مجموعه ها
گلشن اباد ساوجبلاغ
عنوان و نام پديدآور:
گلشن اباد ساوجبلاغ
نوع:
مجموعه
توصیف:
      
Skip Navigation Links.
نتایج   1  تا  10  از  384  نتیجه  در  0/2343788  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
             
1


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
گلشن اباد ساوجبلاغ
نوع :
مجموعه
2


2
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫بخشنامه مشخص‌نمودن ساوجبلاغ تهران از ساوجبلاغ مکری در مراسلات‬
حقوق :
a
منبع :
۲۴۰/۳۲۶۸۳
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
3


3
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ب‍خ‍ش‍ن‍ام‍ه‌ وزارت‌ م‍ال‍ی‍ه‌ درخ‍ص‍وص‌ ارس‍ال‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ اداره‌ م‍ال‍ی‍ه‌ س‍اوج‍ب‍لاغ‌ (ت‍ه‍ران‌ ) و س‍اوج‍ب‍لاغ‌ م‍ک‍ری‌
حقوق :
a
منبع :
‭۲۴۰/۳۶۸۱۰‬
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
4


21
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ام‍لاک‌ م‍وروث‍ی‌ ق‍ری‍ه‌‌ق‍ل‍ع‍ه‌ واق‍ع‌ در س‍اوج‍ب‍لاغ‌
حقوق :
a
منبع :
‭۲۹۳/۴۸۹۸‬
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
5


70
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
پ‍رداخ‍ت‌ م‍ق‍رری‌ ب‍ه‍ادرال‍س‍ل‍طن‍ه‌ از م‍ح‍ل‌ گ‍م‍رک‌ س‍اوج‍ب‍لاغ‌ , ن‍رس‍ی‍دن‌ م‍ق‍رری‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ اداره‌ ک‍ارگ‍زاری‌ س‍اوج‍ب‍لاغ‌
حقوق :
a
منبع :
‏‫‭۳۶۰/۳۱۲۵‬‬
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
6


38
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ت‍ق‍اض‍ای‌ پ‍رداخ‍ت‌ خ‍س‍ارت‌ ن‍اش‍ی‌ از س‍وخ‍ت‍ن‌ خ‍رم‍ن‌ ب‍ه‌ ک‍ش‍اورزان‌ خ‍ال‍ص‍ج‍ات‌ س‍اوج‍ب‍لاغ‌
حقوق :
a
منبع :
‭۲۳۰/۱۷۷‬
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
7


4
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
زهكشي و سالم سازي اراضي باتلاقي شهريار و ساوجبلاغ
حقوق :
a
منبع :
‭۳۷۰/۳۰۹‬
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
8


8
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
امور مالیاتی روستاهای ساوجبلاغ
حقوق :
a
منبع :
۲۴۰/۹۶۴۲۲
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
9


11
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
اجاره خالصجات ساوجبلاغ تهران
حقوق :
a
منبع :
۲۴۰/۷۰۲۸۶
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
10


44
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ص‍ورت‌ ح‍س‍اب‍ه‍ا و درآم‍ده‍ای‌ ب‍ن‍گ‍اه‌ خ‍ال‍ص‍ج‍ات‌ ک‍رج‌ و س‍اوج‍ب‍لاغ‌
حقوق :
a
منبع :
‭۳۲۰/۱۲۱‬
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
نتایج   1  تا  10  از  384  نتیجه  در  0/2343788  ثانيه