شناسنامه
عنوان:
‏‫بررسی سیر تحولات تاریخی حقوق اجتماعی زن در باب (قضاوت، مرجعیت، شهادت) در ‏فقه و حقوق موضوعه
پديدآور:
/ پژوهشگر عزیزه نوری‌شاولدعلیایی نوری‌شاولدعلیایی، عزیزه
نام سازمان:
دانشگاه آزاد اسلامی , . واحد تهران مرکزی . دانشکده ادبیات و علوم انسانی . گروه فقه و حقوق اسلامی
نوع ماده:
همه انواع مدارک--متون--پايان نامه
نوع فایل:
image/jpg
يادداشتهاي مربوط به پايان نامه ها:
تهران , (کارشناسی ارشد): فقه و مبانی حقوق اسلامی. , ‏‫‏، ۱۳۹۰. , دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی.
موضوع:
ق‍ض‍اوت‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ زن‍ان‌
مرجعیت
گ‍واه‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌
فقه
شماره کتابشناسي ملي:
‏‫‏۲۸۰۹۸۱۷
يادداشت:
‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۵۵-۱۶۸.
شناسه كد كتاب:
2809817
پیوند ثابت:
http://dl.nlai.ir/UI/Permalink/260044
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :