مجموعه ها
مجموعه تخصصي خليج فارس
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه تخصصي خليج فارس
نوع:
مجموعه
توصیف:
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
      
مجموعه تخصصي خليج فارس
Skip Navigation Links.
نتایج   11  تا  20  از  58  نتیجه  در  0/2343889  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
           
11
31
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
گزارش هاي كشف كالاي قاچاق در خليج فارس
تاریخ انتشار :
1317ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
12
14
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ن‍ادر ای‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
مولف :
ن‍ورب‍خ‍ش‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۱۷
تاریخ انتشار :
ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۸۱.
موضوع :
ب‍ن‍دره‍ا -- خ‍ل‍ی‍ج‌ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌,ب‍ن‍دره‍ا -- ای‍ران‌
زبان اثر :
فارسي
14
12
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
لزوم اعتراض نسبت به كارگيري نام خليج بجاي خليج فارس
تاریخ انتشار :
1355ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
15
89
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
انعقاد قرارداد شركت نفت ايران و انگليس با شركت هاي آمريكايي در مورد فروش نفت خام جنوب ايران و كويت و احداث خط لوله ار خليج فارس تا سواحل مديترانه
تاریخ انتشار :
29-1325ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
16
15
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
پيشنهاد وزارت ماليه به سديد السلطنه در خصوص انتشار كتاب احوال عباسي ( خليج فارس ) به نام وي
تاریخ انتشار :
1315ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
17
6
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ت‍وطئ‍ه‌ ج‍دی‍د ام‍ری‍ک‍ا ع‍ل‍ی‍ه‌ اس‍لام‌ و ای‍ران‌
مولف :
حزب جمهوری اسلامی
تاریخ انتشار :
تهران: ح‍زب‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، ۱۳۵۸.‏‬
موضوع :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- پ‍ی‍م‍ان‌ن‍ام‍ه‌,ت‍وطئ‍ه‌ -- آم‍ری‍ک‍ا
زبان اثر :
فارسي
18
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
نقشه آسيا بر مبناي نصف النهار پاريس.
تاريخ توليد :
قرن نوزدهم ميلادي
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نقشه
جنس :
Image/jpg
19
8
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
بحرین و مسائل خلیج فارس
مولف :
ق‍ائ‍م‌ م‍ق‍ام‍ی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر، ۱۲۹۷ - ۱۳۶۰.
تاریخ انتشار :
تهران: کتابخانه طهوری‏‫، ۱۳۴۱.‬
موضوع :
بحرین,خلیج فارس، منطقه-- تاریخ.
زبان اثر :
فارسي
20
15
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ دوازده‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ (خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ - آس‍ی‍ا در پ‍رت‍و ت‍ح‍ولات‌ ج‍دی‍د ج‍ه‍ان‍ی‌) (اس‍ف‍ن‍د م‍اه‌ )۱۳۸۰
مولف :
ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍,ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ (دوازد,ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌,ف‍ردوس‍ی‌پ‍ور، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
تاریخ انتشار :
ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان
موضوع :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌,آس‍ی‍ا-- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا,ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
زبان اثر :
فارسي
نتایج   11  تا  20  از  58  نتیجه  در  0/2343889  ثانيه