جستجوی ساده
 
 

 نوع مدرک    محدوده          
      

نتیجه  157  تا  162  از  162  نتیجه  در  0/0781197  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
ویرایش دسته ای مدارک ایجاد/افزودن به مجموعه            
157
230
تصویر بندانگشتی
عنوان :
[خلاصه ی صریح الملک]
همکار :
,
حقوق :
a
منبع :
۵-۷۸۶۶
نوع :
نسخه خطي
158
778
بندانگشتی
عنوان :
ص‍ف‍وه‌ ال‍ص‍ف‍ی‌
پديدآور :
ت‍وک‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ب‍ن‌ ح‍اج‍ی‌ الاردب‍ی‍ل‍ی‌ اب‍ن‌ب‍زاز
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
159
538
تصویر بندانگشتی
عنوان :
دیوان مجنون عامری
همکار :
,,,,
حقوق :
a
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
160
968
بندانگشتی
عنوان :
ت‍اری‍خ‌ ص‍ف‍وی‍ه‌
حقوق :
زبان:فارسی و عربی
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
جنس :
منابع برگزيده ايران شناسي
161
62
تصویر بندانگشتی
عنوان :
دررال‍ب‍ح‍ور و ق‍لائ‍د ال‍ن‍ح‍ور ف‍ی‌ ام‍ت‍داح‌ ال‍م‍ل‍ک‌ ال‍م‍ن‍ص‍ور
منبع :
۵-۲۵۷۷
نوع :
نسخه خطي
جنس :
image/jpg
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي :
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: "ل‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ال‍ذی‌ ال‍طل‍ع‌ ن‍ج‍وم‌ ال‍م‍ض‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ آف‍اق‌ خ‍واطر ال‍ف‍ص‍ح‍اآ".اب‍ت‌ ال‍وص‍ال‌ م‍خ‍اف‍ه‌ ال‍رق‍ب‍اآ ف‍ات‍ت‍ک‌ ت‍ح‍ت‌ م‍دارع‌ ال‍ظل‍م‍اآ",ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: ی‍ان‍ع‌ ال‍ع‍ود واه‍ب‌ ال‍ق‍ود ه‍ام‍ی‌ ال‍ج‍ود ح‍ت‍ف‌ ال‍ع‍دو ف‍ت‍ح‌ ال‍ول‍ی‌"
162
82
بندانگشتی
عنوان :
دیوان شاه قاسم انوار
حقوق :
a
منبع :
۵-۹۸۶۲
زبان اثر :
فارسی
نوع :
نسخه خطي
نتیجه  157  تا  162  از  162  نتیجه  در  0/0781197  ثانیه