مجموعه ها
مجموعه شيخ صفي الدين اردبيلي
مجموعه تخصصی شیخ صفی الدین اردبیلی در برگیرنده گزیده ای از اقلام٬ متون٬ نسخه ها خطی و كلیه محتواهایی است كه به نوعی با این عالم بزرگ در ارتباط هستند.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه شيخ صفي الدين اردبيلي
نوع:
مجموعه
توصیف:
مجموعه تخصصی شیخ صفی الدین اردبیلی در برگیرنده گزیده ای از اقلام٬ متون٬ نسخه ها خطی و كلیه محتواهایی است كه به نوعی با این عالم بزرگ در ارتباط هستند.
      
Skip Navigation Links.
نتایج   61  تا  70  از  70  نتیجه  در  1/0155929  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
             
61


60
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ح‍ض‍ور طب‍ی‍ع‍ت‌ در م‍ج‍م‍وع‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ آب‍ی‌ و س‍ف‍ی‍د آس‍ت‍ان‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ در اردب‍ی‍ل‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
ISBN :
‎964-8802-25-4
62


17
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
گ‍زارش‍ات‌ اداره‌م‍ع‍ارف‌ اردب‍ی‍ل‌ درخ‍ص‍وص‌: ع‍ك‍س‌ گ‍رف‍ت‍ن‌ ازپ‍ارچ‍ه‌ زری‌ ل‍ف‍اف‍ه‌ ق‍رژن‌ درب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ ال‍دی‍ن‌، ل‍زوم‌ ت‍ع‍م‍ی‍رك‍اش‍ی‍ه‍ای‌ ب‍ق‍ع‍ه‌، ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ دوق‍طع‍ه‌ ع‍ك‍س‌
حقوق :
a
منبع :
‭۲۹۷/۲۴۵۰۹‬
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
63


18
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
پ‍رداخ‍ت‌ م‍خ‍ارج‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ب‍ق‍ع‍ه‌ وآرام‍گ‍اه‌ ح‍اف‍ظ و دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ اردب‍ی‍ل‌
حقوق :
a
منبع :
‏‫‭۲۵۰/۴۷۸‬‬
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
64


21
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
م‍رم‍ت‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر آرامگاه ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردبیلی و ش‍اه‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ص‍ف‍وی‌
حقوق :
a
منبع :
‏‫‭۲۵۰/۱۰۳۵‬‬
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
65


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
اح‍ك‍ام‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ق‍رری‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ و س‍ی‍دج‍ب‍رئ‍ی‍ل‌ , پ‍رداخ‍ت‌ ان‍ع‍ام‌ وم‍واج‍ب‌ ب‍ه‌ م‍ت‍ول‍ی‍ان‌ ب‍ق‍اع‌ و م‍ع‍اف‍ی‍ت‌ از پ‍رداخ‍ت‌ م‍ال‍ی‍ات‌ م‍ل‍ك‌ ب‍ه‌ م‍لارح‍ی‍م‌ م‍راغ‍ه‌ای‌ / ق‌۱۲۵۲
حقوق :
a
منبع :
‭۲۹۵/۳۲۴‬
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
66


25
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ام‍ور ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌الدین اردبیلی
موضوع :
، ‏‫۱۲۰۳ - ‏۱۲۴۹ق.‬,ع‍ب‍اس‌ م‍ی‍رزا ق‍اج‍ار,ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار,، ش‍اه‌ ای‍ران‌,، ش‍اه‌ ای‍ران‌,,,,,,
حقوق :
a
منبع :
‏‫‭۲۵۰/۸۹۵‬‬
زبان اثر :
فارسی
67


1368
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ص‍ف‍وه‌ ال‍ص‍ف‍ا در ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍وال‌ و اق‍وال‌ و ك‍رام‍ات‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اس‍ح‍ق‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
LCC :
BP۲۷۹/۴,‭/ص‌۷‮ال‍ف‌‬۲ ۱۳۷۳
68


197
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
طرح‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، گ‍ردش‍گ‍ری‌ در ات‍ص‍ال‌ ب‍ا م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌
نوع فایل :
image/jpg
نوع ماده :
پايان نامه
موضوع :
,ف‍ض‍ا س‍ازی‌,م‍ع‍م‍اری‌ س‍ن‍ت‍ی‌,مراکز تفریحی و جهانگردی,اردب‍ی‍ل‌,ب‍ق‍ع‍ه‌ه‍ا,۱۱. طرح‍ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌,۱۲. م‍راک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
پديدآور :
ح‍ات‍م‍ی‌ خ‍ان‍ق‍اه‍ی‌، ت‍وح‍ی‍د
69


781
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
صفوة‌الصفا
پديدآور :
، ق‍رن‌ ۸ق‌.,، ت‍وک‍ل‌ ب‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌,اب‍ن‌ ب‍زاز
موضوع :
ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌‏,، اس‍ح‍اق‌ب‍ن‌ ج‍ب‍رئ‍ی‍ل‌‏,ت‍ص‍وف‌,عارفان,،۶۵۰ - ۷۳۵ق‌.‏,-- سرگذشتنامه,-- سرگذشتنامه
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نسخه خطي
70


230
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
[خلاصه ی صریح الملک]
موضوع :
ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌ , ، اس‍ح‍اق‌ب‍ن‌ ج‍ب‍رئ‍ی‍ل‌ , ، ۶۵۰ - ۷۳۵ق‌.
منبع :
۵-۷۸۶۶
نوع :
نسخه خطي
جنس :
image/jpg
نتایج   61  تا  70  از  70  نتیجه  در  1/0155929  ثانيه