مجموعه ها
مجموعه تاریخ شفاهی
در این مجموعه کلیه مدارک مربوط به تاریخ شفاهی قرار دارد.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه تاریخ شفاهی
نوع:
مجموعه
توصیف:
در این مجموعه کلیه مدارک مربوط به تاریخ شفاهی قرار دارد.
      
Skip Navigation Links.
نتایج   11  تا  20  از  266  نتیجه  در  0/3906602  ثانيه، 
 
           

مرتب سازی بر اساس
11
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با محمدعلی سیف‌قاضی، ۱۸/۰۴/۱۳۸۰
موضوع :
سیف قاضی , ، محمدعلی , ، ‏‫۱۳۱۸ -‏‬,س‍ی‍ف‌ ق‍اض‍ی‌ , ، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ , ، ‏‫۱۲۸۳ - ‏۱۳۲۶.‬,ق‍اض‍ی‌ , ، م‍ح‍م‍د , ، ‏‫۱۲۷۹ -‏‬ ۱۳۲۶.‏‬
شناسه كد كتاب :
3733117
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/ سازمان اسناد ملی ايران,سیف قاضی , ، محمدعلی , ، ‏‫۱۳۱۸ -‏‬ , ، مصاحبه‌شونده
12
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫مصاحبه تاريخ شفاهي با محمود جوادی‌‌پور، ۱۳۸۵-۱۳۸۶‬
موضوع :
ج‍وادی‌پ‍ور , ، م‍ح‍م‍ود , ‏‫، ‏‫۱۲۹۹ - ‏۱۳۹۱.‬‏‬
شناسه كد كتاب :
3776802
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/ سازمان‌ اسناد و کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران,ج‍وادی‌پ‍ور , ، م‍ح‍م‍ود , ، ‏‫۱۲۹۹ - ‏ , ، مصاحبه‌شونده
13
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با غلامحسین غریب، ۰۳/۰۷/۱۳۷۳
موضوع :
غ‍ری‍ب‌ , ، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ , ، ‏‫۱۳۰۲ -‏‬ ۱۳۸۳.‏‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به این شرح است: فراگیری موسیقی در هنرستان عالی موسیقی و ایتالیا، مسئولیت هنرستان عالی موسیقی به مدت سیزده یا چهارده سال.
شناسه كد كتاب :
3737766
14
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با جعفر مؤیدشیرازی، ۱۸/۰۷/۱۳۷۴
موضوع :
م‍وی‍د ش‍ی‍رازی‌ , ، ج‍ع‍ف‍ر , ، ۱۳۱۶-,س‍ع‍دی‌ , ، م‍ص‍ل‍ح‌‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ , ،‏‫ ‏‫ - ‏۶۹۱؟ق.‏‏‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: بیوگرافی، دلیل و نحوه ترجمه کتاب «پیامبر»، چگونگی تألیف کتاب «گلبانگ خرابات»، شرح تحقیقات مختلف در باب سعدی و آثارش و بیان علت شهرت به عنوان یک سعدی‌شناس.
شناسه كد كتاب :
3743581
15
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با رضا سیدحسینی٬ ۱۷/۱۰/۱۳۸۴
موضوع :
س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌ , ، رض‍ا , ، ‏‫۱۳۰۵ - ‏۱۳۸۸.‬
شناسه كد كتاب :
3732335
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
/سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران,س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌ , ، رض‍ا , ، ‏‫۱۳۰۵ - ‏۱۳۸۸.‬ , ، مصاحبه‌شونده
16
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با هاراطون داویدیان٬ ۰۵/۰۴/۱۳۷۸
موضوع :
داوی‍دی‍ان‌ , ، ه‍اراطون‌ , ، ‏‫۱۳۰۳ - ۱۳۸۸.‏
شناسه كد كتاب :
3775050
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
داوی‍دی‍ان‌ , ، ه‍اراطون‌ , ، ‏‫۱۳۰۳ - ۱۳۸۸.‏ , ، مصاحبه‌شونده,/سازمان اسناد ملی ایران
17
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫مصاحبه تاريخ شفاهي با عبدالله عامری‌الحسینی٬ ۳۰/۰۵/۱۳۸۵‬
موضوع :
عامری‌الحسینی٬ عبدالله، ۱۳۰۱- ۱۳۸۶
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
‏‫رئوس مطالب مطرح ‌شده در مصاحبه به اين شرح است: تحصیل در هنرستان کمال‌الملک و دانشکده هنرهای زیبا٬ علاقه‌مندی به طبیعت و فرهنگ ایرانی٬ تدریس در آموزش و پرورش و تکفل خانواده‌ پس از ورشکستگی پدر٬ اشتغال در اداره هنرهای زیبا و پرداختن به نقاشی و نقش قالی در این محل٬ شرکت در تعدادی نمایشگاه و توانایی وی در زمینه‌‌های شعر و مجسمه‌سازی.‬
شناسه كد كتاب :
3744186
18
24
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با امرالله فرهادی‌آردکپان٬ ۱۳۸۶
موضوع :
فرهادی‌آردکپان , ، امراله , ، ‏‫۱۳۳۵‏-
شناسه كد كتاب :
3749986
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
فرهادی‌آردکپان , ، امراله , ، ‏‫۱۳۳۵‏- , ، مصاحبه‌شونده,/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران,٬ مؤسسه مهرگان فرهنگ آسیا
19
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با محمدعلی اسلامی‌ندوشن٬ ۱۳۸۶
موضوع :
اس‍لام‍ی‌ ن‍دوش‍ن‌ , ، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ , ، ‏‫۱۳۰۴ -‏
شناسه كد كتاب :
3776963
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول) :
اس‍لام‍ی‌ ن‍دوش‍ن‌ , ، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ , ، ‏‫۱۳۰۴ -‏ , ، مصاحبه‌شونده,/سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران,٬ موسسه مهرگان فرهنگ آسیا
20
1
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
تاریخ شفاهی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‏‬‏مصاحبه تاريخ شفاهی با محمدعلی غربی، ۲۸/۰۵/۱۳۸۵
موضوع :
غ‍رب‍ی‌ , ، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده :
رئوس مطالب مطرح‌شده در مصاحبه به اين شرح است: دبیرستان ثروت و دانشکده پزشکی، ادامه تحصیل در فرانسه و در تخصص گوارش و کبد، دکتر ناصر گیتی و اساتیدش در ایران و فرانسه، حضور مرحوم راشد در فرانسه، همکاری با وزارت بهداری برای کنترل مالاریا در کشور، علم پزشکی و پیشرفت سریع آن، یکی از مؤسسان بیمارستان مهر تهران.
شناسه كد كتاب :
3765897
نتایج   11  تا  20  از  266  نتیجه  در  0/3906602  ثانيه