جستجوی ساده
 
 

 نوع مدرک:    محدوده :          
      

پالایش نتایج
همکار
پديدآور
فرمت
نوع
نتایج   71  تا  80  از  129  نتیجه  در  0/2812656  ثانيه، 
 
گالری لیست گراف
           
71
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
گ‍زارش‍ی‌ از ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ پ‍روف‍س‍ور ه‍رت‍س‍ل‍ف‍د در ك‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ دول‍ت‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌ و ن‍ی‍ز س‍ف‍ر وی‌ ب‍ه‌ رش‍ت‌ و ب‍ن‍درپ‍ه‍ل‍وی‌ /ش‌۱۳۰۶-۱۳۰۵
حقوق :
a
منبع :
‭۲۹۷/۳۰۹۵۴‬
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
72
41
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
درخواست صورت مخارج و مصارف بقاع و اماکن مذهبي
حقوق :
a
منبع :
۲۴۰/۸۳۱۶۰
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
73
139
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
وضعیت موقوفه بقعه شیخ‌صفی‌الدین اردبیلی
حقوق :
a
منبع :
‏‫۲۵۰/۵۲۲۱‬
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
74
17
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
گ‍زارش‍ات‌ اداره‌م‍ع‍ارف‌ اردب‍ی‍ل‌ درخ‍ص‍وص‌: ع‍ك‍س‌ گ‍رف‍ت‍ن‌ ازپ‍ارچ‍ه‌ زری‌ ل‍ف‍اف‍ه‌ ق‍رژن‌ درب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ ال‍دی‍ن‌، ل‍زوم‌ ت‍ع‍م‍ی‍رك‍اش‍ی‍ه‍ای‌ ب‍ق‍ع‍ه‌، ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ دوق‍طع‍ه‌ ع‍ك‍س‌
حقوق :
a
منبع :
‭۲۹۷/۲۴۵۰۹‬
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
75
26
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
س‍رق‍ت‌ از ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ در اردب‍ی‍ل‌
حقوق :
a
منبع :
‭۲۴۰/۳۸۲۵۴‬
زبان اثر :
فارسی
نوع :
سند
76
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌
موضوع :
زی‍ارت‍گ‍اه‍ه‍ا,ب‍ق‍ع‍ه‌ه‍ا,ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌,ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌,اردب‍ی‍ل‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
77
4
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌
موضوع :
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌,ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌,ص‍ف‍وی‍ان‌,م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌,ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌,اردب‍ی‍ل‌,ک‍اش‍ی‍ک‍اری‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
78
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
گ‍ن‍ب‍د ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌اردب‍ی‍ل‍ی‌
موضوع :
ب‍ق‍ع‍ه‌ه‍ا,ب‍ن‍اه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌,گ‍ن‍ب‍ده‍ا,ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌,اردب‍ی‍ل‌,ک‍اش‍ی‍ک‍اری‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
79
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
دی‍دار م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌ ب‍ا اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ات‌ م‍دی‍ره‌ س‍ازم‍ان‌ ش‍اه‍ن‍ش‍اه‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ک‍اخ‌ ن‍ی‍اوران‌
موضوع :
م‍ج‍ی‍دی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د,آم‍وزگ‍ار، ج‍م‍ش‍ی‍د,پ‍ه‍ل‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا,اق‍ب‍ال‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر,ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، ج‍واد,دی‍داره‍ا,ری‍اض‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,ک‍اخ‌ ن‍ی‍اوران‌,ش‍ری‍ف‌ام‍ام‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر,اص‍ف‍ی‍ا، ص‍ف‍ی‌,ان‍ص‍اری‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا,پ‍ه‍ل‍وی‌، اش‍رف‌,م‍ص‍ب‍اح‌زاده‌، م‍ص‍طف‍ی‌,ش‍ی‍خ‌الاس‍لام‌زاده‌، ش‍ج‍اع‌ال‍دی‍ن‌,ش‍ری‍ف‍ی‌، اح‍م‍ده‍وش‍ن‍گ‌,س‍ازم‍ان‌ ش‍اه‍ن‍ش‍اه‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
80
1
تصویر بندانگشتی
 
عنوان و نام پديدآور :
ب‍ازدی‍د م‍ح‍م‍درض‍ا و ف‍رح‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ از ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌
موضوع :
ع‍ل‍م‌، ام‍ی‍راس‍دال‍ل‍ه‌,ب‍ازدی‍ده‍ا,م‍س‍اف‍رت‌,پ‍ه‍ل‍ب‍د، م‍ه‍رداد,پ‍ه‍ل‍وی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا,پ‍ه‍ل‍وی‌، ف‍رح‌,اردب‍ی‍ل‌,ب‍ق‍ع‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ص‍ف‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌
زبان اثر :
فارسي
نوع :
عكس
جنس :
Image/jpg
نتایج   71  تا  80  از  129  نتیجه  در  0/2812656  ثانيه