شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان و نام پديدآور:
م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ و آم‍ار دان‍ش‌ آم‍وزان‌ و ک‍ارک‍ن‍ان‌ آم‍وزش‍گ‍اه‌ (س‍پ‍ه‍ر) ن‍طن‍ز
حقوق:
a
منبع:
‭۲۹۷/۸۵۸۹‬
نوع:
همه انواع مدارک--متون--سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
۱۳۲۲ش‌ ۱۳۲۳ش‌ م‍راک‍زآم‍وزش‌ دول‍ت‍ی‌ م‍دارس‌ م‍وق‍وف‍ه‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ آم‍وزش‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ن‍طن‍ز آم‍ار آم‍وزگ‍اران‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ دول‍ت‌
ساير رده بندي ها:
‭۱۰۹‮ج‌‬۴‮آپ‌‬۱‬
شماره کتابشناسي ملي:
‭۲۹۷۰۰۸۵۸۹
يادداشتهاي مربوط به شماره هاي شناسايي:
۰۰۵۰۰۰۸۳
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ و آم‍ار دان‍ش‌ آم‍وزان‌ و ک‍ارک‍ن‍ان‌ آم‍وزش‍گ‍اه‌ (س‍پ‍ه‍ر) ن‍طن‍ز
داده هاي کلي پردازش:
20081022 per 50
شناسه كد كتاب:
1433970
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :