مجموعه ها
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
عنوان و نام پديدآور:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
      
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
Skip Navigation Links.
نتایج   71  تا  80  از  37639  نتیجه  در  0.2499968  ثانيه،   
             

مرتب سازی بر اساس
71
f5708a45-4a6e-4e16-8860-007c685899e8

 
عنوان و نام پديدآور :
آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌
عکاس :
/ ع‍ل‍ی‌رض‍ا ب‍ن‍ی‌ع‍ل‍ی‌
موضوع :
خ‍راس‍ان‌,روح‍ان‍ی‍ان‌,م‍ش‍ه‍د,ام‍ام‍ان‌ ج‍م‍اع‍ت‌,ش‍ی‍رازی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
72
eb616489-3954-4cd2-b6dd-007de05cbba4

 
عنوان و نام پديدآور :
ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر در م‍لای‍ر
موضوع :
ب‍ازدی‍ده‍ا,ج‍ش‍ن‍ه‍ا,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر,اس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌,م‍لای‍ر,ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ه‍ن‍ری‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
73
bc20179b-7241-406e-a313-008120a2c052

 
عنوان و نام پديدآور :
اع‍زام‌ ن‍ی‍رو ب‍ه‌ ل‍ب‍ن‍ان‌
موضوع :
ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌),آس‍ی‍ا,ل‍ب‍ن‍ان‌,ک‍ودک‍ان‌,ت‍س‍ل‍ی‍ح‍ات‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
74
3ced44e1-d881-465b-a018-008257c95d4a

 
عنوان و نام پديدآور :
ه‍ت‍ل‌ ش‍اه‌ ع‍ب‍اس‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
موضوع :
اص‍ف‍ه‍ان‌,ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌,ص‍ف‍وی‍ان‌,ه‍ت‍ل‌ ش‍اه‌ ع‍ب‍اس‌,م‍درس‍ه‌ چ‍ه‍ار ب‍اغ‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
75
cb3e6e2e-dd4a-4237-864c-0082f9ee87ff

 
عنوان و نام پديدآور :
دی‍دار ی‍اس‍ر ع‍رف‍ات‌ و م‍ل‍ک‌ ح‍س‍ی‍ن‌
عکاس :
/ رب‍ی‍ع‌ م‍ق‍رب‍ی‌
موضوع :
دی‍داره‍ا,ام‍ان‌,ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ا,ع‍رف‍ات‌، ی‍اس‍ر,ح‍س‍ی‍ن‌، ش‍اه‌ اردن‌,اردن‌,ال‍ک‍ردی‌، اش‍رف‌,ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
76
79b19b26-86fe-498b-a5f5-008431219673

 
عنوان و نام پديدآور :
ت‍ی‍م‍س‍ار س‍رت‍ی‍پ‌ م‍ی‍ر ج‍لال‍ی‌
موضوع :
دول‍ت‍م‍ردان‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ب‍زرگ‍داش‍ت‌,ق‍ی‍ام‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌,م‍ی‍رج‍لال‍ی‌، ...
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
77
01ab3191-548e-4d47-80bd-00852675b24c

 
عنوان و نام پديدآور :
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
موضوع :
دول‍ت‍م‍ردان‌,ب‍زرگ‍داش‍ت‌,ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌,ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌,خ‍ات‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د,آق‍اب‍اب‍ای‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌,ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا,خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ ش‍ه‍دا,ج‍ان‍ب‍ازان‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
78
4b8ef61b-78c2-4151-978b-0085eae8769b

 
عنوان و نام پديدآور :
پ‍ت‌ ب‍وک‍ان‍ان‌
عکاس :
/ ه‍رب‌ س‍وان‍س‍ون‌
موضوع :
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌,ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌,ن‍ام‍زده‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ات‍ی‌,ح‍زب‌ ج‍م‍ه‍وری‍خ‍واه‌ ام‍ری‍ک‍ا,ن‍ی‍وه‍م‍پ‍ش‍ای‍ر,ب‍وک‍ان‍ان‌، پ‍ت‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
79
7c98a094-5982-4ef9-9421-00867ad2834a

 
عنوان و نام پديدآور :
ب‍م‍ب‍اران‌ ب‍ق‍ع‍ه‌ دان‍ی‍ال‌ ن‍ب‍ی‌
موضوع :
م‍ن‍اطق‌ ج‍ن‍گ‍ی‌,خ‍وزس‍ت‍ان‌,ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌,آرام‍گ‍اه‍ه‍ا,ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌,ب‍م‍ب‍اران‌,ش‍وش‌,آرام‍گ‍اه‌ دان‍ی‍ال‌ ن‍ب‍ی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
80
b4763953-b534-43ee-bf76-00877bab4752

 
عنوان و نام پديدآور :
م‍ج‍س‍م‍ه‌ه‍ا
موضوع :
ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌,م‍ج‍س‍م‍ه‌ه‍ا,ج‍ن‍گ‌,تسلیحات,م‍ج‍س‍م‍ه‌س‍ازی‌,ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اح‍د
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
نتایج   71  تا  80  از  37639  نتیجه  در  0.2499968  ثانيه