مجموعه ها
منابع برگزيده ايران شناسي
اين مجموعه شامل منابع منتخب رقمي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در زمينه ايران شناسي مي باشد.
عنوان و نام پديدآور:
منابع برگزيده ايران شناسي
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
اين مجموعه شامل منابع منتخب رقمي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در زمينه ايران شناسي مي باشد.
      
منابع برگزيده ايران شناسي
Skip Navigation Links.
نتایج   1  تا  10  از  70  نتیجه  در  0.7343609  ثانيه،   
             
1
b0aa9800-8b09-49eb-94e5-013d35431a5f

 
عنوان و نام پديدآور :
Sketches of Persia: from the Journals of a traveller in the east
مولف :
Malcom,John.
وضعيت نشر و پخش و غيره :
John Murray
موضوع :
ايران ،ايرنشناسي،سفرنامه ها
تاریخ انتشار :
1827=1207
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
2
9a4994a7-fb17-445e-a188-0361664648ca

 
عنوان و نام پديدآور :
Narrative of the embassy of Ruy Gonzales de Clavio to the court of Timour at samarcand
همکار :
Markham, Clements Robert‬ ، م‍ت‍رج‍م‌
مولف :
Gonzalez de Clavijo, Ruy
وضعيت نشر و پخش و غيره :
Hakluyt Society
موضوع :
ت‍ی‍م‍ور گ‍ورک‍ان‍ی‌، ۷۳۶-۸۰۷ق‌
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
3
9a4113b5-9791-4fd7-bfc2-0672f8683966

 
عنوان و نام پديدآور :
The Iranians :How They Live and Work
مولف :
Abbott ,John
وضعيت نشر و پخش و غيره :
David &Charles
موضوع :
تاريخ ايران
تاریخ انتشار :
London,1977
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
4
793b548d-88e0-4332-b48e-0694e9b568cb

 
عنوان و نام پديدآور :
Travels in Georgia, Persia, Armenia, Ancient Babylonia: during the years 1817, 1818, 1819 and 1820
مولف :
Porter‪, Robert ker
وضعيت نشر و پخش و غيره :
Longman, Hurst, Rees, and Brown
موضوع :
ايران،ايرانشناسي، سفرنامه ها
تاریخ انتشار :
1821=1200
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
5
3e02bf42-40cc-4f7f-9ae6-0e98dc1f8e7b

 
عنوان و نام پديدآور :
Histoire de Thamas Kouli -Kan, sophi de Perse
وضعيت نشر و پخش و غيره :
Amesterdam:Arkstee;Leipzig;Merkus
موضوع :
ن‍ادر اف‍ش‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ق‌۱۱۶۰ - ۱۱۰۰
تاریخ انتشار :
1741=1120
زبان اثر :
English
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
6
69753c18-e35e-4f39-9bdb-0fad7acac8fd

 
عنوان و نام پديدآور :
Recent happenings in Persia
مولف :
Balfour, James Moncreiff
وضعيت نشر و پخش و غيره :
London:
موضوع :
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۳۴۴ - ۱۳۲۷ق‌
تاریخ انتشار :
1922=1301
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
7
4d04b552-7ce1-4fa1-88d3-0fbab23c3fd0

 
عنوان و نام پديدآور :
A Traveller on Horseback
مولف :
Dodwell. Christiana
وضعيت نشر و پخش و غيره :
Walker& Company
موضوع :
سفرنامه ها,سير و سياحت قرن14,ايران
تاریخ انتشار :
Newyork,1989=1368
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
8
616e750d-d508-48a7-85ff-1942024889fa

 
عنوان و نام پديدآور :
The Life of Sheikh Mohammed Ali Hazin
همکار :
Belfour,F.Cمترجم
مولف :
Sheikh Mohammed Ali Hazin
وضعيت نشر و پخش و غيره :
A.J.Valpy
موضوع :
شعر فارسي قرن 12
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
9
c576e1d2-8967-42dc-b47e-1e72cebd491f

 
عنوان و نام پديدآور :
An historical account of the British trade over caspian sea with Journal of travels From
مولف :
Hanway, Jonas
وضعيت نشر و پخش و غيره :
London:Dodsley
موضوع :
ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ف‍وی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ‏‫
تاریخ انتشار :
1753=1132
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
10
1f65c979-4de9-4b3f-94e0-1fbaf49d48bb

 
عنوان و نام پديدآور :
Morier, James JustinianZohrab: the hostage‏‫.‭/ ‎by the author of Hajji Baba‬
مولف :
م‍وری‍ه‌، ج‍ی‍م‍ز ج‍اس‍ت‍ی‌ ن‍ی‍ن‌، ۱۷۸۰؟-۱۸۴۹م‌.,ج‍ی‍م‍ز ج‍اس‍ت‍ی‌ ن‍ی‍ن‌,۱۷۸۰؟-۱۸۴۹م‌.
وضعيت نشر و پخش و غيره :
London‬‏‫‭: ‎Richard Bentley‬‏‫‭, 1833‏‫‭=1212.
موضوع :
آغ‍ا م‍ح‍م‍د ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌‏‫،۱۱۵۵‬-‏۱۲۱۱ق.
تاریخ انتشار :
‬‬‏ 1833‏‫‭1212.
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
نتایج   1  تا  10  از  70  نتیجه  در  0.7343609  ثانيه