مجموعه ها
مجموعه تخصصي خليج فارس
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه تخصصي خليج فارس
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
      
مجموعه تخصصي خليج فارس
Skip Navigation Links.
نتایج   11  تا  20  از  31  نتیجه  در  0.1406223  ثانيه،   
             
11
270d5ab7-0ee7-4249-af38-4f2f1cac1538

 
عنوان و نام پديدآور :
ت‍وطئ‍ه‌ ج‍دی‍د ام‍ری‍ک‍ا ع‍ل‍ی‍ه‌ اس‍لام‌ و ای‍ران‌
مولف :
حزب جمهوری اسلامی
موضوع :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- پ‍ی‍م‍ان‌ن‍ام‍ه‌,ت‍وطئ‍ه‌ -- آم‍ری‍ک‍ا
تاریخ انتشار :
تهران: ح‍زب‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، ۱۳۵۸.‏‬
زبان اثر :
فارسي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
12
8de100b4-a77e-44c2-b275-50f7637eb55b

 
عنوان و نام پديدآور :
بحرین و مسائل خلیج فارس
مولف :
ق‍ائ‍م‌ م‍ق‍ام‍ی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر، ۱۲۹۷ - ۱۳۶۰.
موضوع :
بحرین,خلیج فارس، منطقه-- تاریخ.
تاریخ انتشار :
تهران: کتابخانه طهوری‏‫، ۱۳۴۱.‬
زبان اثر :
فارسي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
13
3c90a8e5-8ebb-4450-bf6b-52f559a28a6a

 
عنوان و نام پديدآور :
م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ دوازده‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ (خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ - آس‍ی‍ا در پ‍رت‍و ت‍ح‍ولات‌ ج‍دی‍د ج‍ه‍ان‍ی‌) (اس‍ف‍ن‍د م‍اه‌ )۱۳۸۰
مولف :
ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ (دوازد,ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍,ف‍ردوس‍ی‌پ‍ور، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌,ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌
موضوع :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌,آس‍ی‍ا-- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا,ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
تاریخ انتشار :
ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان
زبان اثر :
فارسي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
14
a2e0b22d-1913-4624-b614-573be73c01aa

 
عنوان و نام پديدآور :
خلیج فارس (هارتلند جهان) مخزن انرژی دنیا و اهمیت ژئوپلتیک آن‏‫
مولف :
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. انتشارات مدرسه,غ‍ف‍اری‍ان‌، س‍ی‍روس‌، گردآورنده
موضوع :
خلیج فارس، منطقه,خلیج فارس، منطقه -- جغرافیای تاریخی,خلیج فارس --تاریخ,خلیج فارس --جغرافیای تاریخی
تاریخ انتشار :
تهران:مدرسه‏‫، ۱۳۸۹.‬
زبان اثر :
فارسي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
15
1a00c95a-c0f3-42ba-a288-57ae64f1b0af

 
عنوان و نام پديدآور :
م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ س‍وم‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌ ۱۳۶۹
مولف :
ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و
موضوع :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
تاریخ انتشار :
ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و
زبان اثر :
فارسي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
16
a9c490cc-0cf1-4de0-a288-656528c324ad

 
عنوان و نام پديدآور :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌.
مولف :
سمینار خلیج فارس ( نخستین: ۱۳۴۱: تهران)
موضوع :
خلیج فارس -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
تاریخ انتشار :
[بی‌جا]: اداره کل انتشارات و رادیو‏‫، ۱۳۴۲ -
زبان اثر :
فارسي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
17
953c482c-2b0a-45e1-871d-724ee33590c2

 
عنوان و نام پديدآور :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
مولف :
ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ه‍م‍ای‍ون‌، ن‍اص‍ر، - ۱۳۱۵,دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
موضوع :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
تاریخ انتشار :
ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۸۰.
زبان اثر :
فارسي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
18
1a7fef9e-ca0d-4ead-b780-8547c4984d39

 
عنوان و نام پديدآور :
ال‍ج‍غ‍راف‍ی‍ا ال‍ت‍اری‍خ‍ی‍ه‌ ل‍ل‍خ‍ل‍ی‍ج‌ ال‍ف‍ارس‍ی‌ "ت‍س‍م‍ی‍ه‌ ال‍خ‍ل‍ی‍ج‌ ال‍ف‍ارس‍ی‌ طوال‌ ال‍ت‍اری‍خ‌"
مولف :
م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌، پ‍ی‍روز، - ۱۳۲۴,س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌. ن‍ی‍روی‌
موضوع :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‍ی‌,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
تاریخ انتشار :
ت‍ه‍ران‌ : س‍ای‍ه‌ روش‍ن‌ ، ۱۳۸۴.
زبان اثر :
فارسي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
19
8302472b-e22b-4877-9db8-9441e4ba73ae

 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫بریتانیا و خلیج‌ فارس۱۹۰۰ - ۱۹۲۰م. ۱۲۷۹ - ۱۲۹۹ ھ.ش.‬‬‬
مولف :
برزگر، شبنم، ‏‫۱۳۴۶ ‏-
موضوع :
انگلستان --روابط خارجی -- منطقه خلیج فارس,خلیج فارس، منطقه --روابط خارجی --انگلستان
تاریخ انتشار :
تهران: پردیس دانش‏‫‏، ۱۳۸۸.‬‬
زبان اثر :
فارسي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
20
e51b6c1f-720b-459f-b8bb-9df6437f12d6

 
عنوان و نام پديدآور :
م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌: دورن‍م‍ای‌ ص‍ل‍ح‌ و ث‍ب‍ات‌ در خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ و دری‍ای‌ ع‍م‍ان‌، ت‍ی‍ر م‍اه‌ ۱۳۷۲
مولف :
ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و,ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌,س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ (چ‍ه
موضوع :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
تاریخ انتشار :
ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و
زبان اثر :
فارسي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
نتایج   11  تا  20  از  31  نتیجه  در  0.1406223  ثانيه