مجموعه ها
منابع برگزيده ايران شناسي
اين مجموعه شامل منابع منتخب رقمي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در زمينه ايران شناسي مي باشد.
عنوان و نام پديدآور:
منابع برگزيده ايران شناسي
نوع:
مجموعه
توصیف:
اين مجموعه شامل منابع منتخب رقمي شده سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در زمينه ايران شناسي مي باشد.
      
منابع برگزيده ايران شناسي
Skip Navigation Links.
نتایج   1  تا  10  از  74  نتیجه  در  0/1406332  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
             
1


296
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
Sketches of Persia: from the Journals of a traveller in the east
مولف :
Malcom,John.
موضوع :
ايران ،ايرنشناسي،سفرنامه ها
تاریخ انتشار :
1827=1207
زبان اثر :
English
2


271
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
Narrative of the embassy of Ruy Gonzales de Clavio to the court of Timour at samarcand
مولف :
Gonzalez de Clavijo, Ruy
موضوع :
ت‍ی‍م‍ور گ‍ورک‍ان‍ی‌، ۷۳۶-۸۰۷ق‌
تاریخ انتشار :
1859=1238
زبان اثر :
English
3


174
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
The Iranians :How They Live and Work
مولف :
Abbott ,John
موضوع :
تاريخ ايران
تاریخ انتشار :
London,1977
زبان اثر :
English
4


866
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
Travels in Georgia, Persia, Armenia, Ancient Babylonia: during the years 1817, 1818, 1819 and 1820
مولف :
Porter‪, Robert ker
موضوع :
ايران،ايرانشناسي، سفرنامه ها
تاریخ انتشار :
1821=1200
زبان اثر :
English
5


10
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
Histoire de Thamas Kouli -Kan, sophi de Perse
موضوع :
ن‍ادر اف‍ش‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ق‌۱۱۶۰ - ۱۱۰۰
تاریخ انتشار :
1741=1120
زبان اثر :
English
نوع :
كتاب چاپي
6


360
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
Recent happenings in Persia
مولف :
Balfour, James Moncreiff
موضوع :
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍اج‍اری‍ان‌، ۱۳۴۴ - ۱۳۲۷ق‌
تاریخ انتشار :
1922=1301
زبان اثر :
English
7


216
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
A Traveller on Horseback
مولف :
Dodwell. Christiana
موضوع :
سفرنامه ها,سير و سياحت قرن14,ايران
تاریخ انتشار :
Newyork,1989=1368
زبان اثر :
English
8


374
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
The Life of Sheikh Mohammed Ali Hazin
مولف :
Sheikh Mohammed Ali Hazin
موضوع :
شعر فارسي قرن 12
تاریخ انتشار :
1830=1219
زبان اثر :
English
9


618
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
An historical account of the British trade over caspian sea with Journal of travels From
مولف :
Hanway, Jonas
موضوع :
ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ف‍وی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ‏‫
تاریخ انتشار :
1753=1132
زبان اثر :
English
10


334
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
Morier, James JustinianZohrab: the hostage‏‫.‭/ ‎by the author of Hajji Baba‬
مولف :
م‍وری‍ه‌، ج‍ی‍م‍ز ج‍اس‍ت‍ی‌ ن‍ی‍ن‌، ۱۷۸۰؟-۱۸۴۹م‌.,ج‍ی‍م‍ز ج‍اس‍ت‍ی‌ ن‍ی‍ن‌,۱۷۸۰؟-۱۸۴۹م‌.
موضوع :
آغ‍ا م‍ح‍م‍د ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌‏‫،۱۱۵۵‬-‏۱۲۱۱ق.
تاریخ انتشار :
‬‬‏ 1833‏‫‭1212.
زبان اثر :
English
نتایج   1  تا  10  از  74  نتیجه  در  0/1406332  ثانيه