مجموعه
نوع:
مجموعه
      
Skip Navigation Links.
نتیجه  109  تا  116  از  116  نتیجه  در  0/2499377  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
       
109
236
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
گزارش عملکرد سال ۱۳۹۴ سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
110
192
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
گزارش عملکرد سال ۱۳۹۶ سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
111
217
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
آشنایی با آرشیوهای ملی در جهان
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
112
114
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ذخیره‌سازی سوابق بر مبنای استاندارد : رهنمودهای آرشیو ملی استرالیا
همکار :
,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
113
570
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ایران‬
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
114
504
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
رده‌‎ PJA‬ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ن‍ظام‌ رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍گ‍ره‌
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
115
483
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‏‫ف‍ه‍رس‍ت ن‍س‍خ‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ایران‬
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
116
54
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
: ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ و گ‍س‍ت‍رش‌ م‍راک‍ز آم‍وزش‍ی‌ ای‍ران‌ در ن‍ظام‌ رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ , رده‌‎ LGR‬م‍راک‍ز آم‍وزش‍ی‌ ای‍ران‌
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
image/jpg
نتیجه  109  تا  116  از  116  نتیجه  در  0/2499377  ثانیه