مجموعه
عنوان و نام پديدآور:
منابع برگزيده ايران شناسي
نوع:
مجموعه
توصیف:
اين مجموعه شامل منابع منتخب رقمي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در زمينه ايران شناسي مي باشد.
      
منابع برگزيده ايران شناسي
Skip Navigation Links.
نتیجه  1  تا  12  از  67  نتیجه  در  0/14061  ثانیه 
 
گالری لیست جدول گراف
           

مرتب سازی بر اساس
1
334
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Morier, James JustinianZohrab: the hostage‏‫.‭/ ‎by the author of Hajji Baba‬
مولف :
م‍وری‍ه‌، ج‍ی‍م‍ز ج‍اس‍ت‍ی‌ ن‍ی‍ن‌، ۱۷۸۰؟-۱۸۴۹م‌.,ج‍ی‍م‍ز ج‍اس‍ت‍ی‌ ن‍ی‍ن‌,۱۷۸۰؟-۱۸۴۹م‌.
وضعيت نشر و پخش و غيره :
London‬‏‫‭: ‎Richard Bentley‬‏‫‭, 1833‏‫‭=1212.
تاریخ انتشار :
‬‬‏ 1833‏‫‭1212.
موضوع :
آغ‍ا م‍ح‍م‍د ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌‏‫،۱۱۵۵‬-‏۱۲۱۱ق.
2
773
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
The Voyages & travels of the ambassadors... to ... Muscovy ...persia... in the year M.DC.xxxiii and ... finished in M.DC.xxxix containing... Muscovy, Tarsia... in VII Books. The travel of John Albert... from Persia into the East- India containing Oriental Lands... in III Books.../written originally by Adam Olearius
مولف :
Olearius, Adam,Adam
وضعيت نشر و پخش و غيره :
ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ آدام‌ اول‍ئ‍اری‍وس‌" ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍ردب‍چ‍ه‌ ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌ در س‍ال‌ ۱۳۶۹ چ‍اپ‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.
تاریخ انتشار :
London: Printed for Thomas During، ‏‫‬‭1662=1041.
موضوع :
گزیده ؛ عباس‌میرزا‌قاجار، ۱۲۰۳-۱۲۴۹ق.؛سفرنامه‌ها؛ایران -- سیر و سیاحت -- قرن ۱۳ق؛آسیای صغیر--سیر و سیاحت
3
690
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Les famavx voyages de Pietro Della Valle, gentil -homme romain, Svrnomme l'illvstre voyageur , avec vn denombrement tres exact des choses les plus curieuses؛Les famaux voyages de Pietro Della Valle, gentil -homme romain...‬
مولف :
Della Valle, Pietro,Pietro
تاریخ انتشار :
‏‫‎Paris‬‮‏‫‭‎:G.Clozier, 1662-1664‏‫1041-1043=‭‬
موضوع :
گزیده ؛ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ۱۸۰۰م. هند -- سیر و سیاحت -- متون قدیمی تا ۱۸۰۰م. ‏ای‍ران‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ۱۸۰۰م. ‏ت‍رک‍ی‍ه‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ۱۸۰۰م.
زبان اثر :
French
4
656
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
History of Herodotus/ a new English version, edited with copious notes and appendices...[Book] VOL2
مولف :
Herodotus‬
وضعيت نشر و پخش و غيره :
John Murry
تاریخ انتشار :
1875=1254
موضوع :
ت‍اری‍خ‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
5
574
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
History of Herodotus/ a new English version, edited with copious notes and appendices...[Book
مولف :
Herodotus‬
همکار :
‎ .Rawlinson, George‬م‍ت‍رج‍م‌
وضعيت نشر و پخش و غيره :
London
تاریخ انتشار :
1875=1254
6
563
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
History of Herodotus/ a new English version, edited with copious notes and appendices...[Book
مولف :
Herodotus‬
همکار :
.Rawlinson, George‬م‍ت‍رج‍م‌
وضعيت نشر و پخش و غيره :
John Murry
تاریخ انتشار :
1875=1254
7
524
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
The Revolutions of Persia. An historical account of the British trade over the caspian sea: with the author's Journal of Travels from...[Book
مولف :
Hanway, Jonas
وضعيت نشر و پخش و غيره :
Osborn T.
تاریخ انتشار :
1726=1114
موضوع :
انگلستان -- بازرگانی -- ایران,ایران -- تاریخ -- حکومت افغانان، ۱۱۳۵ - ۱۱۴۲ق.,ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ف‍وی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ‏‫ -‏۱۱۴۱؟ق.‬
8
296
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Sketches of Persia: from the Journals of a traveller in the east
مولف :
Malcom,John.
وضعيت نشر و پخش و غيره :
John Murray
تاریخ انتشار :
1827=1207
موضوع :
ايران ،ايرنشناسي،سفرنامه ها
9
271
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Narrative of the embassy of Ruy Gonzales de Clavio to the court of Timour at samarcand
مولف :
Gonzalez de Clavijo, Ruy
همکار :
Markham, Clements Robert‬ ، م‍ت‍رج‍م‌
وضعيت نشر و پخش و غيره :
Hakluyt Society
تاریخ انتشار :
1859=1238
10
174
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
The Iranians :How They Live and Work
مولف :
Abbott ,John
وضعيت نشر و پخش و غيره :
David &Charles
تاریخ انتشار :
London,1977
موضوع :
تاريخ ايران
11
866
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Travels in Georgia, Persia, Armenia, Ancient Babylonia: during the years 1817, 1818, 1819 and 1820
مولف :
Porter‪, Robert ker
وضعيت نشر و پخش و غيره :
Longman, Hurst, Rees, and Brown
تاریخ انتشار :
1821=1200
موضوع :
ايران،ايرانشناسي، سفرنامه ها
12
360
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
Recent happenings in Persia
مولف :
Balfour, James Moncreiff
وضعيت نشر و پخش و غيره :
London:
تاریخ انتشار :
1922=1301
موضوع :
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۳۴۴ - ۱۳۲۷ق‌
نتیجه  1  تا  12  از  67  نتیجه  در  0/14061  ثانیه