صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان و نام پديدآور:
نامه هایی به امین السلطان و سایر رجال مملکتی
موضوع:
ام‍ی‍ر ن‍ظام‌ گ‍روس‍ی‌ , ، ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌ , ، ‏‫۱۲۳۶ - ‏۱۳۱۷ق.‬
ام‍ی‍ن‌ ال‍س‍ل‍طان‌ , ، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌ , ، ‏‫۱۲۷۵ - ‏۱۳۲۵ق.‬
مشیرالدوله , ، ‏‫محسن‌بن کاظم , ‏‫، ۱۲۳۵؟ - ‏۱۳۱۷ق.‬
سعدالملک , ، محمدحسن‌بن شریف , ‏‫، ‏‫ - ‏۱۳۱۷ق.‬‬
معزالملک , ، محمد‌تقی‌بن اسماعیل
ان‍ص‍اری‌ , ، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود , ، - ۱۳۱۲ق‌.
مشیر‌لشکر , ، ابوالقاسم‌بن عباسقلی
حقوق:
a
منبع:
۲۹۵/۷۵۳۲
نوع:
سند
جنس:
image/jpg
موضوع (اسم عام ياعبارت اسمي عام):
ن‍ام‍ه‌ه‍ا ش‍ک‍ای‍ت‌ رقم ه‍دای‍ا م‍ال‍ی‍ات‌ه‍ا روستا‌‌ها اراض‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ دزدی‌ ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زده‍ا مستمری نظامیان استانداران و فرمانداران شاهزادگان ب‍ازرگ‍ان‍ان‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ایل جاف ایل چگنی امور مالی غله م‍ه‍ره‍ا ذمه نامه
نام تنالگان به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول):
ایران , . وزارت امور اقتصادی و دارایی . اداره کل بیوتات
شماره کتابشناسي ملي:
۳۹۸۴۷۷۴
نام جغرافيايي به منزله موضوع:
بندر‌انزلی طبس سنگسر هشترود مورچه‌خورت خلیج فارس
يادداشت کلي:
‏‫آلبوم شماره ۴۴۱ از آلبوم های بیوتات.‬ ‏‫سند مربوط به واگذاری قریه های خالصه در صفحات ۱۳۲ و ۱۳۳ آلبوم می باشد.‬
داده هاي کلي پردازش:
20151005 per 50
شناسه كد كتاب:
3984774
نمايش | تحويل
54.81.158.195
ویرایش های مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: