جستجوی ساده
 
 

 نوع مدرک:    محدوده :          
      

پالایش نتایج
همکار
نوع فایل
نوع ماده
پديدآور
نتایج   11  تا  20  از  73  نتیجه  در  0/2968823  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
  ویرایش دسته ای مدارک ایجاد/افزودن به مجموعه            
11


1
تصویر بندانگشتی
 
شناسه كد كتاب :
478823
عنوان و نام پديدآور :
آرام‍گ‍اه‍ه‍ا
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
آرام‍گ‍اه‍ه‍ا
12


1
تصویر بندانگشتی
 
شناسه كد كتاب :
482121
عنوان و نام پديدآور :
ام‍ام‍زاده‌ه‍ا
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
ن‍ائ‍ی‍ن‌
13


1
تصویر بندانگشتی
 
شناسه كد كتاب :
472132
عنوان و نام پديدآور :
پ‍وس‍ت‍ره‍ا
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
پ‍وس‍ت‍ره‍ا
14


1
تصویر بندانگشتی
 
شناسه كد كتاب :
471530
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ه‍ا
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌
15


1
تصویر بندانگشتی
 
شناسه كد كتاب :
482124
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ه‍ا
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام) :
گ‍ن‍ب‍ده‍ا
16


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌
موضوع :
ب‍ق‍ع‍ه‌ه‍ا,ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌,ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌,اردب‍ی‍ل‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
17


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ت‍ص‍وی‍ب‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ی‍ات‌ وزراآ: ت‍خ‍ص‍ی‍ص‌ اع‍ت‍ب‍ار ج‍ه‍ت‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ ال‍دی‍ن‌
حقوق :
a
منبع :
‭۲۴۰/۱۵۹۵۶‬
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
18


26
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
س‍رق‍ت‌ از ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ در اردب‍ی‍ل‌
حقوق :
a
منبع :
‭۲۴۰/۳۸۲۵۴‬
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
19


1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌
موضوع :
ب‍ق‍ع‍ه‌ه‍ا,ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌,ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌,اردب‍ی‍ل‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
20


2
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ص‍ورت‌ ب‍ودج‍ه‌ م‍وق‍وف‍ات‌ ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌ وع‍دم‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اض‍اف‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ خ‍دم‍ت‍گ‍زاران‌ ازم‍ح‍ل‌ درآم‍د م‍وق‍وف‍ات‌ م‍ذك‍ور
حقوق :
a
منبع :
‭۲۹۷/۲۱۳۷۱‬
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
نتایج   11  تا  20  از  73  نتیجه  در  0/2968823  ثانيه