مجموعه اسناد ارائه شده با عنوان "اسناد آرشيو بريتانيا" در سالهاي اخير از بين اسناد مرتبط با ايران در آرشيو ملي انگلستان، انتخاب و نسخه رقمي آن به سازمان اسناد و كتابخانه ملي منتقل شده است .
اين مجموعه نزديك به 70،000 برگ سند تاريخي مربوط به ايران در دهه نخست قرن بيستم ميلادي را شامل مي شود. اين دوره، كه مصادف با انقلاب مشروطه و سالهاي قبل و بعد از آن است ، از حيث پژوهش هاي تاريخ معاصر ايران ، دخالت هاي آشكار و پنهان استعمار بريتانيا ، گزارشهاي ارسالي عوامل اين دولت از نقاط مختلف و اوضاع سياسي – اجتماعي شهرهاي سراسر ايران، بسيار حائز اهميت است .
از بين موضوعات مهم اين مجموعه مي توان به موارد زير اشاره كرد :
1 – مكاتبات مرتبط با مسايل آسياي ميانه ، هند و عثماني.
2- گزارش هاي محرمانه از مناطق مرزي ، نظير سيستان ، خليج فارس ، محمره(خرمشهر).
3- فعاليت هاي دولت روسيه تزاري در ايران .
4- شركت نفت ايران و انگليس .
5- احداث راه آهن بغداد و كويت و اهميت احداث راه آهن در شمال ايران .
6- جزاير خليج فارس .
7- گزارش هاي سفارت خانه و كنسولگري هاي بريتانيا از وقايع مشروطه .
8 – تلگرافهاي اداره حكمراني هندوستان به سفارت انگلستان در ايران .
9- نقشه هاي متعدد از ايران ، خليج فارس و افغانستان .
بيشتر اين اسناد به زبان انگليسي بوده ولي برخي از مكاتبات به زبان فارسي نيز در اين مجموعه وجود دارد.