مجموعه ها
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
عنوان و نام پديدآور:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
نوع:
مجموعه
توصیف:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
      
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
Skip Navigation Links.
نتایج   481  تا  490  از  37646  نتیجه  در  0/3750116  ثانيه، 
 
             

مرتب سازی بر اساس
481


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ن‍ی‍اد اول‍ی‍ن‌ س‍ن‍گ‌ ب‍ن‍ای‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ذوب‌ آه‍ن‌ ک‍رج‌
موضوع :
پ‍ه‍ل‍وی‌، رض‍اخ‍ان‌,پ‍ه‍ل‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا,ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا,ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ذوب‌ آه‍ن‌ ک‍رج‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
482


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر در ت‍ه‍ران‌
موضوع :
ت‍ه‍ران‌,ج‍ش‍ن‍ه‍ا,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر,دان‍ش‌آم‍وزان‌,ه‍دای‍ا,ک‍ودک‍ان‌ م‍ع‍ل‍ول‌,پ‍ی‍ش‍اه‍ن‍گ‍ی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
483


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
اف‍ت‍ت‍اح‍ی‍ه‌
موضوع :
دول‍ت‍م‍ردان‌,اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,اف‍ت‍ت‍اح‍ی‍ه‌,ف‍رج‍ام‌، ...
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
484


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
سخنرانی شاپور بختیار از دول‍ت‍م‍ردان‌ دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ در مجلس سنا
موضوع :
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,س‍خ‍ن‍ران‍ی‌,ری‍ی‍س‌ دول‍ت‌,بختیار، شاپور,م‍ج‍ل‍س‌ س‍ن‍ا
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
485


4
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
بازدید مردم از تاسیسات راه آهن دولتی ایران سال ۱۳۴۰
موضوع :
ت‍ه‍ران‌,ب‍ازدی‍ده‍ا,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,راه‌ آه‍ن‌,م‍ردم‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
486


2
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
م‍ب‍ارزات‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ رژی‍م‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ در ت‍ه‍ران‌
موضوع :
ت‍ه‍ران‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,م‍ب‍ارزات‌ ض‍دح‍ک‍وم‍ت‌,آت‍ش‌س‍وزی‌,ک‍ام‍ی‍ون‍ه‍ا
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
487


3
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ت‍ظاه‍رات‌ س‍ی‍اس‍ی‌
موضوع :
ت‍ظاه‍رات‌ س‍ی‍اس‍ی‌,روز پ‍اس‍دار,پ‍اس‍داران‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
488


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
م‍ی‍دان‍ه‍ا
موضوع :
م‍ی‍دان‍ه‍ا,ل‍رس‍ت‍ان‌,م‍ی‍دان‌ ای‍ام‌ گ‍وه‍ردش‍ت‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
489


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
س‍ال‍گ‍رده‍ا
عکاس :
/ پ‍روی‍ز اح‍ت‍ش‍ام‍ی‌
موضوع :
دول‍ت‍م‍ردان‌,اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ب‍زرگ‍داش‍ت‌,اس‍ت‍ان‍داران‌,گ‍رده‍م‍ای‍ی‌ه‍ا,ام‍ی‍رپ‍روی‍ز، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌,روز ت‍وش‍ی‍ح‌ ق‍ان‍ون‌ م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
490


13
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
م‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ م‍وس‍وی‌
عکاس :
/ ع‍ل‍ی‌رض‍ا ب‍ن‍ی‌ع‍ل‍ی‌
موضوع :
ت‍ه‍ران‌,دول‍ت‍م‍ردان‌,رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌,وزی‍ران‌,دی‍داره‍ا,ری‍ی‍س‌ دول‍ت‌,م‍وس‍وی‌، م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌,رواب‍ط اق‍ت‍ص‍ادی‌,آف‍ری‍ق‍ا,س‍ودان‌,م‍ع‍ی‍ری‌، ع‍ل‍ی‌رض‍ا,آی‍ت‌ال‍ل‍ه‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
نتایج   481  تا  490  از  37646  نتیجه  در  0/3750116  ثانيه