شناسنامه
عنوان:
آث‍ار ال‍ب‍اق‍ی‍ه‌ م‍ن‌ ال‍ق‍رون‌ ال‍خ‍ال‍ی‍ه‌
منبع:
۵-۲۷۸۰
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
image/jpg
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: "ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌ ال‍م‍ت‍ع‍ال‍ی‌ ع‍ن‌ الاض‍داد و الاش‍ب‍اه‌ و ال‍ص‍ل‍وه‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د ال‍م‍ص‍طف‍ی‌ خ‍ی‍ر ال‍خ‍ل‍ق‌ و ع‍ل‍ی‌ آل‍ه‌ ائ‍م‍ه‌ ال‍ه‍دی‌ و ال‍خ‍ل‍ق‌...و ب‍ع‍د، ف‍ق‍د س‍ال‍ن‍ی‌ اح‍د الادب‍اآ ع‍ن‌ ال‍ت‍واری‍خ‌ ال‍ت‍ی‌ ی‍س‍ت‍ع‍م‍ه‍ا الام‍م‌ و الاخ‍ت‍لاف‌ ال‍وق‍ع‌.." ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: "ی‍ع‍رف‌ ف‍ی‌ ای‌ ش‍ه‍ری‍ک‍ون‌ و ع‍دد الای‍ام‌ ال‍م‍اض‍ی‍ه‌ م‍ن‌ ال‍ش‍ه‍ر ال‍م‍وق‍ع‌ ب‍ال‍ح‍م‍ره‌ او ب‍س‍ودان‌ ش‍اآ ال‍ل‍ه‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ وح‍ده‌ و ه‍وح‍س‍ب‍ی‌...ف‍ه‍وم‍ن‌ ال‍ش‍ه‍ر ال‍م‍ک‍ت‍وب‌ ب‍اح‍م‍ره‌. ه‍ذات‍م‍ام‌ م‍اوج‍د ف‍ی‌ آخ‍ر ال‍ک‍ت‍اب‌ و ال‍ح‍م‍دل‍ل‍ه‌.."
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
اب‍وری‍ح‍ان‌ ب‍ی‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د، - ۴۴۰ ق‌
ساير رده بندي ها:
۱۴۸ - ۳۱۴۵،ع‌/۴۸۰
شماره کتابشناسي ملي:
‭ع‌۲۷۸۰
شناسه كد كتاب:
809195
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :