مجموعه
نوع:
مجموعه
      
طرح های پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
Skip Navigation Links.
نتیجه  1  تا  12  از  17  نتیجه  در  0/1094052  ثانیه 
 
گالری لیست جدول گراف
           

مرتب سازی بر اساس
1
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
گزارش پيشرفت قرارداد طرح پژوهشي تهيه RFP سيستم آرشيو وب ايران,گزارش پيشرفت قرارداد طرح پژوهشي تهيه RFP سيستم آرشيو وب ايران
پدیدآور :
کیهانی‌پور، امیرحسین، ‏‫۱۳۵۹ -‎‏‬
فرمت :
application/doc
موضوع :
وب-آرشیوهای وب-سامانه‌های چندرسانه‌ای-ب‍ان‍ک‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌-ابر‌پایگاه‌های اطلاعاتی-ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ - درخواست ارائه پیشنهاد,Web-Web archives-Multimedia systems-Information Banks-Metadatabases-Information Retrieval- Requests for proposals (Public contracts)
2
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
تأثیر جریانهاي شرق شناسی و ایران شناسی بر تاریخن گاري ملی گرایانه ایران در دوره ي قاجار و پهلوي اول,تأثیر جریانهاي شرق شناسی و ایران شناسی بر تاریخن گاري ملی گرایانه ایران در دوره ي قاجار و پهلوي اول
پدیدآور :
طرفداری، علی‌محمد، ‏‫۱۳۵۲ - ‏
فرمت :
application/pdf
موضوع :
ش‍رق‌ش‍ن‍اس‍ی‌-پهلوی(سلسله)-ت‍اری‍خ‌ ن‍گ‍اری‌-ای‍ران‌ش‍ن‍اس‍ی‌-ق‍اج‍اری‍ه‌,Orientalism-Historiography--Iranology-Qajar
3
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
ارزیابی آموزش حضوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران,ارزیابی آموزش حضوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
پدیدآور :
نوذری امینی، سودابه
فرمت :
application/pdf
موضوع :
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران-آموزش-ارزشیابی - آموزش ضمن خدمت-,Evaluation- Inservice Training
4
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
آمادگی دیجیتالی کتابخانه ملی برای ایجاد شبکه دیجیتالی ملی ) هاب دانش(,آمادگی دیجیتالی کتابخانه ملی برای ایجاد شبکه دیجیتالی ملی ) هاب دانش(
پدیدآور :
ن‍ش‍اط ، ن‍رگ‍س‌
فرمت :
application/pdf
موضوع :
شبکه‌های کامپیوتری-شبکه‌های ذخیره‌سازی-فناوری اطلاعات و ارتباطات -سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران,Computer networks-Storage area -networks (Computer networks)-Information and Comunication Thechnology
5
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
کتابشناسی حفاظت و نگهداری اسناد,کتابشناسی حفاظت و نگهداری اسناد
پدیدآور :
احمدی‌فصیح، صدیقه ، ‏‫۱۳۴۹‬-
فرمت :
application/doc
موضوع :
حفاظت-اس‍ن‍اد-کتابشناسی- آرشیو- آرشیویست‌ها-مواد آرشیوی -- رقمی‌کردن-آرش‍ی‍و ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌-ک‍ت‍اب‍داران‌,Protection-Documents-Bibliography-Archivists-Archival materials‪ -Archives- Digitization-Government Archives-Librarians ‌
6
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
طراحی و پیاده¬سازی نظام ارزیابی و رتبه¬بندی همایش¬های کتابخانه و آرشیو,طراحی و پیاده¬سازی نظام ارزیابی و رتبه¬بندی همایش¬های کتابخانه و آرشیو
پدیدآور :
خانی‌پور، رضا، ‏‫۱۳۴۵ -
فرمت :
application/doc
موضوع :
آرش‍ی‍وه‍ا-کنفرانس‌ها و کنگره‌ها-رتبه‌گذاری-پ‍ژوه‍ش‌-م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا-کتابخانه ها,Archives-Congresses and conventions-Ratings and rankings-Research-‪Articles-Libraries
7
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
ارزیابی کارآمدی و ارائه راهکارهای ارتقا نرم افزارهای کتابخانه ای کتابخانه ملی از منظر بازیابی اطلاعات دیجیتالی,ارزیابی کارآمدی و ارائه راهکارهای ارتقا نرم افزارهای کتابخانه ای کتابخانه ملی از منظر بازیابی اطلاعات دیجیتالی
پدیدآور :
ن‍ش‍اط ، ن‍رگ‍س‌
فرمت :
application/pdf
موضوع :
ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌-آذرسا-اطلاع‍ات‌-کتابخانه‌های الکترونیکی,Information Retrieval-AZARSA (Computer software)-Information-Digital libraries
8
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
طرح تحول و استراتژي طراحي مجدد ميزهاي مرجع و اطلاع‌رساني كتابخانه ملي ايران,طرح تحول و استراتژي طراحي مجدد ميزهاي مرجع و اطلاع‌رساني كتابخانه ملي ايران
پدیدآور :
نجفقلی‌نژاد، اعظم، ‏‫۱۳۶۰ -‏‬
فرمت :
application/doc
موضوع :
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران-خ‍دم‍ات‌ م‍رج‍ع‌-ک‍ت‍اب‍داران‌ م‍رج‍ع‌‌ - خدمات اطلاع رسانی-,Reference Services- ‪Reference Librarians-Library administration- Information Services
9
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
بررسي ميزان بهره مندي كتابداران و اطلاع رسانان كتابخانه ملي از تكنيك هاي ارتباطات غيركلامي (زبان بدن، پيرا زبان و پيام هاي غيركلامي) در مواجهه با كاربران و ارائه مدلي مطلوب براي بهبود آن در كتابخانه هاي ايران,بررسي ميزان بهره مندي كتابداران و اطلاع رسانان كتابخانه ملي از تكنيك هاي ارتباطات غيركلامي (زبان بدن، پيرا زبان و پيام هاي غيركلامي) در مواجهه با كاربران و ارائه مدلي مطلوب براي بهبود آن در كتابخانه هاي ايران
پدیدآور :
آقارفیعی، داوود، ‏‫۱۳۵۷ -‏‮‬
فرمت :
application/doc
موضوع :
ارت‍ب‍اط غ‍ی‍رک‍لام‍ی‌-ک‍ت‍اب‍داران‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌-اطلاع‌رس‍ان‍ان‌-ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا- سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایرا,Non Verbal Communication-National Library Librarians-Information Scientists-Libraries ‌
10
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
مروری بر چارچوبها و استانداردهای فناوری اطلاعات,مروری بر چارچوبها و استانداردهای فناوری اطلاعات
پدیدآور :
ش‍ادان‌پ‍ور، ف‍رزان‍ه‌، ‏‫۱۳۴۴ -
فرمت :
application/pdf
موضوع :
ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌-پایگاه‌‌های اطلاعاتی - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا-روتینگ( مدیریت شبکه کامپیوتری)‬,‪Information Technology-Database security-Standards-Routing (Computer network management
11
1
تصویر بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
تحلیل موضوعی مقالات کتابهاي گزیده مقالات ایفلا (از سال 2000 تا 2015 ) و مقایسه و تطبیق با اولویتهاي پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی به منظور تدوین خط مشی موضوعی انتخاب مقالات کتابهاي گزیده مقالات ایفلا,تحلیل موضوعی مقالات کتابهاي گزیده مقالات ایفلا (از سال 2000 تا 2015 ) و مقایسه و تطبیق با اولویتهاي پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی به منظور تدوین خط مشی موضوعی انتخاب مقالات کتابهاي گزیده مقالات ایفلا
پدیدآور :
خانی‌پور، رضا، ‏‫۱۳۴۵ -
فرمت :
application/pdf
موضوع :
م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا-ایفلا-سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران-فهرستنویسی موضوعی-پ‍ژوه‍ش‌-ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌-ن‍ت‍ای‍ج‌ پ‍ژوه‍ش‌-ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وا,Articles- International Federation of Library Associations and Institutions-Subject cataloging-Research-Library and Information Science-Research Results-Content Analysis
12
1
بندانگشتی
نوع :
طرح پژوهشی
عنوان و نام پديدآور :
شناسایی مراکز آرشیوي ایران,شناسایی مراکز آرشیوي ایران
پدیدآور :
احمدی‌فصیح، صدیقه ، ‏‫۱۳۴۹‬-
فرمت :
application/pdf
موضوع :
آرش‍ی‍وه‍ا - آرش‍ی‍و ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌- م‍وزه‌ ه‍ا-مراکز اسناد و مدارک- سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران,Archives- Government Archives-Museums-Documentation centers
نتیجه  1  تا  12  از  17  نتیجه  در  0/1094052  ثانیه