مجموعه ها
منابع برگزيده كتابخانه ملي ايران
اين مجموعه شامل منتخبي از آثار و منابع رقومي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران است. فراداده هاي اين گزيده ها با استاندارد هاي موجود آماده شده است و مي تواند الگوي مناسبي براي ساير كتابخانه ها و مراكز علمي كشور قلمداد شود.
عنوان و نام پديدآور:
منابع برگزيده كتابخانه ملي ايران
نوع:
مجموعه
توصیف:
اين مجموعه شامل منتخبي از آثار و منابع رقومي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران است. فراداده هاي اين گزيده ها با استاندارد هاي موجود آماده شده است و مي تواند الگوي مناسبي براي ساير كتابخانه ها و مراكز علمي كشور قلمداد شود.
      
منابع برگزيده كتابخانه ملي ايران
Skip Navigation Links.
نتایج   1  تا  10  از  265  نتیجه  در  0/2343779  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
             
1


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
نقشه تقسیمات جدید کشور ایران طبق قانون مصوبه مجلس شورای ملی [نقشه]/ترسیم افضل‌الدین امینی نصیری؛ کتبه ابراهیم زرین قلم حمسه
موضوع :
تقسيمات كشوري ؛ راه ها ؛ نقشه ها ؛ ايران
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
2


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
روح‍ان‍ی‍ان‌ ق‍اج‍اری‍ه‌
موضوع :
قاجاريه ؛روحانيان ؛تبريز ؛ شربياني
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
3


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
نقشه مصور تاریخی خلیج‌ فارس[نقشه]/پدید‌آورندگان بخش تحقیقات و مطالعات جغرافیایی موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب؛ با همکاری علی‌اکبر محمودیان؛ زیر نظر محمد‌رضا سحاب
موضوع :
نقشه ها ؛ جغرافياي تاريخي ؛ ايران ؛ خليج فارس
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
4


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
[م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ در ف‍رن‍گ‌]
موضوع :
م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۶۹-۱۳۲۴ق‌. ؛ ق‍اج‍اری‍ه‌ ؛ شاهان و فرمانروایان ؛ م‍س‍اف‍رت‌ ؛ رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ ؛ ایران ؛ اروپا ؛
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
jpe
5


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
[م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ در ف‍رن‍گ‌]
موضوع :
مسافرت ؛ روابط خارجي ؛ كشورهاي غربي ؛ ايران ؛ قاجاريه ؛ م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۶۹-۱۳۲۴ق‌.
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
6


1
تصویر بندانگشتی
 
شناسه كد كتاب :
485038
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ه‍ا
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
7


562
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
حكايت شيرين عبارت شاهزاده صاحبقران خسرو گيتي نشان فرزند ارجمند ملك شاه رومي ارسلان [چاپ سنگي ] ; امير ارسلان ; امير ارسلان بن ملكشاه رومي ; شيرويه ; امير ارسلان رومي
موضوع :
داستانهاي فارسي
تاریخ انتشار :
1322 ق
زبان اثر :
فارسي
نوع :
چاپ سنگي
8


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
[م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ و ع‍ده‌ای‌ از رج‍ال‌]
موضوع :
م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۶۹-۱۳۲۴ق‌. ؛ ق‍اج‍اری‍ه‌ ؛ دول‍ت‍م‍ردان‌ ؛ درب‍اری‍ان‌ ؛ س‍ی‍اس‍ت‍م‍داران‌ ؛ ت‍اری‍خ‌ ؛ ایران
تاریخ انتشار :
××۱۳
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
9


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
[ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‌‌خ‍ان‌ م‍خ‍ب‍ر‌ال‍دول‍ه‌]
موضوع :
مخبر‌الدوله، علیقلی بن رضاقلی‏‫، ۱۲۴۵ - ‏۱۳۱۵ق ؛ ق‍اج‍اری‍ه‌ ؛ ت‍اری‍خ‌ ؛ وزی‍ران‌ ؛ دولتمردان ؛ س‍ی‍اس‍ت‌م‍داران‌ ؛ ایران
تاریخ انتشار :
[××۱۳]‬
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
10


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
اح‍م‍د ش‍اه‌ ق‍اج‍ار
موضوع :
احمد قاجار ؛ شاه ايران ؛ قاجاريه
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
نتایج   1  تا  10  از  265  نتیجه  در  0/2343779  ثانيه