جستجوی ساده
 
 

 نوع مدرک:    محدوده :          
      

پالایش نتایج
همکار
پديدآور
نوع فایل
نوع
نتایج   121  تا  129  از  129  نتیجه  در  0/2656432  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
           
121
98
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
منبهاة علی الاستعداد لیوم المعاد
حقوق :
a
منبع :
۵-۲۰۵۴۶
زبان اثر :
عربی
نوع :
نسخه خطي
122
324
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
اوراد و اذکار
حقوق :
a
منبع :
۵-۸۱۱۴
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
123
230
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
[خلاصه ی صریح الملک]
همکار :
,
حقوق :
a
منبع :
۵-۷۸۶۶
نوع :
نسخه خطي
124
778
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
ص‍ف‍وه‌ ال‍ص‍ف‍ی‌
پديدآور :
ت‍وک‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ب‍ن‌ ح‍اج‍ی‌ الاردب‍ی‍ل‍ی‌ اب‍ن‌ب‍زاز
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نسخه خطي
جنس :
Image/jpg
125
143
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍س‍ی‍ر (ج‍زآ س‍وم‌)
منبع :
۵-۱۰۰۴۲
نوع :
نسخه خطي
جنس :
image/jpg
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي :
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌، ای‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ از م‍ن‍زل‌ م‍ه‌ ت‍ا م‍اه‍ی‌ ذرات‌ ج‍ه‍ان‌ از ک‍رم‍ت‌ آگ‍اه‍ی‌,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍ارق‍ام‌ اس‍لام‌ ده‌ اخ‍ت‍ت‍ام‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ق‍ای‌ م‍را وال‍س‍لام‌,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: در ای‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه‌ پ‍س‌ از خ‍طب‍ه‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ از ص‍ف‍ح‍ه‌ ۸ م‍طل‍ب‌ آغ‍از م‍ی‍ش‍ود و از اب‍ت‍داآ ص‍ف‍ح‍ه‌ ۹ ب‍ا م‍رک‍ب‌ ق‍رم‍ز ای‍ن‌ ع‍ب‍ارت‌ آم‍ده‌ اس‍ت‌: "آرای‍ش‌ ی‍اف‍ت‍ن‌ ص‍ح‍ای‍ف‌ ای‍ن‌ اوراق‌ ب‍ذک‍ر م‍ج‍م‍ل‍ی‌ از اح‍وال‌ ش‍ی‍خ‌ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اس‍ح‍ق‌ و ف‍ص‍ل‌ آخ‍ر ک‍ت‍اب‌ "در ش‍رح‌ و ش‍م‍ه‌ای‌ از غ‍رائ‍ب‌ طی‍ور غ‍ی‍ر م‍ش‍ه‍ور..." اس‍ت‌
126
538
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
دیوان مجنون عامری
همکار :
,,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
127
968
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
ت‍اری‍خ‌ ص‍ف‍وی‍ه‌
حقوق :
زبان:فارسی و عربی
زبان اثر :
فارسي
نوع :
نسخه خطي
جنس :
Image/jpg
128
62
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
دررال‍ب‍ح‍ور و ق‍لائ‍د ال‍ن‍ح‍ور ف‍ی‌ ام‍ت‍داح‌ ال‍م‍ل‍ک‌ ال‍م‍ن‍ص‍ور
منبع :
۵-۲۵۷۷
نوع :
نسخه خطي
جنس :
image/jpg
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي :
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: "ل‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ال‍ذی‌ ال‍طل‍ع‌ ن‍ج‍وم‌ ال‍م‍ض‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ آف‍اق‌ خ‍واطر ال‍ف‍ص‍ح‍اآ".اب‍ت‌ ال‍وص‍ال‌ م‍خ‍اف‍ه‌ ال‍رق‍ب‍اآ ف‍ات‍ت‍ک‌ ت‍ح‍ت‌ م‍دارع‌ ال‍ظل‍م‍اآ",ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: ی‍ان‍ع‌ ال‍ع‍ود واه‍ب‌ ال‍ق‍ود ه‍ام‍ی‌ ال‍ج‍ود ح‍ت‍ف‌ ال‍ع‍دو ف‍ت‍ح‌ ال‍ول‍ی‌"
129
82
تصویر بندانگشتی
 
عنوان :
دیوان شاه قاسم انوار
حقوق :
a
منبع :
۵-۹۸۶۲
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
نتایج   121  تا  129  از  129  نتیجه  در  0/2656432  ثانيه