مجموعه ها
مجموعه تخصصي خليج فارس
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه تخصصي خليج فارس
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
مجموعه تخصصي خليج فارس دربرگيرنده گزيده اي از اقلام متون، نسخ خطي، نقشه هاي تاريخي، اسناد، منابع صوتي و تصويري و كليه محتواهايي است كه به نوعي خليج فارس را روايت كرده، به تصوير كشيده و يا ترسيم كرده اند. اين مجموعه به همت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و با همكاري برخي از مراكز آرشيوي و كتابخانه اي تهيه و سازماندهي شده است.
      
مجموعه تخصصي خليج فارس
Skip Navigation Links.
نتایج   21  تا  30  از  31  نتیجه  در  0.1718717  ثانيه،   
             
21
5564579d-241f-49f1-a592-a86c15e98bfb

 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ۲۹ - ۲۸ آذر م‍اه‌ ۱۳۷۳
مولف :
ایران. وزارت امور خارجه. دفتر مطالعات سیاسی و بین‌,ایران. وزارت امور خارجه. موسسه چاپ و انتشارات,س‍م‍ی‍ن‍ار خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ (پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌: ۱۳۷۳: ت‍
موضوع :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,خلیج فارس -- مقاله‌ها و خطابه‌ها,خلیج فارس -- کنگره‌ها
تاریخ انتشار :
ت‍ه‍ران‌: وزارت امور خارجه،مرکز چاپ و انتشارات‏‫،
زبان اثر :
فارسي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
22
bce2b584-a66c-4908-a76e-a87a2a01e8ae

 
عنوان و نام پديدآور :
ام‍ن‍ی‍ت‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌: گ‍زارش‌ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ دف‍اع‍ی‌ ل‍ن‍دن‌
مولف :
ه‍ال‍ی‍س‌، رزم‍اری‌، ۱۹۵۲ - م‌.,دانشگاه امام حسین (ع). پژوهشکده علوم دفاعی - استرا,موسسه مطالعات دفاعی لندن,Hollis‪, Rosemary,The Royal United Services Institute for Defence St
موضوع :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‍ی‌,خلیج فارس، منطقه -- سیاست و حکومت,جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷
تاریخ انتشار :
‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، پ‍
زبان اثر :
فارسي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
23
ae724a9c-6187-4d8b-a123-a9df8bd7831b

 
عنوان و نام پديدآور :
خلیج فارس در دوران سربلندی و شکوه
مولف :
م‍س‍ع‍ودی‌، ع‍ب‍اس‌، ‏‫۱۲۸۰ - ‏۱۳۵۳.‬
موضوع :
خلیج فارس، منطقه -- روابط خارجی
تاریخ انتشار :
‏‫تهران‬‏‫: اطلاعات‬‏‫، ۱۳۵۲.‬‬
زبان اثر :
فارسي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
24
26230e71-9b31-4352-9559-ab7b2ad47fd5

 
عنوان و نام پديدآور :
ب‍س‍ت‍ک‌ و خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
مولف :
م‍وح‍د، ج‍م‍ی‍ل‌، ۱۳۱۰-
موضوع :
ب‍س‍ت‍ک‌.,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌.
تاریخ انتشار :
ت‍ه‍ران‌ : [بی‌نا]‏‫‏‏، ۱۳۴۹.
زبان اثر :
فارسي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
25
0ce541c5-eae3-490b-893c-ad9d810c6fde

 
عنوان و نام پديدآور :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
مولف :
اق‍ت‍داری‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۴-,موسسه انتشارات فرانکلین( نیویورک )
موضوع :
خلیج فارس --تاریخ,خلیج فارس، منطقه -- سیاست و حکومت
تاریخ انتشار :
‏ت‍ه‍ران: امیرکبیر، کتابهای جیبی: موسسه انتشارات ف
زبان اثر :
فارسي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
26
9e6f06c8-795f-4920-b52c-ffb312f6ff9a

 
عنوان و نام پديدآور :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
مولف :
ب‍ای‍ن‍در، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، ۱۲۷۷-۱۳۲۰.
موضوع :
خلیج فارس --جغرافیای تاریخی
تاریخ انتشار :
خ‍رم‌ش‍ه‍ر: [ بی نا]‏‫، ۱۳۱۷.‮‬
زبان اثر :
فارسي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
27
0ca41aa7-973a-4de2-bd57-03efa67ccf20

 
عنوان :
م‍ع‍ج‍م‌ال‍ب‍ل‍دان‌[نسخه خطی]
پديدآور :
ی‍اق‍وت‌ال‍ح‍م‍وی‌,ی‍اق‍وت‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دالله ‌,۵۷۴ - ۶۲۶ ق.
موضوع :
ج‍غ‍راف‍ی‍ا -- قرن ۷ ق.؛ ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- ج‍غ‍راف‍ی‍ا .؛ ن‍ام‍ه‍ای‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ .؛ ‏ای‍ران‌ -- ج‍غ‍راف‍ی‍ا
زبان اثر :
عربی
نوع ماده :
نسخه خطي
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
28
db0953df-afdd-4ad3-afb5-41a9ebb7aa26

 
عنوان :
آثارالبلاد و اخبارالعباد[نسخه خطی]؛
پديدآور :
زک‍ری‍ا ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د,۶۰۵؟-۶۸۲ق‌.,ق‍زوی‍ن‍ی‌
موضوع :
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
زبان اثر :
عربی
نوع ماده :
نسخه خطي
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
29
d9c6729c-3fe5-4524-959c-794acc4be9f0

 
عنوان :
مسالک و الممالک
پديدآور :
/ابوالحسن صاعد بن علی الجرجانی
موضوع :
جغرافیا --متون قدیمی تا قرن ۱۴ ق.,۵-۱۵۴۶۳
زبان اثر :
فارسي
نوع ماده :
نسخه خطي
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
30
6a473aee-2596-4aae-bdec-c0ba2c9f3d5b

 
عنوان و نام پديدآور :
نقشه تاريخي بخشهايي از آسيا با مركزيّت ايران تاريخي
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نقشه
جنس :
tif
شماره ثبت :
جمهوری اسلامی ایران
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
نتایج   21  تا  30  از  31  نتیجه  در  0.1718717  ثانيه