جستجوی ساده
 
 

 نوع مدرک:    محدوده :          
      

پالایش نتایج
همکار
پديدآور
نوع فایل
نوع
نتایج   111  تا  120  از  129  نتیجه  در  0/3444933  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
           
111
6
تصویر بندانگشتی
 
نوع :
مقاله
فرمت :
Application/doc
عنوان و نام پديدآور :
نهضت شیخ صفی‌الدین فراملی است
نام شخص به منزله موضوع :
ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌‏
شناسه كد كتاب :
3239908
112
724
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
تاریخ شاه اسماعیل صفوی[نسخه خطی]
موضوع :
ایران -- تاریخ -- صفویان ، ۹۰۷ - ۱۱۴۸ ق,اسماعیل صفوی اول ، شاه ایران ، ۸۹۲ - ۹۳۰ ق .,نثر فارسی
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نسخه خطي
جنس :
Image/jpg
113
394
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
س‍واد وق‍ف‍ن‍ام‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ (ص‍ری‍ح‌ ال‍م‍ل‍ک‌)
پديدآور :
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍م‍وم‍ن‌ م‍ل‍ق‍ب‌ ب‍ه‌ زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ م‍ش‍ه‍ور ب‍ه‌ ع‍ب‍دی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نسخه خطي
جنس :
Image/jpg
114
276
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
اسرار‌الصلوة
حقوق :
a
منبع :
۵-۸۴۶۴
نوع :
نسخه خطي
جنس :
image/jpg
115
100
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
ق‍ص‍ی‍ده‌ در ع‍ل‍م‌ ب‍دی‍ع‌
منبع :
۵-۳۳۴
نوع :
نسخه خطي
جنس :
image/jpg
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي :
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ال‍ذی‌ ج‍ب‍ل‌ ل‍لان‍س‍ان‌ ال‍ب‍ی‍ان‌ و ج‍ع‍ل‌ ت‍ل‍ع‍ب‍ه‌ ب‍ال‍ع‍ق‍ول‌ م‍ش‍اه‍دا ب‍ال‍ع‍ی‍ان‌,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: و دع‍ا ل‍ک‍ات‍ب‍ه‍ا ب‍ال‍م‍غ‍ف‍ره‌ و ح‍س‍ن‌ ال‍ع‍اق‍ب‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍دن‍ی‍ا و الاخ‍ره‌ و ل‍ج‍م‍ی‍ع‌ ال‍م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌ ام‍ی‍ن‌ ام‍ی‍ن‌ ی‍ا رب‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ن‌
116
294
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
صفوة الصفا
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی,عربی
نوع :
نسخه خطي
جنس :
Image/jpg
117
52
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
[نامه هایی مربوط به دوره صفویه]
موضوع :
asfa,nli,nli,خ‍وش‌ن‍وی‍س‍ی‌,297158,161038,-- متون قدیمی تا قرن ۱۴,نامه‌های فارسی,-- قرن‏‏‫‫ ۱۱ق.‏‬‏‬,نامه‌نگاری سیاسی,297242,-- قرن ۱۱ق.
حقوق :
زبان:فارسی
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نسخه خطي
119
82
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
دیوان شاه قاسم انوار
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
جنس :
Image/jpg
120
250
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍س‍ی‍ر ف‍ی‌ اخ‍ب‍ار اف‍راد ب‍ش‍ر
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
جنس :
Image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌,nli,ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍س‌ از اس‍لام‌,nli,اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴,nli
نتایج   111  تا  120  از  129  نتیجه  در  0/3444933  ثانيه