت کاربران از خدمات راه دور وب سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران,بررسی میزان رضایت کاربران از خدمات راه دور وب سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
پدیدآور :
صادقی آرانی، زهرا، ‏‫۱۳۵۹ -‏
فرمت :
application/pdf
موضوع :
ک‍ارب‍ران‌-مشتریان-سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران-وب‌سایت‌ها,Users-Web Sites
7
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
ارزیابی کارآمدی و ارائه راهکارهای ارتقا نرم افزارهای کتابخانه ای کتابخانه ملی از منظر بازیابی اطلاعات دیجیتالی,ارزیابی کارآمدی و ارائه راهکارهای ارتقا نرم افزارهای کتابخانه ای کتابخانه ملی از منظر بازیابی اطلاعات دیجیتالی
پدیدآور :
ن‍ش‍اط ، ن‍رگ‍س‌
فرمت :
application/pdf
موضوع :
ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌-آذرسا-اطلاع‍ات‌-کتابخانه‌های الکترونیکی,Information Retrieval-AZARSA (Computer software)-Information-Digital libraries
8
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
بومي‌‌‌سازي و بهره‌برداري ازكتابخانه ديجيتال منبع باز فدورا با هدف استفاده در كتابخانه ديجيتال كتابخانه ملي,بومي‌‌‌سازي و بهره‌برداري ازكتابخانه ديجيتال منبع باز فدورا با هدف استفاده در كتابخانه ديجيتال كتابخانه ملي
پدیدآور :
صمیعی، میترا، ‏‫۱۳۵۰ -‏‬
فرمت :
application/doc
موضوع :
کتابخانه‌های الکترونیکی-نرم‌افزار متن‌باز-فراداده‌ها -- استانداردها-رمزگذاری داده‌ها-نمایه‌سازی,Digital libraries-Open source software-Metadata‪ -- Standards-Data encryption (Computer science)-Indexing
9
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
امکان سنجی طراحی و راه اندازي سامانه هوشمند مدیریت مراجعه مبتنی بر کاربرد کارت عضویت هوشمند در سازمان اسناد و کتابخانه ملی,امکان سنجی طراحی و راه اندازي سامانه هوشمند مدیریت مراجعه مبتنی بر کاربرد کارت عضویت هوشمند در سازمان اسناد و کتابخانه ملی
پدیدآور :
شادان پور، فرزانه
فرمت :
application/pdf
موضوع :
کارت‌های عضویت-سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران-م‍دی‍ری‍ت‌-امکان‌سنجی-کاربران کتابخانه‌-ف‍ن‍اوری‌-اعضا -خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌,Membership cards-Management-Feasibility studies-Library users-Technology-‪Membership-Information Services
10
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
طراحی و پیاده¬سازی نظام ارزیابی و رتبه¬بندی همایش¬های کتابخانه و آرشیو,طراحی و پیاده¬سازی نظام ارزیابی و رتبه¬بندی همایش¬های کتابخانه و آرشیو
پدیدآور :
خانی‌پور، رضا، ‏‫۱۳۴۵ -
فرمت :
application/doc
موضوع :
آرش‍ی‍وه‍ا-کنفرانس‌ها و کنگره‌ها-رتبه‌گذاری-پ‍ژوه‍ش‌-م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا-کتابخانه ها,Archives-Congresses and conventions-Ratings and rankings-Research-‪Articles-Libraries
نتایج   1  تا  10  از  20  نتیجه  در  0/1719062  ثانيه