مجموعه
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه تخصصي خليج فارس
نوع:
مجموعه
توصیف:
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
      
مجموعه تخصصي خليج فارس
Skip Navigation Links.
نتیجه  1  تا  12  از  55  نتیجه  در  0/0312197  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
           
1
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
نقشه سرزمينهاي آسيايي
وضعيت نشر و پخش و غيره :
موسسه جغرافيايي پاريس
تاريخ توليد :
قرن شانزدهم ميلادي، دوره صفويه.
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نقشه
2
13
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
بخشنامه نخست وزيري در مورد بكارگيري رويه يكسان ادارات دولتي در استفاده از لفظ خليج فارس در مكاتبات
تاریخ انتشار :
1355ش
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
3
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
نقشه تاريخي آسيا
تاريخ توليد :
قرن نوزدهم هجري
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نقشه
جنس :
Image/jpg
4
360
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
تشكيل شركت مختلط ماهيگيري خليج فارس
تاریخ انتشار :
1335ش
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
5
7
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
اخطار مجلس شوراي ملي به حكمران بنادر در خصوص نصب پرچم ايران در جزيره سيري
تاریخ انتشار :
1329ق
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
6
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
نقشه باستاني سرزمين هاي آسيايي و ايران
تاريخ توليد :
قرن شانزدهم و هفدهم ميلادي (دوره صفويه).
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نقشه
جنس :
tif
7
9
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ترجمه انگليسي امتياز نامه نفت دارسي
تاریخ انتشار :
1319ق
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
8
8
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
تجاوز ماهيگيران دوبي به جزيره سيري
تاریخ انتشار :
1339ش
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
9
18
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ چ‍ه‍ارده‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌: "خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، ت‍ح‍ولات‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ پ‍س‌ از اش‍غ‍ال‌ ع‍راق‌" ت‍ه‍ران‌ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌ ۱۳۸۲
مولف :
ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ (چ‍ه‍ا,ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍,ف‍ردوس‍ی‌پ‍ور، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌,ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌
موضوع :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا.,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا.,‏‫ع‍راق‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ح‍م‍ل‍ه‌ ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌، ۲۰۰۳م.,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا.
تاریخ انتشار :
ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان
زبان اثر :
فارسی
10
88
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ميزان استخراج شركت نفت ايران و انگليس و حق الامتياز دولت ايران، صورت درآمد و سود سهام كمپاني هاي نفتي جهان، قيمت نفت خام در خليج فارس ، خاورميانه و 0000
تاریخ انتشار :
1330-1329ش
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
11
31
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
گزارش هاي كشف كالاي قاچاق در خليج فارس
تاریخ انتشار :
1317ش
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
12
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
نقشه تاريخي آسيا، اروپا و آفريقا
وضعيت نشر و پخش و غيره :
موسسه جغرافياي باستان.
تاريخ توليد :
قرن نوزدهم ميلادي
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نقشه
نتیجه  1  تا  12  از  55  نتیجه  در  0/0312197  ثانیه