مجموعه ها
مجموعه تخصصي خليج فارس
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه تخصصي خليج فارس
نوع:
مجموعه
توصیف:
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
      
مجموعه تخصصي خليج فارس
Skip Navigation Links.
نتایج   1  تا  10  از  59  نتیجه  در  0/1406323  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
             
1


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
نقشه سرزمينهاي آسيايي
تاريخ توليد :
قرن شانزدهم ميلادي، دوره صفويه.
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نقشه
جنس :
tif
2


13
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
بخشنامه نخست وزيري در مورد بكارگيري رويه يكسان ادارات دولتي در استفاده از لفظ خليج فارس در مكاتبات
تاریخ انتشار :
1355ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
3


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
نقشه تاريخي آسيا
تاريخ توليد :
قرن نوزدهم هجري
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نقشه
جنس :
Image/jpg
4


360
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
تشكيل شركت مختلط ماهيگيري خليج فارس
تاریخ انتشار :
1335ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
5


7
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
اخطار مجلس شوراي ملي به حكمران بنادر در خصوص نصب پرچم ايران در جزيره سيري
تاریخ انتشار :
1329ق
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
6


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
نقشه باستاني سرزمين هاي آسيايي و ايران
تاريخ توليد :
قرن شانزدهم و هفدهم ميلادي (دوره صفويه).
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نقشه
جنس :
tif
7


9
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ترجمه انگليسي امتياز نامه نفت دارسي
تاریخ انتشار :
1319ق
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
8


8
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
تجاوز ماهيگيران دوبي به جزيره سيري
تاریخ انتشار :
1339ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
9


18
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ چ‍ه‍ارده‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌: "خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، ت‍ح‍ولات‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ پ‍س‌ از اش‍غ‍ال‌ ع‍راق‌" ت‍ه‍ران‌ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌ ۱۳۸۲
مولف :
ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍,ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌,ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ (چ‍ه‍ا,ف‍ردوس‍ی‌پ‍ور، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
موضوع :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا.,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا.,‏‫ع‍راق‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ح‍م‍ل‍ه‌ ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌، ۲۰۰۳م.,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا.
تاریخ انتشار :
ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان
زبان اثر :
فارسي
10


88
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ميزان استخراج شركت نفت ايران و انگليس و حق الامتياز دولت ايران، صورت درآمد و سود سهام كمپاني هاي نفتي جهان، قيمت نفت خام در خليج فارس ، خاورميانه و 0000
تاریخ انتشار :
1330-1329ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
نتایج   1  تا  10  از  59  نتیجه  در  0/1406323  ثانيه