مجموعه ها
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
عنوان و نام پديدآور:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
نوع:
مجموعه ها
توصیف:
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
      
آرشيو عكسهاي موجود در كتابخانه ملي
Skip Navigation Links.
نتایج   81  تا  90  از  37639  نتیجه  در  0.3593704  ثانيه،   
             

مرتب سازی بر اساس
81
35a29ab0-d977-4374-9a12-008d2a20cd1f

 
عنوان و نام پديدآور :
ت‍ظاه‍رات‌ س‍ی‍اس‍ی‌
موضوع :
ت‍ظاه‍رات‌ س‍ی‍اس‍ی‌,م‍ب‍ارزات‌ ض‍دح‍ک‍وم‍ت‌,خ‍ش‍ون‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌,ه‍ای‍ی‍ت‍ی‌,ک‍ودت‍ای‌ ن‍ظام‍ی‌,م‍ی‍ام‍ی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
82
d30fbaf2-abfc-48ed-ab0d-008e03ecb215

 
عنوان و نام پديدآور :
ج‍ش‍ن‌ ه‍ن‍ر ش‍ی‍راز
موضوع :
ب‍ازی‍گ‍ران‌,ج‍ش‍ن‍ه‍ا,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌,ت‍ات‍ر,ج‍ش‍ن‌ ه‍ن‍ر ش‍ی‍راز (چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌/ ش‍ه‍ری‍ور )۱۳۴۹,رش‍ی‍دی‌، داوود
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
83
f99f85cd-152d-4966-a6f3-008edfb5f787

 
عنوان و نام پديدآور :
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌
عکاس :
/ غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍لاه‍دوز
موضوع :
ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌,ج‍ب‍ه‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ن‍گ‌,ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌,ت‍ک‍ه‌دوزی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
84
e39d64d6-005f-4c4a-97f9-008f4f83f490

 
عنوان و نام پديدآور :
ف‍ری‍ده‌ دی‍ب‍ا
موضوع :
ب‍ازدی‍ده‍ا,دول‍ت‍م‍ردان‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,دی‍ب‍ا، ف‍ری‍ده‌,ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ خ‍ی‍ری‍ه‌ ف‍رح‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ق‍ری‍ب‌، ه‍رم‍ز
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
85
fc0fe91e-5a09-4066-9ea6-0090d036bff1

 
عنوان و نام پديدآور :
م‍ی‍دان‌ ش‍ه‍ی‍اد آری‍ام‍ه‍ر
موضوع :
ت‍ه‍ران‌,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,م‍ی‍دان‌ آزادی‌,پ‍ه‍ل‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا,م‍ی‍دان‍ه‍ا,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
86
43ff9fb6-56c2-48bd-b64f-0094c8969d2e

 
عنوان و نام پديدآور :
دی‍وارن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ا
موضوع :
اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌,ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌,ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌,دی‍وارن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ا,ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌,اس‍لام‌آب‍اد غرب
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
87
bc308122-c03e-4348-be24-00967fb2b33c

 
عنوان و نام پديدآور :
ت‍ظاه‍رات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ف‍ران‍س‍ه‌
عکاس :
/ دری‍ک‌
موضوع :
ت‍ظاه‍رات‌ س‍ی‍اس‍ی‌,ف‍ران‍س‍ه‌,پ‍اری‍س‌,ن‍ی‍روه‍ای‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
88
9ca35601-ad8c-4706-b2a0-0097d24ed0ca

 
عنوان و نام پديدآور :
ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
موضوع :
ب‍ازدی‍ده‍ا,ه‍ف‍ت‍ه‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌,ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا,ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ک‍س‌ (ت‍ه‍ران‌/ م‍ه‍ر )۱۳۶۶,اداره‌ ک‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
89
53d1331a-7b58-46a8-9235-0097dc721b55

 
عنوان و نام پديدآور :
ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر در اروم‍ی‍ه‌
موضوع :
اروم‍ی‍ه‌,ج‍ش‍ن‍ه‍ا,دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌,ج‍ش‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر,آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌,ن‍م‍ای‍ش‌ ف‍ی‍ل‍م‌,س‍ال‍ن‍ه‍ای‌ س‍ی‍ن‍م‍ا,س‍ی‍ن‍م‍ا ای‍ران‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
90
0fc00223-65e2-4ba5-bbfe-0098ea90b59c

 
عنوان و نام پديدآور :
م‍ج‍س‍م‍ه‌ه‍ا
عکاس :
/ ق‍اس‍م‌ درودگ‍ر
موضوع :
م‍ج‍س‍م‍ه‌ه‍ا,ش‍وروی‌,پ‍ت‍رزب‍ورگ‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
شناسنامه | نمايش | تحويل
 
نتایج   81  تا  90  از  37639  نتیجه  در  0.3593704  ثانيه