مجموعه ها
منابع برگزيده كتابخانه ملي ايران
اين مجموعه شامل منتخبي از آثار و منابع رقومي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران است. فراداده هاي اين گزيده ها با استاندارد هاي موجود آماده شده است و مي تواند الگوي مناسبي براي ساير كتابخانه ها و مراكز علمي كشور قلمداد شود.
عنوان و نام پديدآور:
منابع برگزيده كتابخانه ملي ايران
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
اين مجموعه شامل منتخبي از آثار و منابع رقومي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران است. فراداده هاي اين گزيده ها با استاندارد هاي موجود آماده شده است و مي تواند الگوي مناسبي براي ساير كتابخانه ها و مراكز علمي كشور قلمداد شود.
      
منابع برگزيده كتابخانه ملي ايران
Skip Navigation Links.
نتایج   1  تا  10  از  228  نتیجه  در  0.1718717  ثانيه،   
             
1
20f69875-955d-49b7-a577-011aeff0dfe2

 
عنوان و نام پديدآور :
نقشه تقسیمات جدید کشور ایران طبق قانون مصوبه مجلس شورای ملی [نقشه]/ترسیم افضل‌الدین امینی نصیری؛ کتبه ابراهیم زرین قلم حمسه
وضعيت نشر و پخش و غيره :
[تهران]: تجارتخانه کاشانی
موضوع :
تقسيمات كشوري ؛ راه ها ؛ نقشه ها ؛ ايران
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
2
8a1e95df-e9da-402b-8d07-016c48f7835e

 
عنوان و نام پديدآور :
روح‍ان‍ی‍ان‌ ق‍اج‍اری‍ه‌
موضوع :
قاجاريه ؛روحانيان ؛تبريز ؛ شربياني
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
3
ccd0789a-a7e7-476d-a67e-052ffdcf41d1

 
عنوان و نام پديدآور :
نقشه مصور تاریخی خلیج‌ فارس[نقشه]/پدید‌آورندگان بخش تحقیقات و مطالعات جغرافیایی موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب؛ با همکاری علی‌اکبر محمودیان؛ زیر نظر محمد‌رضا سحاب
وضعيت نشر و پخش و غيره :
تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان٬ امور انتشارات: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب‏‫، [××۱۳]‬
موضوع :
نقشه ها ؛ جغرافياي تاريخي ؛ ايران ؛ خليج فارس
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
4
8199947f-63c4-4638-ae59-0676d7bfd072

 
عنوان و نام پديدآور :
[م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ در ف‍رن‍گ‌]
وضعيت نشر و پخش و غيره :
[تهران: بی‌نا‏‫، ××۱۳]‬
موضوع :
م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۶۹-۱۳۲۴ق‌. ؛ ق‍اج‍اری‍ه‌ ؛ شاهان و فرمانروایان ؛ م‍س‍اف‍رت‌ ؛ رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ ؛ ایران ؛ اروپا ؛
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
5
0697bb60-f33b-4cca-8daf-0811accba916

 
عنوان و نام پديدآور :
[م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ در ف‍رن‍گ‌]
وضعيت نشر و پخش و غيره :
[بی‌جا: بی‌نا٬ ××۱۳]
موضوع :
مسافرت ؛ روابط خارجي ؛ كشورهاي غربي ؛ ايران ؛ قاجاريه ؛ م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۶۹-۱۳۲۴ق‌.
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
6
bd40c842-ed1d-40b2-bb5a-0f5bf1b00a0e

 
عنوان و نام پديدآور :
[م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ش‍اه‌ و ع‍ده‌ای‌ از رج‍ال‌]
وضعيت نشر و پخش و غيره :
[بی‌جا: بی‌نا٬ ××۱۳]
موضوع :
م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۶۹-۱۳۲۴ق‌. ؛ ق‍اج‍اری‍ه‌ ؛ دول‍ت‍م‍ردان‌ ؛ درب‍اری‍ان‌ ؛ س‍ی‍اس‍ت‍م‍داران‌ ؛ ت‍اری‍خ‌ ؛ ایران
تاریخ انتشار :
××۱۳
زبان اثر :
فارسي
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
7
c32ab0ed-9435-49cc-ade6-0f857f256a7f

 
عنوان و نام پديدآور :
[ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‌‌خ‍ان‌ م‍خ‍ب‍ر‌ال‍دول‍ه‌]
وضعيت نشر و پخش و غيره :
[بی‌جا: بی‌نا‏‫، ××۱۳]‬
موضوع :
مخبر‌الدوله، علیقلی بن رضاقلی‏‫، ۱۲۴۵ - ‏۱۳۱۵ق ؛ ق‍اج‍اری‍ه‌ ؛ ت‍اری‍خ‌ ؛ وزی‍ران‌ ؛ دولتمردان ؛ س‍ی‍اس‍ت‌م‍داران‌ ؛ ایران
تاریخ انتشار :
[××۱۳]‬
زبان اثر :
فارسي
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
8
0d442e06-75c1-4a94-8724-0febe0fd006f

 
عنوان و نام پديدآور :
اح‍م‍د ش‍اه‌ ق‍اج‍ار
موضوع :
احمد قاجار ؛ شاه ايران ؛ قاجاريه
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
9
e1c8ab96-e5ed-4b9b-ad49-10b4b050514b

 
عنوان و نام پديدآور :
نمونه هايي از تفنگ و تپانچه هاي فتيله يي و چخماقي از سده دوازدهم و سيزدهم هجري
عکاس :
هانري رنه د آلماني
موضوع :
؛سلاح ها ؛ آثار تاريخي
تاریخ انتشار :
12 و 13 . ه.ق
زبان اثر :
فارسي
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
10
9d8bbdb7-b68f-4a2a-b508-10f1ab570346

 
عنوان و نام پديدآور :
دول‍ت‍م‍ردان‌ دوره‌ ق‍اج‍ار
موضوع :
قاجاريه ؛ دولتمردان ؛ اعتضادالحكماء
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
نتایج   1  تا  10  از  228  نتیجه  در  0.1718717  ثانيه