مجموعه
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه تخصصي خليج فارس
نوع:
مجموعه
توصیف:
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
      
مجموعه تخصصي خليج فارس
Skip Navigation Links.
نتیجه  13  تا  24  از  55  نتیجه  در  0/2031221  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
           
13
12
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
لزوم اعتراض نسبت به كارگيري نام خليج بجاي خليج فارس
تاریخ انتشار :
1355ش
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
جنس :
مجموعه اسناد شهيد قوچاني
14
89
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
انعقاد قرارداد شركت نفت ايران و انگليس با شركت هاي آمريكايي در مورد فروش نفت خام جنوب ايران و كويت و احداث خط لوله ار خليج فارس تا سواحل مديترانه
تاریخ انتشار :
29-1325ش
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
جنس :
مجموعه اسناد شهيد قوچاني
15
15
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
پيشنهاد وزارت ماليه به سديد السلطنه در خصوص انتشار كتاب احوال عباسي ( خليج فارس ) به نام وي
تاریخ انتشار :
1315ش
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
جنس :
مجموعه اسناد شهيد قوچاني
16
6
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
ت‍وطئ‍ه‌ ج‍دی‍د ام‍ری‍ک‍ا ع‍ل‍ی‍ه‌ اس‍لام‌ و ای‍ران‌
مولف :
حزب جمهوری اسلامی
تاریخ انتشار :
تهران: ح‍زب‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، ۱۳۵۸.‏‬
موضوع :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- پ‍ی‍م‍ان‌ن‍ام‍ه‌,ت‍وطئ‍ه‌ -- آم‍ری‍ک‍ا
زبان اثر :
فارسی
17
1
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
نقشه آسيا بر مبناي نصف النهار پاريس.
تاريخ توليد :
قرن نوزدهم ميلادي
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نقشه
جنس :
مجموعه اسناد شهيد قوچاني
18
8
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
بحرین و مسائل خلیج فارس
مولف :
ق‍ائ‍م‌ م‍ق‍ام‍ی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر، ۱۲۹۷ - ۱۳۶۰.
تاریخ انتشار :
تهران: کتابخانه طهوری‏‫، ۱۳۴۱.‬
موضوع :
بحرین,خلیج فارس، منطقه-- تاریخ.
زبان اثر :
فارسی
19
15
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ دوازده‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ (خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ - آس‍ی‍ا در پ‍رت‍و ت‍ح‍ولات‌ ج‍دی‍د ج‍ه‍ان‍ی‌) (اس‍ف‍ن‍د م‍اه‌ )۱۳۸۰
مولف :
ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ (دوازد,ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍,ف‍ردوس‍ی‌پ‍ور، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌,ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌
تاریخ انتشار :
ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان
موضوع :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌,آس‍ی‍ا-- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا,ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
زبان اثر :
فارسی
20
22
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
رسيدگي به موضوع بهره برداري صيد صدف و مرواريد در جزاير خليج فارس
تاریخ انتشار :
1339ش
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
جنس :
مجموعه اسناد شهيد قوچاني
21
12
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
خلیج فارس (هارتلند جهان) مخزن انرژی دنیا و اهمیت ژئوپلتیک آن‏‫
مولف :
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. انتشارات مدرسه,غ‍ف‍اری‍ان‌، س‍ی‍روس‌، گردآورنده
تاریخ انتشار :
تهران:مدرسه‏‫، ۱۳۸۹.‬
موضوع :
خلیج فارس، منطقه,خلیج فارس، منطقه -- جغرافیای تاریخی,خلیج فارس --تاریخ,خلیج فارس --جغرافیای تاریخی
زبان اثر :
فارسی
22
10
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ س‍وم‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌ ۱۳۶۹
مولف :
ای‍ران‌. وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌. م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و
تاریخ انتشار :
ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و
موضوع :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
زبان اثر :
فارسی
23
19
تصویر بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
فرم شناسنامه بخش ها و شهرهاي ساحلي بنادر و جزاير خليج فارس و درياي عمان
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
جنس :
مجموعه اسناد شهيد قوچاني
شماره سند :
293/18841
24
87
بندانگشتی
عنوان و نام پديدآور :
لزوم همكاري اداره كل گمرك و اداره بحريه جهت تفتيش گمركي بنادر جنوب و خليج فارس
تاریخ انتشار :
12-1311ش
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
جنس :
مجموعه اسناد شهيد قوچاني
نتیجه  13  تا  24  از  55  نتیجه  در  0/2031221  ثانیه