مجموعه ها
1
عنوان و نام پديدآور:
1
نوع:
مجموعه
توصیف:
      
Skip Navigation Links.
نتایج   1  تا  10  از  6352  نتیجه  در  0/3125102  ثانيه، 
 
             

مرتب سازی بر اساس
1


551
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
تحلیل رساله‌های دكتری رشته مديريت در ايران با رويكرد آسیب‌شناختی (۱۳۸۰-۱۳۶۹)
نوع فایل :
image/jpg
نوع ماده :
پايان نامه
پديدآور :
/پژوهشگر ابوالفضل محمدی
شماره کتابشناسي ملي :
۳۷۶۲۰۰۰
2


290
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
طراحی برنامه درسی دکتری تخصصی طب نظامی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج)
نوع فایل :
image/jpg
نوع ماده :
پايان نامه
پديدآور :
/دانشجو رمضان رحمانی
شماره کتابشناسي ملي :
۳۲۴۱۷۰۵
3


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
تقاضا محوری در تحقیقات تربیت‌بدنی و علوم ورزشی با تاکید بر کاربست یافته رساله‌های دوره دکتری
نوع فایل :
application/docx
نوع ماده :
پايان نامه
موضوع :
تحقیق و توسعه,پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا,ن‍ت‍ای‍ج‌ پ‍ژوه‍ش‌,دوره‌ دک‍ت‍را,پ‍ژوه‍ش‌ ک‍ارب‍ردی‌,ورزش علمی,دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌
پديدآور :
/ نگارش مرتضی رضائی‌صوفی,رضائی‌صوفی، مرتضی
4


422
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
طراحی و ساخت جامدات نانوساختار جدید بر پایه مایعات‌ یونی و مطالعه کاربردهای آنها در برخی تبدیلات شیمیایی
نوع فایل :
image/jpg
نوع ماده :
پايان نامه
موضوع :
جامدات,محلول‌های یونی,تغییر شیمیایی
پديدآور :
/ رساله دکتری داود الهامی‌فر,الهامی‌فر، داود
5


709
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
تصحیح نسخه‌های خطی غزلیات ظهوری ترشیزی
نوع فایل :
image/jpg
نوع ماده :
پايان نامه
پديدآور :
/ نویسنده منصور نیک‌پناه,نیک‌پناه، منصور
شماره کتابشناسي ملي :
‏‫‏۳۰۴۵۲۹۹
6


203
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ و ش‍رای‍ط م‍ح‍ی‍طی‌ م‍دی‍ران‌ ب‍اع‍م‍ل‍ک‍رد اج‍رای‍ی‌ آن‍ه‍ا در م‍دارس‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍اه‍ش‍ه‍ر
نوع فایل :
image/jpg
نوع ماده :
پايان نامه
موضوع :
,م‍دارس‌,م‍دی‍ران‌,خ‍وزس‍ت‍ان‌,ب‍ن‍در م‍اه‍ش‍ه‍ر
پديدآور :
وات‍ور، ج‍واد
7


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
بررسی روایی آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی ایران، براساس مدل استدلال کاربرد آزمون
نوع فایل :
application/docx
نوع ماده :
پايان نامه
پديدآور :
/پژوهش و نگارش مژده ده‌بزرگی
شماره کتابشناسي ملي :
۴۰۱۹۷۴۹
8


133
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
بررسی سواد اطلاعاتی مراجعان دوره دکتری به کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
نوع فایل :
image/jpg
نوع ماده :
پايان نامه
پديدآور :
/نگارش شهناز خرمی
شماره کتابشناسي ملي :
۳۶۹۱۶۸۵
9


0
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
رابطه عوامل سازمان و مدیریت با نحوه اجرای خط مشی توسعه کمی و کیفی دوره دکتری تخصصی مدیریت
نوع فایل :
image/jpg
نوع ماده :
پايان نامه
شماره کتابشناسي ملي :
۳۷۶۷۰۹۲
يادداشت کلي :
چکیده: فارسی.
10


113
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
تحلیل ژانر بخش بیان مساله‌ی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری آموزش زبان انگلیسی
نوع فایل :
image/jpg
نوع ماده :
پايان نامه
پديدآور :
/دانشجو حسین‌علی منظوری‌بنجار
شماره کتابشناسي ملي :
۲۹۱۹۶۹۲
نتایج   1  تا  10  از  6352  نتیجه  در  0/3125102  ثانيه