جستجوی ساده
 
 

 نوع مدرک:    محدوده :          
      

پالایش نتایج
همکار
پديدآور
نوع فایل
نوع
نتایج   111  تا  120  از  127  نتیجه  در  0/3906727  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
           
111
394
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
س‍واد وق‍ف‍ن‍ام‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ (ص‍ری‍ح‌ ال‍م‍ل‍ک‌)
پديدآور :
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍م‍وم‍ن‌ م‍ل‍ق‍ب‌ ب‍ه‌ زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ م‍ش‍ه‍ور ب‍ه‌ ع‍ب‍دی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نسخه خطي
جنس :
Image/jpg
112
276
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
اسرار‌الصلوة
حقوق :
a
منبع :
۵-۸۴۶۴
نوع :
نسخه خطي
جنس :
image/jpg
113
100
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
ق‍ص‍ی‍ده‌ در ع‍ل‍م‌ ب‍دی‍ع‌
منبع :
۵-۳۳۴
نوع :
نسخه خطي
جنس :
image/jpg
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي :
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ال‍ذی‌ ج‍ب‍ل‌ ل‍لان‍س‍ان‌ ال‍ب‍ی‍ان‌ و ج‍ع‍ل‌ ت‍ل‍ع‍ب‍ه‌ ب‍ال‍ع‍ق‍ول‌ م‍ش‍اه‍دا ب‍ال‍ع‍ی‍ان‌,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: و دع‍ا ل‍ک‍ات‍ب‍ه‍ا ب‍ال‍م‍غ‍ف‍ره‌ و ح‍س‍ن‌ ال‍ع‍اق‍ب‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍دن‍ی‍ا و الاخ‍ره‌ و ل‍ج‍م‍ی‍ع‌ ال‍م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌ ام‍ی‍ن‌ ام‍ی‍ن‌ ی‍ا رب‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ن‌
114
294
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
صفوة الصفا
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی,عربی
نوع :
نسخه خطي
جنس :
Image/jpg
115
52
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
[نامه هایی مربوط به دوره صفویه]
موضوع :
asfa,nli,nli,خ‍وش‌ن‍وی‍س‍ی‌,297158,161038,-- متون قدیمی تا قرن ۱۴,نامه‌های فارسی,-- قرن‏‏‫‫ ۱۱ق.‏‬‏‬,نامه‌نگاری سیاسی,297242,-- قرن ۱۱ق.
حقوق :
زبان:فارسی
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نسخه خطي
117
82
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
دیوان شاه قاسم انوار
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
جنس :
Image/jpg
118
250
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍س‍ی‍ر ف‍ی‌ اخ‍ب‍ار اف‍راد ب‍ش‍ر
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
جنس :
Image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌,nli,ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍س‌ از اس‍لام‌,nli,اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴,nli
119
98
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
منبهاة علی الاستعداد لیوم المعاد
حقوق :
a
منبع :
۵-۲۰۵۴۶
زبان اثر :
عربی
نوع :
نسخه خطي
120
324
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
اوراد و اذکار
حقوق :
a
منبع :
۵-۸۱۱۴
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
نتایج   111  تا  120  از  127  نتیجه  در  0/3906727  ثانيه