مجموعه ها
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
عنوان و نام پديدآور:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
      
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
Skip Navigation Links.
نتایج   61  تا  70  از  37639  نتیجه  در  0.3437456  ثانيه،   
             

مرتب سازی بر اساس
61
64b0c9e6-74a6-430d-98e9-006e087745a2

 
عنوان و نام پديدآور :
دول‍ت‍م‍ردان‌ دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
موضوع :
ت‍ه‍ران‌,م‍س‍اف‍رت‌,دول‍ت‍م‍ردان‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,م‍راس‍م‌ اس‍ت‍ق‍ب‍ال‌,وزی‍ران‌,پ‍اک‍س‍ت‍ان‌,ف‍رودگ‍اه‌ م‍ه‍رآب‍اد,آس‍ی‍ا,رواب‍ط اق‍ت‍ص‍ادی‌,ع‍ال‍ی‍خ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
62
f914d8d7-5e1c-4d17-8f85-006e501ffffd

 
عنوان و نام پديدآور :
ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
موضوع :
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌,ه‍ف‍ت‍ه‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌,ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
63
9f71c9fa-ec54-4151-92b2-006f7cbc7922

 
عنوان و نام پديدآور :
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا
موضوع :
ت‍ه‍ران‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,گ‍زارش‍گ‍ران‌,م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا,س‍ازم‍ان‌ دف‍اع‌ غ‍ی‍رن‍ظام‍ی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
64
3af7078e-8cda-432d-a9cc-0070a22ff850

 
عنوان و نام پديدآور :
ارت‍ش‌ ن‍وی‍ن‌ اوک‍رای‍ن‌
عکاس :
/ آن‍دری‌ گ‍وری‍ل‍وس‍ک‍ی‌
موضوع :
ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌,اوک‍رای‍ن‌,ش‍وروی‌,ن‍او ج‍ن‍گ‍ی‌,ن‍ی‍روی‌ دری‍ای‍ی‌,اس‍ت‍ق‍لال‌,ج‍ام‍ع‍ه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ال‍م‍ن‍اف‍ع‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
65
10afbf9f-01b6-42c2-a9ce-0070d0597764

 
عنوان و نام پديدآور :
وی‍د اچ‌. ه‍ای‍س‍ل‍ی‍پ‌
موضوع :
ام‍ری‍ک‍ا,ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ ن‍ظام‍ی‌,ه‍ای‍س‍ل‍ی‍پ‌، وی‍د اچ‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
66
eaa0ca43-1189-4d8b-b071-0073d4e279f1

 
عنوان و نام پديدآور :
م‍ی‍دان‌ ش‍ه‍ی‍اد آری‍ام‍ه‍ر
موضوع :
ت‍ه‍ران‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,م‍ی‍دان‌ آزادی‌,پ‍ه‍ل‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا,م‍ی‍دان‍ه‍ا,ک‍ارگ‍ران‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
67
a680ca6c-d663-4559-b990-0074cfbc5cbf

 
عنوان و نام پديدآور :
م‍ی‍دان‌ ش‍ه‍ی‍اد آری‍ام‍ه‍ر
موضوع :
ت‍ه‍ران‌,م‍ی‍دان‌ آزادی‌,م‍ی‍دان‍ه‍ا,ب‍ن‍اه‍ای‌ ی‍ادب‍ود,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌,دوره‌پ‍ه‍ل‍وی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
68
4ab7ebfd-a4e9-4d30-98b0-0075cbb08aa6

 
عنوان و نام پديدآور :
ف‍رح‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ در ج‍م‍ع‌ ای‍ران‍ش‍ن‍اس‍ان‌
موضوع :
دی‍داره‍ا,پ‍ه‍ل‍وی‌، ف‍رح‌,ای‍ران‍ش‍ن‍اس‍ان‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
69
fd6719cf-f855-4e3f-8749-00779f4e9255

 
عنوان و نام پديدآور :
ج‍ن‍گ‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
عکاس :
/ م‍ای‍ک‌ ن‍ل‍س‍ون‌
موضوع :
ام‍ری‍ک‍ا,ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌,م‍راس‍م‌ خ‍اک‍س‍پ‍اری‌,اج‍س‍اد,ک‍وی‍ت‌,ع‍راق‍ی‌ه‍ا,ج‍ن‍گ‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
70
fd87c9b8-27f0-45db-addb-00794ddb138a

 
عنوان و نام پديدآور :
ج‍ش‍ن‌ ه‍ن‍ر ش‍ی‍راز
موضوع :
ج‍ش‍ن‍ه‍ا,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,رواب‍ط ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌,اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌,آرام‍گ‍اه‍ه‍ا,ن‍وازن‍دگ‍ان‌,س‍ازه‍ا,م‍وس‍ی‍ق‍ی‌,آس‍ی‍ا,ه‍ن‍دوس‍ت‍ان‌,ح‍اف‍ظی‍ه‌,س‍ازه‍ای‌ ک‍وب‍ه‌ای‌,دون‍وازی‌,ج‍ش‍ن‌ ه‍ن‍ر ش‍ی‍راز (س‍وم‍ی‍ن‌/ )۱۳۴۸
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
نتایج   61  تا  70  از  37639  نتیجه  در  0.3437456  ثانيه