مجموعه ها
منابع برگزيده كتابخانه ملي ايران
اين مجموعه شامل منتخبي از آثار و منابع رقومي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران است. فراداده هاي اين گزيده ها با استاندارد هاي موجود آماده شده است و مي تواند الگوي مناسبي براي ساير كتابخانه ها و مراكز علمي كشور قلمداد شود.
عنوان و نام پديدآور:
منابع برگزيده كتابخانه ملي ايران
نوع:
مجموعه
توصیف:
اين مجموعه شامل منتخبي از آثار و منابع رقومي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران است. فراداده هاي اين گزيده ها با استاندارد هاي موجود آماده شده است و مي تواند الگوي مناسبي براي ساير كتابخانه ها و مراكز علمي كشور قلمداد شود.
      
منابع برگزيده كتابخانه ملي ايران
Skip Navigation Links.
نتایج   1  تا  10  از  28  نتیجه  در  0/1874997  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
           
1
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
اسلايد
فرمت :
Image/jpg
شناسه كد كتاب :
485038
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ه‍ا
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
2
32
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
رساله سئوال وجواب ازشیخ صفی الدین اردبیلی
حقوق :
a
نوع :
نسخه خطي
جنس :
Image/jpg
شماره کتابشناسي ملي :
۲۷۵۸۱۵۲
3
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
اسلايد
فرمت :
Image/jpg
شناسه كد كتاب :
467594
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌اردب‍ی‍ل‍ی‌
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
4
147
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
اصول ایفلا برای حفاظت و نگهداری از مواد كتابخانه‌ای
همکار :
,,,,,,,,,,ع‍ظی‍م‍ی‌,,، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
5
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
اسلايد
فرمت :
Image/jpg
شناسه كد كتاب :
467629
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌اردب‍ی‍ل‍ی‌
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
6
235
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
خ‍دم‍ات‌ ف‍ن‍ی‌
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
7
509
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
جغرافیای ایالت كرمان در عهد ناصری
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
8
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
اسلايد
فرمت :
Image/jpg
شناسه كد كتاب :
467626
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌اردب‍ی‍ل‍ی‌
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
9
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
اسلايد
فرمت :
Image/jpg
شناسه كد كتاب :
485040
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ه‍ا
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
10
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
اسلايد
فرمت :
Image/jpg
شناسه كد كتاب :
467623
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌اردب‍ی‍ل‍ی‌
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
نتایج   1  تا  10  از  28  نتیجه  در  0/1874997  ثانيه