مجموعه ها
مجموعه تخصصي خليج فارس
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه تخصصي خليج فارس
نوع:
مجموعه
توصیف:
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
      
مجموعه تخصصي خليج فارس
Skip Navigation Links.
نتایج   11  تا  20  از  48  نتیجه  در  0/1840286  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
           
11
22
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
رسيدگي به موضوع بهره برداري صيد صدف و مرواريد در جزاير خليج فارس
تاریخ انتشار :
1339ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
12
12
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
خلیج فارس (هارتلند جهان) مخزن انرژی دنیا و اهمیت ژئوپلتیک آن‏‫
مولف :
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. انتشارات مدرسه,غ‍ف‍اری‍ان‌، س‍ی‍روس‌، گردآورنده
موضوع :
خلیج فارس، منطقه,خلیج فارس، منطقه -- جغرافیای تاریخی,خلیج فارس --تاریخ,خلیج فارس --جغرافیای تاریخی
تاریخ انتشار :
تهران:مدرسه‏‫، ۱۳۸۹.‬
زبان اثر :
فارسي
13
10
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ س‍وم‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌ ۱۳۶۹
مولف :
ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و
تاریخ انتشار :
ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و
موضوع :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
زبان اثر :
فارسي
14
7
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌.
مولف :
سمینار خلیج فارس ( نخستین: ۱۳۴۱: تهران)
تاریخ انتشار :
[بی‌جا]: اداره کل انتشارات و رادیو‏‫، ۱۳۴۲ -
موضوع :
خلیج فارس -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
زبان اثر :
فارسي
16
12
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
مولف :
ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ه‍م‍ای‍ون‌، ن‍اص‍ر، - ۱۳۱۵,دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
موضوع :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
تاریخ انتشار :
ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۸۰.
زبان اثر :
فارسي
17
11
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ال‍ج‍غ‍راف‍ی‍ا ال‍ت‍اری‍خ‍ی‍ه‌ ل‍ل‍خ‍ل‍ی‍ج‌ ال‍ف‍ارس‍ی‌ "ت‍س‍م‍ی‍ه‌ ال‍خ‍ل‍ی‍ج‌ ال‍ف‍ارس‍ی‌ طوال‌ ال‍ت‍اری‍خ‌"
مولف :
م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌، پ‍ی‍روز، - ۱۳۲۴,س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌. ن‍ی‍روی‌
موضوع :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‍ی‌,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
تاریخ انتشار :
ت‍ه‍ران‌ : س‍ای‍ه‌ روش‍ن‌ ، ۱۳۸۴.
زبان اثر :
فارسي
18
10
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫بریتانیا و خلیج‌ فارس۱۹۰۰ - ۱۹۲۰م. ۱۲۷۹ - ۱۲۹۹ ھ.ش.‬‬‬
مولف :
برزگر، شبنم، ‏‫۱۳۴۶ ‏-
موضوع :
انگلستان --روابط خارجی -- منطقه خلیج فارس,خلیج فارس، منطقه --روابط خارجی --انگلستان
تاریخ انتشار :
تهران: پردیس دانش‏‫‏، ۱۳۸۸.‬‬
زبان اثر :
فارسي
19
18
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌: دورن‍م‍ای‌ ص‍ل‍ح‌ و ث‍ب‍ات‌ در خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ و دری‍ای‌ ع‍م‍ان‌، ت‍ی‍ر م‍اه‌ ۱۳۷۲
مولف :
ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و,ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌,س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ (چ‍ه
تاریخ انتشار :
ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و
موضوع :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
زبان اثر :
فارسي
20
9
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ۲۹ - ۲۸ آذر م‍اه‌ ۱۳۷۳
مولف :
ایران. وزارت امور خارجه. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌,ایران. وزارت امور خارجه. موسسه چاپ و انتشارات,س‍م‍ی‍ن‍ار خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ (پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌: ۱۳۷۳: ت‍
تاریخ انتشار :
ت‍ه‍ران‌: وزارت امور خارجه،مرکز چاپ و انتشارات‏‫،
موضوع :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,خلیج فارس -- مقاله‌ها و خطابه‌ها,خلیج فارس -- کنگره‌ها
زبان اثر :
فارسي
نتایج   11  تا  20  از  48  نتیجه  در  0/1840286  ثانيه