صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
ت‍ق‍اض‍ای‌‌ پ‍ذی‍رش‌ در ه‍ن‍رس‍ت‍ان‌
حقوق:
a
منبع:
‭۲۹۷/۱۵۰۸‬
زبان اثر:
per
نوع:
سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
ن‍ام‌ن‍وی‍س‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ م‍دارس‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
ایران. وزارت آموزش و پرورش
ساير رده بندي ها:
‭۷۲۲‮ب‌‬۲‮آپ‌‬۱‬
شماره کتابشناسي ملي:
‭۲۹۷۰۰۱۵۰۸
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
۰۰۱۴۰۰۲۴
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
‏‫ت‍ق‍اض‍ای‌ ادام‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ و پ‍ذی‍رش‌ در ه‍ن‍رس‍ت‍ان‌.‬
داده هاي کلي پردازش:
20081022 per 50
شناسه كد كتاب:
1426891
نمايش | تحويل
54.163.53.153
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: