مجموعه ها
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
عنوان و نام پديدآور:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
نوع:
مجموعه
توصیف:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
      
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
Skip Navigation Links.
نتایج   491  تا  500  از  37639  نتیجه  در  0/5937275  ثانيه، 
 
           

مرتب سازی بر اساس
491
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر در خ‍م‍ی‍ن‌
موضوع :
ج‍ش‍ن‍ه‍ا,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر (دوم‍ی‍ن‌/ آب‍ان‌ )۱۳۴۸,ج‍ش‍ن‍ه‍ای‌ ت‍ول‍د,ن‍ه‍م‌ آب‍ان‌,ش‍ع‍رخ‍وان‍ی‌,اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌,خ‍م‍ی‍ن‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
492
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ارت‍ش‍ب‍د ب‍ه‍رام‌ آری‍ان‍ا
موضوع :
ب‍ازدی‍ده‍ا,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌,ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ ن‍ظام‍ی‌,ارت‍ش‌ ش‍اه‍ن‍ش‍اه‍ی‌ ای‍ران‌,آری‍ان‍ا، ب‍ه‍رام‌,ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ ع‍ال‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ا,ق‍رارگ‍اه‌ س‍ت‍اد ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ ل‍ج‍س‍ت‍ی‍ک‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ زم‍ی‍ن‍ی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
493
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ک‍ل‍ی‍س‍ای‌ س‍ن‍ت‌ اس‍ت‍پ‍ان‍وس‌
موضوع :
اص‍ف‍ه‍ان‌,ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌,ک‍ل‍ی‍س‍اه‍ا,ج‍ل‍ف‍ا,ک‍ل‍ی‍س‍ای‌ س‍ن‍ت‌ اس‍ت‍پ‍ان‍وس‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
494
3
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
اج‍رای‌ ت‍ات‍ر
موضوع :
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌,ت‍ات‍ر ه‍ر ک‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍ک‍ر خ‍وی‍ش‍ه‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
495
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
م‍ی‍دان‍ه‍ا
موضوع :
م‍ی‍دان‍ه‍ا,اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌,ن‍ه‍اون‍د,م‍ی‍دان‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
496
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر در ی‍زد
موضوع :
ج‍ش‍ن‍ه‍ا,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,س‍خ‍ن‍ران‍ی‌,ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر,ی‍زد
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
497
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ت‍اج‍گ‍ذاری‌ م‍ح‍م‍د رض‍ا و ف‍رح‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ در ک‍اخ‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
موضوع :
ت‍ه‍ران‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,خ‍ی‍اب‍ان‍ه‍ا و ک‍وچ‍ه‌ه‍ا,ت‍اج‍گ‍ذاری‌,ک‍ال‍س‍ک‍ه‌ س‍ل‍طن‍ت‍ی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
498
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
س‍ن‍گ‍ره‍ا
موضوع :
م‍ن‍اطق‌ ج‍ن‍گ‍ی‌,خ‍وزس‍ت‍ان‌,ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌,ج‍ب‍ه‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ن‍گ‌,ه‍وی‍زه‌,س‍ن‍گ‍ره‍ا
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
499
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر در م‍ی‍ان‍ه‌
موضوع :
ج‍ش‍ن‍ه‍ا,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌,م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ م‍ح‍ل‍ی‌,ن‍ه‍م‌ آب‍ان‌,دب‍س‍ت‍ان‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و پ‍ن‍ج‌ ش‍ه‍ری‍ور,ارک‍س‍ت‍ر ع‍اش‍ق‌ م‍ح‍ل‍ی‌,م‍ی‍ان‍ه‌,ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر (دوم‍ی‍ن‌/آب‍ان‌ )۱۳۴۸,م‍دی‍ران‌ آم‍وزش‍ی‌,ج‍م‍ال‍ی‌پ‍ورص‍وف‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
500
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
دی‍دار ع‍ده‌ای‌ از وزرا و م‍س‍وول‍ی‍ن‌ ب‍ا م‍ح‍م‍د رض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌
موضوع :
پ‍ه‍ل‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا,وزی‍ران‌,ع‍لا، ح‍س‍ی‍ن‌,ف‍ره‍اد، ...,ش‍ف‍ا، ش‍ج‍اع‌ال‍دی‍ن‌,م‍ع‍ی‍ن‍ی‍ان‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌,س‍ی‍اس‍ت‍م‍داران‌,ان‍ص‍اری‌، ...,اش‍رف‍ی‌، ...,ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‍ان‌، ...,ب‍ی‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌,دف‍ت‍ری‌، ...,ب‍وش‍ه‍ری‌، ...,ش‍ف‍ق‌، ص‍ادق‌,م‍ه‍ران‌، ...
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
نتایج   491  تا  500  از  37639  نتیجه  در  0/5937275  ثانيه