مجموعه
عنوان و نام پديدآور:
اسناد ستاد هماهنگی و راهبري اجراي نقشه مهندسی فرهنگی کشور
نوع:
مجموعه
چکيده:
این مجموعه شامل اسناد ستاد هماهنگی و راهبري اجراي نقشه مهندسی فرهنگی کشور می باشد.
      
نتیجه  1  تا  12  از  22  نتیجه  در  0/0625211  ثانیه 
 
گالری لیست جدول گراف
       

مرتب سازی بر اساس
1
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
فرآیند و مرجع تدوین سند ملی هنرهای تجسمی
تاریخ انتشار :
4/22/1399 12:00:00 AM
نوع :
سند
جنس :
application/docx,application/pdf
شماره ثبت :
5-4
2
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
فرآیند و مرجع تدوین سند فرهنگی امنيت عمومی و اجتماعی کشور
تاریخ انتشار :
5/15/1399 12:00:00 AM
نوع :
سند
جنس :
application/docx,application/pdf
شماره ثبت :
6-1
3
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
فرآیند و مرجع تدوین سیاست های فرهنگی در شرایط بحران های طبیعی
تاریخ انتشار :
4/22/1399 12:00:00 AM
نوع :
سند
جنس :
application/docx,application/pdf
شماره ثبت :
5-1
4
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
تعیین مسئول پیگیری اجرایی سازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور در دستگاه های مجری
تاریخ انتشار :
7/17/1398 12:00:00 AM
نوع :
سند
جنس :
application/docx,application/pdf
شماره ثبت :
2-2
5
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
فرایند و مرجع تدوین سند ملی فرهنگ دفاع و مقاومت، ایثار و جهاد و شهادت
تاریخ انتشار :
8/24/1399 12:00:00 AM
نوع :
سند
جنس :
application/docx,application/pdf
شماره ثبت :
7-2
6
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
آيين‌نامه داخلی ستاد هماهنگی و راهبري اجراي نقشه مهندسی فرهنگی کشور
تاریخ انتشار :
6/20/1398 12:00:00 AM
نوع :
سند
جنس :
application/docx,application/pdf
شماره ثبت :
1-2
7
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
سند جامع گردشگری
تاریخ انتشار :
8/24/1399 12:00:00 AM
نوع :
سند
جنس :
application/docx,application/pdf
شماره ثبت :
7-3
8
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
‌تأسیس کمیسیون کارشناسی پشتیبانی و کارگروه‌های معین اجرای سند مهندسی فرهنگی کشور‌
تاریخ انتشار :
6/20/1398 12:00:00 AM
نوع :
سند
جنس :
application/docx,application/pdf
شماره ثبت :
1-3
9
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
یکسان سازی عناوین و محتوای برنامه ها و فعالیت های قرآنی دستگاه‌ ها در لوایح بودجه سنواتی با مفاد اسناد راهبردی منشور توسعه قرآنی
تاریخ انتشار :
9/17/1398 12:00:00 AM
نوع :
سند
جنس :
application/docx,application/pdf
شماره ثبت :
3-2
10
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
فرآیند و مرجع تدوین سند ملی وقف و امور خیریه
تاریخ انتشار :
5/15/1399 12:00:00 AM
نوع :
سند
جنس :
application/docx,application/pdf
شماره ثبت :
6-4
11
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
فرآیند و مرجع تدوین سند ملی توسعه، گسترش و تقویت نهاد مسجد و سامان بخشی و راهبری آن
تاریخ انتشار :
5/15/1399 12:00:00 AM
نوع :
سند
جنس :
application/docx,application/pdf
شماره ثبت :
6-2
12
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
تشکیل کارگروه رصد فرهنگی
تاریخ انتشار :
6/23/1398 12:00:00 AM
نوع :
سند
جنس :
application/docx,application/pdf
شماره ثبت :
1-4
نتیجه  1  تا  12  از  22  نتیجه  در  0/0625211  ثانیه