شناسنامه
پديدآور:
ش‍ارح‌: م‍ی‍رزا اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ف‍راه‍ان‍ی‌ (ی‍ا ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌)
عنوان:
ش‍رح‌ دی‍وان‌ ان‍وری‌
زبان اثر:
فارسي
نوع:
همه انواع مدارک--متون--كتابها--نسخه خطي
شماره ثبت:
جمهوری اسلامی ایران
815105
توصیف:
آغ‍از ن‍س‍خ‍ه‌: ب‍س‍م‍ل‍ه‌ و ب‍ه‌ن‍س‍ت‍ع‍ی‍ن‌ - س‍پ‍اس‍ی‌ ک‍ه‌ از روی‌ گ‍واه‍ی‌ خ‍رد ب‍رذم‍ه‌ خ‍ان‍واده‌ ام‍ک‍ان‌ لازم‌ اس‍ت‌,ان‍ج‍ام‌ ن‍س‍خ‍ه‌: و م‍ن‌ الاع‍راب‌ م‍ن‌ ی‍وم‍ن‌ ب‍ال‍ل‍ه‌ ع‍رب‌ خ‍وش‍ح‍ال‌ ش‍ده‌ گ‍ف‍ت‌: ای‍ه‍اال‍ق‍اض‍ی‌ ن‍ف‍ع‍ک‌ ال‍ع‍ص‍ا,: م‍ع‍رف‍ی‌ ک‍ت‍اب‌: ش‍ارح‌ ای‍ن‌ دی‍وان‌ م‍ی‍رزا اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ف‍راه‍ان‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ن‍اب‍ر ق‍ول‌ ت‍ذک‍ره‌ ن‍ص‍رآب‍ادی‌ و ش‍م‍ع‌ ان‍ج‍م‍ن‌ از اه‍ل‌ ف‍راه‍ان‌ ب‍ود و ب‍زم‍ان‌ ش
جنس:
Image/jpg
شناسه كد كتاب:
815105
192.168.32.137
نمایشگر های مدرک
ویرایش های مدرک
نمودار حبابی مقادیر داده

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :