مجموعه ها
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
عنوان و نام پديدآور:
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
این مجموعه شامل منابع اطلاعاتی منتشرشده توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.
      
مجموعه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
Skip Navigation Links.
نتایج   31  تا  40  از  121  نتیجه  در  0.2031224  ثانيه،   
             
31
98b95cb8-0b1b-45b4-a3ff-b9f30c80ffca

 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫‬‭SWARBICA: south and west Asian regional branch of international council on archives‭
همکار :
، غ‍لام‍رض‍ا,، ۱۳۴۵ -,، ۱۳۴۹ -,ع‍زی‍زی‌,,,,,,,,,,,,,,
حقوق :
a
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
32
f50f3b1d-aee9-4f70-ae03-c0479784504e

 
عنوان و نام پديدآور :
روزن‍ام‍ه‌ وق‍ای‍ع‌ ات‍ف‍اق‍ی‍ه‌
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
LCC :
‏‫‭DSR۱۳۶۸,‏‫‭‭/ر۹
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
33
f39d11cd-60e8-4b1d-8cb9-c4dc1a555047

 
عنوان و نام پديدآور :
س‍رع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ف‍ارس‍ی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
34
cc229ca2-c369-4c8c-a1fe-cb9a8d390958

 
عنوان و نام پديدآور :
فهرست نسخ خطی كتابخانه ملی ایران(فخنا)
همکار :
، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ان‍وار,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
35
44f7b9b7-420e-44a7-b559-d1646d9f7d7a

 
عنوان و نام پديدآور :
رده‌‎ BBR‬ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌: ب‍ازن‍وی‍س‍ی‌ و گ‍س‍ت‍رش‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ در ن‍ظام‌ رده‌ب‍ن‍دی‌ ك‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ك‍ن‍گ‍ره‌
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
36
b8da7756-0f13-47d6-a70f-d559091dc165

 
عنوان و نام پديدآور :
رده ‌‎ :BP‬اس‍لام‌
همکار :
ع‍ل‍وی‌,,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
37
6a114649-df2f-4a6b-a5c1-d602e740776a

 
عنوان و نام پديدآور :
مراسم دربار ناصری
موضوع :
-- خاطرات,ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار,، ش‍اه‌ ای‍ران‌,,,,,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
38
9321c0d2-10ce-4722-8d06-d88f20b9a496

 
عنوان و نام پديدآور :
‏‫فهرست اسناد آرشیو ریاست جمهوری در آنكارا، درباره ایران از ۱/۲/۱۹۱۶ تا ۲۱/۶/۱۹۶۷میلادی(اسفند ۱۲۹۴ تا تیر ۱۳۴۶)‬
همکار :
، ‏‫۱۳۴۷ - ‏,,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
39
3553f5eb-0b78-42c9-8168-dd5437ec71fc

 
عنوان و نام پديدآور :
گفت‌و‌گوهای سعدی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
40
896263bf-0784-441c-8181-e4fac83772f6

 
عنوان و نام پديدآور :
خدمات مرجع: اصول و روش‌های كاربردی
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
كتاب چاپي
جنس :
Application/pdf
شناسنامه | نیم نگاه | تحويل
 
نتایج   31  تا  40  از  121  نتیجه  در  0.2031224  ثانيه