مجموعه ها
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
عنوان و نام پديدآور:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
      
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
Skip Navigation Links.
نتایج   21  تا  30  از  37639  نتیجه  در  0.2499968  ثانيه،   
             

مرتب سازی بر اساس
21
e796cd81-d972-4b1e-b6df-0023f6b6cf4b

 
عنوان و نام پديدآور :
ج‍ش‍ن‍ه‍ای‌ ۲۵۰۰ س‍ال‍ه‌ ش‍اه‍ن‍ش‍اه‍ی‌
موضوع :
م‍س‍اف‍رت‌,دول‍ت‍م‍ردان‌,ج‍ش‍ن‍ه‍ا,رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ه‍وی‍دا، ام‍ی‍رع‍ب‍اس‌,م‍راس‍م‌ اس‍ت‍ق‍ب‍ال‌,اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌,ش‍ی‍راز,ری‍ی‍س‌ دول‍ت‌,م‍ص‍ر,آف‍ری‍ق‍ا,ف‍رودگ‍اه‌ ش‍ی‍راز,ج‍ش‍ن‍ه‍ای‌ ۲۵۰۰ س‍ال‍ه‌ ش‍اه‍ن‍ش‍اه‍ی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
22
5f0267cd-904e-4757-a2ee-00252933d720

 
عنوان و نام پديدآور :
ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر در م‍لای‍ر
موضوع :
ج‍ش‍ن‍ه‍ا,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر,اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌,ج‍ش‍ن‍ه‍ای‌ ت‍ول‍د,روز ج‍ه‍ان‍ی‌ ک‍ودک‌,م‍لای‍ر,دب‍س‍ت‍ان‌ ۱۷ دی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
23
a329597f-c98f-4696-b4ff-00288ab8fc38

 
عنوان و نام پديدآور :
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍ن‍گ‌
موضوع :
ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا,آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌,س‍ل‍م‍اس‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
24
63977d0a-9080-450d-8712-002a27c9a65c

 
عنوان و نام پديدآور :
ق‍ب‍رس‍ت‍ان‌ داورآب‍اد
موضوع :
آرام‍گ‍اه‍ه‍ا,اس‍ت‍ان‌ س‍م‍ن‍ان‌,روس‍ت‍اه‍ا,روس‍ت‍ای‌ داورآب‍اد,گ‍رم‍س‍ار,ق‍ب‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
25
6ca4e7d6-0949-4425-b48b-00313e5f36ec

 
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ه‍ای‍ی‍ان‌
موضوع :
ب‍ه‍ای‍ی‍ان‌,ب‍ه‍ای‍ی‍ت‌,ره‍ب‍ران‌ دی‍ن‍ی‌,ع‍ب‍دال‍ب‍ه‍ا، ع‍ب‍اس‌ب‍ن‌ح‍س‍ی‍ن‌ع‍ل‍ی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
26
d48545f3-e4cb-4ac8-a7f1-003147b19a18

 
عنوان و نام پديدآور :
ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ف‍دراس‍ی‍ون‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌
موضوع :
زن‍ان‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ه‍ا,ه‍ف‍ت‍ه‌ ف‍دراس‍ی‍ون‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ خ‍ان‍واده‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
27
696c1836-6962-4de3-920c-00319ff83fd1

 
عنوان و نام پديدآور :
م‍راس‍م‌ س‍ان‌
موضوع :
ب‍ازدی‍ده‍ا,دول‍ت‍م‍ردان‌,اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ ن‍ظام‍ی‌,پ‍ه‍ل‍وی‌، غ‍لام‌رض‍ا,ض‍رغ‍ام‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌,م‍راس‍م‌ س‍ان‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
28
3a233aed-b18e-483f-b526-0033e1abf64e

 
عنوان و نام پديدآور :
م‍اه‍ی‍گ‍ی‍ری‌
موضوع :
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌,ه‍رم‍زگ‍ان‌,ک‍ی‍ش‌,م‍اه‍ی‍گ‍ی‍ری‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
29
689ca784-ea4c-4200-97f8-0035117be533

 
عنوان و نام پديدآور :
ح‍م‍ل‍ه‌ ام‍ری‍ک‍ا ب‍ه‌ ه‍واپ‍ی‍م‍ای‌ م‍س‍اف‍رب‍ری‌ ای‍ران‌
موضوع :
ام‍ری‍ک‍ا,م‍راس‍م‌ خ‍اک‍س‍پ‍اری‌,ش‍ه‍دا,ه‍واپ‍ی‍م‍اه‍ا,خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌,ح‍م‍ل‍ه‌ ن‍ظام‍ی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
30
e4381205-34a2-486a-8172-00352483d5d3

 
عنوان و نام پديدآور :
اخ‍ت‍ت‍ام‍ی‍ه‌ ه‍ج‍ده‍م‍ی‍ن‌ دوره‌ م‍س‍اب‍ق‍ات‌ ورزش‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ در ش‍ی‍راز ب‍ا ح‍ض‍ور ف‍رح‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
موضوع :
دول‍ت‍م‍ردان‌,اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌,پ‍ه‍ل‍وی‌، ف‍رح‌,ص‍دری‌، ن‍اص‍ر,ب‍ه‍ادری‌، ک‍ری‍م‌پ‍اش‍ا,اخ‍ت‍ت‍ام‍ی‍ه‌,ق‍طب‍ی‌، ل‍وی‍یز,م‍س‍اب‍ق‍ات‌ ورزش‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ (ه‍ج‍ده‍م‍ی‍ن‌/ ش‍ی‍راز/ )۱۳۴۹,اس‍دی‌، ...
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
نتایج   21  تا  30  از  37639  نتیجه  در  0.2499968  ثانيه