مجموعه ها
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
عنوان و نام پديدآور:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
      
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
Skip Navigation Links.
نتایج   11  تا  20  از  37639  نتیجه  در  0.3281187  ثانيه،   
             

مرتب سازی بر اساس
11
f60f8b89-5551-4821-b32f-0014a7ff855a

 
عنوان و نام پديدآور :
آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ب‍روج‍ردی‌
موضوع :
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,روح‍ان‍ی‍ان‌,م‍ج‍ت‍ه‍دان‌,ب‍روج‍ردی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
12
bc5763a0-8a64-407a-8f0f-00177c271070

 
عنوان و نام پديدآور :
پ‍ل‌ خ‍واج‍وی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
موضوع :
اص‍ف‍ه‍ان‌,پ‍ل‍ه‍ا,پ‍ل‌ خ‍واج‍و
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
13
94b64b8c-8cc9-43cb-b9f6-001b847fddaf

 
عنوان و نام پديدآور :
اف‍ت‍ت‍اح‌ م‍وزه‌ ه‍ف‍ت‌ ت‍پ‍ه‌ ت‍وس‍ط ف‍رح‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
موضوع :
ب‍ازدی‍ده‍ا,م‍س‍اف‍رت‌,پ‍ه‍ل‍ب‍د، م‍ه‍رداد,خ‍وزس‍ت‍ان‌,اف‍ت‍ت‍اح‍ی‍ه‌,پ‍ه‍ل‍وی‌، ف‍رح‌,ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌,س‍ال‍ور، ع‍ب‍اس‌,م‍وزه‌ ه‍ف‍ت‌ ت‍پ‍ه‌,خ‍زی‍م‍ه‌اع‍ل‍م‌، ن‍از
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
14
1ac3c329-c1f4-489c-a3d0-001eb3f0ed24

 
عنوان و نام پديدآور :
ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ق‍اش‍ی‌
موضوع :
ت‍ه‍ران‌,ج‍ش‍ن‍ه‍ا,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر,ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ آث‍ار ه‍ن‍ری‌,وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر,ن‍ق‍اش‍ی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
15
03e5f272-1f33-4637-b4e7-00205bacd872

 
عنوان و نام پديدآور :
آرام‍گ‍اه‌ ن‍ادرش‍اه‌ اف‍ش‍ار
موضوع :
خ‍راس‍ان‌,آرام‍گ‍اه‍ه‍ا,ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌,م‍ش‍ه‍د,م‍ج‍س‍م‍ه‌ه‍ا,آرام‍گ‍اه‌ ن‍ادر
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
16
39c9abcd-94c4-4d69-a471-002132b49ad9

 
عنوان و نام پديدآور :
ج‍ش‍ن‌ ه‍ن‍ر ش‍ی‍راز
موضوع :
ج‍ش‍ن‍ه‍ا,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌,ج‍ش‍ن‌ ه‍ن‍ر ش‍ی‍راز,ت‍ات‍ر
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
17
9805b742-d421-46fc-b382-0021b4d5df5e

 
عنوان و نام پديدآور :
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
موضوع :
اص‍ف‍ه‍ان‌,ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ ف‍ل‍زی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
18
7b6fd347-de47-42c7-bd4f-0021ef2cea50

 
عنوان و نام پديدآور :
ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ م‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ل‍س‌ س‍ن‍ا
موضوع :
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,م‍ازن‍دران‌,اح‍زاب‌,ن‍ام‍زده‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ات‍ی‌,ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ات‍ی‌,ق‍ائ‍م‌ش‍ه‍ر,ف‍ض‍ای‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د,ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌ م‍ج‍ل‍س‌ س‍ن‍ا (ش‍ش‍م‍ی‍ن‌/ خ‍رداد )۱۳۵۰,ح‍زب‌ م‍ردم‌,ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ م‍ل‍ی‌ (ب‍ی‍س‍ت‌ و س‍وم‍ی‍ن‌/ خ‍رداد )۱۳۵۰,اخ‍وی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
19
18771114-6f02-4097-a7b9-00226628615b

 
عنوان و نام پديدآور :
ت‍ظاه‍رات‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ رژی‍م‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
موضوع :
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ت‍ظاه‍رات‌ س‍ی‍اس‍ی‌,م‍ب‍ارزات‌ ض‍دح‍ک‍وم‍ت‌,م‍ردم‌,ب‍ازار ت‍ه‍ران‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
20
7bfec0b8-b876-42f3-a4b5-00232e6d6008

 
عنوان و نام پديدآور :
ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ ح‍ج‍ازی‌
موضوع :
ت‍ه‍ران‌,س‍خ‍ن‍ران‍ی‌,ب‍ه‍ش‍ت‌ زه‍را,ح‍ج‍ازی‌، ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
نتایج   11  تا  20  از  37639  نتیجه  در  0.3281187  ثانيه