مجموعه ها
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
      
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
Skip Navigation Links.
نتایج   21  تا  30  از  121  نتیجه  در  0.234372  ثانيه،   
             
21
794427e6-f894-49ea-9add-385aec7426d9

 
عنوان و نام پديدآور :
خاندان‌ حاج‌ سیدعلی تاجر‌بیرمی‌‌ در‌ ایالت‌ فارس
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
22
7d6e1308-0aa0-4be6-b4a4-3db29dae56e3

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
23
1737c24f-91fa-4dae-a0ff-3f78287c067a

 
عنوان و نام پديدآور :
تاریخ شفاهی دفاع مقدس
همکار :
، غ‍لام‍رض‍ا,، ۱۳۴۵ -,ع‍زی‍زی‌,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
24
10ecad70-455b-4745-b76a-3fad6d8ba279

 
عنوان و نام پديدآور :
رده ‌‎) PG‬ادب‍ی‍ات‌ روس‍ی‍ه‌): ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ظام‌ رده‌ب‍ن‍دی‌ ك‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ك‍ن‍گ‍ره‌
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی,
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
25
416a1327-1ad7-43db-8cf7-4691cf10ffe0

 
عنوان و نام پديدآور :
روزن‍ام‍ه‌ دول‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ای‍ران
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
LCC :
DSR۱/۵,‭د۹ ۱۳۷۰
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
26
17866015-3997-40bc-a4d9-46a30eb59c3a

 
عنوان و نام پديدآور :
روزن‍ام‍ه‌ وق‍ای‍ع‌ ات‍ف‍اق‍ی‍ه‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
LCC :
‏‫‭DSR۱۳۶۸,‏‫‭‭/ر۹
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
27
f0c806bb-b7bd-4d0b-a29d-47fdb6d735ca

 
عنوان و نام پديدآور :
رده ‌‎] PIR‬پ‍ی‌. آی‌. آر] زب‍ان‍ه‍ا و ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ن‍ظام‌ رده‌ب‍ن‍دی‌ ك‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ك‍ن‍گ‍ره‌
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
28
e7ad1e08-474c-4174-9fec-495dd1833c30

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
29
9e267408-df92-4edf-89ba-4de736eff2a1

 
عنوان و نام پديدآور :
س‍رع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ ك‍ودك‍ان‌
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
30
9be3b023-edf6-41c1-84db-4e889bdb0fb2

 
عنوان و نام پديدآور :
خلاصه مقالات چهارمین همایش ملی آرشیوی: حفاظت و نگهداری اسناد و میراث مستند
همکار :
روحی,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
نتایج   21  تا  30  از  121  نتیجه  در  0.234372  ثانيه