مجموعه ها
مجموعه تخصصي خليج فارس
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه تخصصي خليج فارس
نوع:
مجموعه
توصیف:
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
      
مجموعه تخصصي خليج فارس
Skip Navigation Links.
نتایج   11  تا  20  از  59  نتیجه  در  0/140648  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
             
11


31
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
گزارش هاي كشف كالاي قاچاق در خليج فارس
تاریخ انتشار :
1317ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
12


14
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ن‍ادر ای‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
مولف :
ن‍ورب‍خ‍ش‌، ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۱۷
تاریخ انتشار :
ت‍ه‍ران‌: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ۱۳۸۱.
موضوع :
ب‍ن‍دره‍ا -- خ‍ل‍ی‍ج‌ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌,ب‍ن‍دره‍ا -- ای‍ران‌
زبان اثر :
فارسي
13


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
نقشه تاريخي آسيا، اروپا و آفريقا
تاريخ توليد :
قرن نوزدهم ميلادي
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نقشه
جنس :
tif
14


12
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
لزوم اعتراض نسبت به كارگيري نام خليج بجاي خليج فارس
تاریخ انتشار :
1355ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
15


89
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
انعقاد قرارداد شركت نفت ايران و انگليس با شركت هاي آمريكايي در مورد فروش نفت خام جنوب ايران و كويت و احداث خط لوله ار خليج فارس تا سواحل مديترانه
تاریخ انتشار :
29-1325ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
16


15
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
پيشنهاد وزارت ماليه به سديد السلطنه در خصوص انتشار كتاب احوال عباسي ( خليج فارس ) به نام وي
تاریخ انتشار :
1315ش
زبان اثر :
فارسي
نوع :
سند
جنس :
Image/jpg
17


354
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
آثارالبلاد و اخبارالعباد[نسخه خطی]؛
پديدآور :
زک‍ری‍ا ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د,ق‍زوی‍ن‍ی‌,۶۰۵؟-۶۸۲ق‌.
موضوع :
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
زبان اثر :
عربی
نوع :
نسخه خطي
18


6
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ت‍وطئ‍ه‌ ج‍دی‍د ام‍ری‍ک‍ا ع‍ل‍ی‍ه‌ اس‍لام‌ و ای‍ران‌
مولف :
حزب جمهوری اسلامی
تاریخ انتشار :
تهران: ح‍زب‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، ۱۳۵۸.‏‬
موضوع :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- پ‍ی‍م‍ان‌ن‍ام‍ه‌,ت‍وطئ‍ه‌ -- آم‍ری‍ک‍ا
زبان اثر :
فارسي
19


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
نقشه آسيا بر مبناي نصف النهار پاريس.
تاريخ توليد :
قرن نوزدهم ميلادي
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نقشه
جنس :
Image/jpg
20


8
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
بحرین و مسائل خلیج فارس
مولف :
ق‍ائ‍م‌ م‍ق‍ام‍ی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر، ۱۲۹۷ - ۱۳۶۰.
تاریخ انتشار :
تهران: کتابخانه طهوری‏‫، ۱۳۴۱.‬
موضوع :
بحرین,خلیج فارس، منطقه-- تاریخ.
زبان اثر :
فارسي
نتایج   11  تا  20  از  59  نتیجه  در  0/140648  ثانيه