شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
ذخیره خوارزمشاهی
زبان اثر:
فارسی
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
جنس:
Image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
پزشکی سنتی -- ایران 461728 nli داروشناسی -- ‏‫متون قدیمی تا قرن ۱۴‏‬.‏‬ 457344 nli گیاهان دارویی -- ایران 222817 nli
يادداشتهاي کلي مربوط به اطلاعات توصيفي:
انجام: افتاده:...آب جیحون است و از جمله آبهای ستوده است سرزمینی که ازین آب خورد نبات او خوشتر و گوارنده تر است و زمین این ولایت سختی شوره دارد... تمام شد کتاب پنجم اندر حمیات بحمدالله و حسن توفیقه این کتاب کتاب ششم باشد اندر علاج اندامهای سر تا پا. ...چیزی دیگر که معده را بکار دارد قرص گل و گل انگبین و غیر آن سبب نکس گردد والله اعلم. انجامه: آغاز:
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ج‍رج‍ان‍ی‌ ، ‏‫۷۴۰ - ‏۸۱۶ق‌.‏‬ 38652
يادداشت کلي:
زبان: فارسی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمايه هاي داخل اثر:
در ابتدای هر کتاب فهرست ابواب و فصول نیز آمده است.
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده:
ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ س‍ال‌ ۵۰۴ ه‍.ق‌. ب‍ه‌ خ‍وارزم‌ م‍ی‌رود و چ‍ون‌ ه‍وای‌ آن‌ ن‍اح‍ی‍ت‌ را م‍ن‍اس‍ب‌ و م‍طب‍وع‌ م‍ی‌ب‍ی‍ن‍د ب‍دان‍ج‍ا رح‍ل‌ اق‍ام‍ت‌ م‍ی‌اف‍ک‍ن‍د و ب‍ه‌ خ‍دم‍ت‌ ی‍م‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ک‌ پ‍ادش‍اه‌ وق‍ت‌ م‍ی‌پ‍ی‍ون‍دد و ب‍ه‌ ام‍ر آن‌ ش‍اه‌ ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ را در طب‌ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ی‌ک‍ن‍د او ک‍ه‌ از طب‍ی‍ب‍ان‌ ب‍ه‌ ن‍ام‌ زم‍ان‌ خ‍ود ب‍وده‌ م‍ی‌گ‍وی‍د: گ‍رچ‍ه‌ طب‍ی‍ب‌ ب‍ا ب‍ودن‌ ک‍ت‍اب‍ی‌ ن‍م‍ی‌ت‍وان‍د از س‍ای‍ر ک‍ت‍ب‌ ب‍ی‌ن‍ی‍ا
يادداشت منشاء:
در ظهر برگ اول مهر بیضوی با سجع «کتابخانه دکتر عبدالله شیبانی» را دارد. شکل و سجع مهر:
شناسه كد كتاب:
2143985
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :