مجموعه
نقش دولت در دفاع مقدس(جدید)
این مجموعه شامل کلیه اسناد مربوط به نقش دولت در دفاع مقدس می باشد.
عنوان و نام پديدآور:
نقش دولت در دفاع مقدس(جدید)
نوع:
مجموعه
توصیف:
این مجموعه شامل کلیه اسناد مربوط به نقش دولت در دفاع مقدس می باشد.
      
نقش دولت در دفاع مقدس(جدید)
Skip Navigation Links.
نتیجه  1  تا  12  از  118889  نتیجه  در  0/7499939  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
           
1
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
چرا ‌و چگونه در 17 بند
منشا :
سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس
تاریخ انتشار :
1381/08/06
نوع :
سند
جنس :
application/pdf
2
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
كارنامه سازمان ملل
منشا :
سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس
موضوع :
سازمان ملل متحد
تاریخ انتشار :
1369/10/10
نوع :
سند
3
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
سازمان ، سكوت در برابر جنايت
منشا :
سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس
موضوع :
سازمان ملل متحد
تاریخ انتشار :
1367/02/21
نوع :
سند
4
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
سازمان كنفرانس اسلامي
منشا :
سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس
تاریخ انتشار :
1371/05/13
نوع :
سند
جنس :
application/pdf
5
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
اسکي دفاع مقدس
منشا :
سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس
موضوع :
هفته جنگ
تاریخ انتشار :
1373/07/07
نوع :
سند
6
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
منشور بزرگ دفاع مقدس
منشا :
سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس
تاریخ انتشار :
1374/05/02
نوع :
سند
جنس :
application/pdf
7
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ناگفته هاي دفاع مقدس
منشا :
سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس
تاریخ انتشار :
1380/10/03
نوع :
سند
جنس :
application/pdf
8
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ارزشهاي جاودان دفاع مقدس
منشا :
سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس
موضوع :
هفته جنگ
تاریخ انتشار :
1380/07/04
نوع :
سند
9
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
هفته دفاع مقدس و ...
منشا :
سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس
تاریخ انتشار :
1381/07/01
نوع :
سند
جنس :
application/pdf
10
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
يزد و دفاع مقدس
منشا :
سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس
موضوع :
هفته جنگ
تاریخ انتشار :
1370/07/04
نوع :
سند
11
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
تقويم تاريخ دفاع مقدس
منشا :
سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس
تاریخ انتشار :
1375/04/13
نوع :
سند
جنس :
application/pdf
12
1
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
دفاع مقدس ، حماسه پيروز
منشا :
سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس
تاریخ انتشار :
1376/08/14
نوع :
سند
جنس :
application/pdf
نتیجه  1  تا  12  از  118889  نتیجه  در  0/7499939  ثانیه