صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
آی‍ی‍ن‌ دوس‍ت‌ی‍اب‍ی‌: چ‍گ‍ون‍ه‌ م‍ی‌ت‍وان‌ دوس‍ت‌ ی‍اف‍ت‌ و در م‍ردم‌ ن‍ف‍وذ ک‍رد
همکار:
؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍ود دوس‍ت‍دار
دوس‍ت‍دار، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۸ - ، م‍ت‍رج‍م‌
حقوق:
a
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--كتاب چاپي
ISBN:
‎964-93454-5-0‬
‎964-93454-5-0‬
LCC:
‏‫‭BF۶۳۷/م۸ , ‭ک‌۲ ۱۳۸۰ پ
شماره رکورد کتابشناسي :
۱۵۸/۱
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌ دوس‍ت‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
عنوانهاي گونه گون ديگر:
چ‍گ‍ون‍ه‌ م‍ی‌ت‍وان‌ دوس‍ت‌ ی‍اف‍ت‌ و در م‍ردم‌ ن‍ف‍وذ ک‍رد آی‍ی‍ن‌ دوس‍ت‌ی‍اب‍ی‌: رم‍ز ن‍ف‍وذ در دی‍گ‍ران‌
عنوان روي جلد:
آی‍ی‍ن‌ دوس‍ت‌ی‍اب‍ی‌: رم‍ز ن‍ف‍وذ در دی‍گ‍ران‌.
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ دی‍ل‌ ک‍ارن‍گ‍ی‌ ک‍ارن‍گ‍ی‌، دی‍ل‌، ۱۹۵۵ - ۱۸۸۸ ‎Carnegie, Dale‬
شماره کتابشناسي ملي:
‭م‌۸۰-۱۰۸۹۴
يادداشتهاي مربوط به عنوانهاي مرتبط:
ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎How to win freinds and influence people‬. ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: آی‍ی‍ن‌ دوس‍ت‌ی‍اب‍ی‌: رم‍ز ن‍ف‍وذ در دی‍گ‍ران‌.
يادداشت کلي:
ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ ب‍ا ن‍اش‍ری‍ن‌ و م‍ت‍رج‍م‍ی‍ن‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ ب‍ه‌ چ‍اپ‌ رس‍ی‍ده‌ اس‍ت‌
داده هاي کلي پردازش:
20060718 per 50
شناسه كد كتاب:
629959
نیم نگاه | تحويل
192.168.32.137
نمایشگرهای مدرک
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: